tut


tut

png |[ Ifu ]

tu·tà

png
1:
Zoo bagong panganak o maliit na áso : BILÓT, ITÓN, ITÓY2, KUWÂ, OKÉN, PUPPY, TÍTO, TÍYO2, TUTÓY, UKÉN
2:

tu·te·lá

png |[ Esp ]
1:
pag-aalaga at pagtuturò : TUTELAGE
2:
kalagayan ng pagiging nása ilalim : TUTELAGE

tutelage (tyú·ti·lídz)

png |[ Ing ]

tú·ter

png |Kol |[ Ing tooter ]
:
pipa o maliit na túbong gamit sa paghitit ng shabu.

tu·tò

png |[ Bik Hil Rom Tag ]
:
munting batàng laláki.

tú·to

pnd |ma·tú·to, ma·tu·tú·han
1:
magkaroon ng kaalaman sa isang bagay o kasanayan sa isang sining, hanapbuhay, at iba pa sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasá, at katulad na karanasan : KÁT-ON, LEARN1
2:
alamin kung ano o paano ang gumawâ ng isang bagay : KÁT-ON, LEARN1
3:
taglayin ang isang gawi, ugali, o saloobin : KÁT-ON, LEARN1

tu·tób

png |[ ST ]
1:
pagtakip o pagbálot sa sasakyang-dagat mula sa unahan hanggang sa hulihán nitó
2:
Mit hayop na kakaiba ang anyo na may kulay pilak na mga pakpak.

tú·tob

png |[ Bag ]
:
parisukat na telang cotton, may iba’t ibang tingkad at pusyaw ng pulá, at inilalagay sa ulo.

tú·tog

png
1:
[ST] paggupit ng sunóg na dulo ng mitsa ng kandila
2:
Bot [ST] pagkatuyo ng mga dulo ng dahon
3:
pagkaupos o pagkamatay, gaya sa natútog na kandila.

tu·tók

png |[ ST ]
1:
bahagi na nakalaan sa isang tao sa paghahati-hati ng isang bagay
2:
palatandaan na inilalagay upang ituwid ang isang baluktot na kahoy.

tú·tok

png
1:
pagtuturò ng dulo ng sandata sa isang tao o bagay — pnd i·tú·tok, mag·tú·tok, tu·tú·kan
2:
paglapit upang hindi magkamali ng tamà
3:
[Seb Tag] títig.

tú·tol

png |[ Seb Tag ]
1:
pag·tú·tol damdamin o pahayag ng pagsalungat, hindi pagsang-ayon, o hindi pagkagusto : CHALLENGE2, KÁYON, OBJECTION1
2:
pag·tú·tol Bat apelasyón1
3:
Lit [Mrw] kuwéntong báyan.

tú·tom

png |[ Seb ]

tu·tóng

png |[ Bik Hil Tag ]
:
sunóg na bahagi ng sinaing na naiiwan sa pinaglutuan : ÁGOM1, ANGGÁPANG, BANGÍ1, DUKÓT1, ITÍP, ÍTTEP, KIDKÍD2, TIPÔ, TUKÁG, TÚTUNG var tutúng

tu·tóp

png
:
sa pananahi, ang lupi o lilip sa mga dulo o layláyan ng damit Cf APÓRO, PÁYPING, RIBÉTE

tu·tóp

pnr
1:
natatakpan o natatabunan ng kamay o buntot
2:
nahúli sa akto.

tutor (tyú·tor)

png |[ Ing ]
1:
pribadong guro, lalo na ang pangkalahatang nangangasiwa sa edukasyon ng isang tao : TUTÓR, TUTÓRA
2:
guro sa isang unibersidad na nangangasiwa sa pag-aaral at kapakanan ng mga itinalagang mag-aaral : TUTÓR, TUTÓRA

tu·tór

png |[ Esp ]
:
tutor, tu·tó·ra kung babae.

tutorial (tyu·tór·yal)

png |[ Ing ]
:
panahon ng pagtuturò na ibinibigay ng isang tutor at iba pa sa isang indibidwal o pangkat.

tu·tós

png
:
sa pananahi, hilbána.

tu·tóy

png |Zoo |[ Hil ]

tút·pik

png |[ Ing toothpick ]
:
maliit at matulis na piraso ng kahoy, plastik at iba pa na ginagamit na pang-alis ng tinga sa ngipin : PALÍTO1

tut·sáng

png |Ana |[ Chi ]
1:
maikling buhok sa ulo ng babae
2:
buhok sa loob ng ilong, lalo na ang umuusli palabas.

Tút·si

png |Ant
:
malakíng tribu sa Africa Cf WATÚSI1

tu·tú

pnd |[ Ifu ]
:
magbayo ng gúda upang lumambot.

tu·tû

pnr |[ Kap ]

tú·tu

png |[ Ing ]
:
maikling palda ng baylarina na may pinatigas at nakaungos o nakausling pileges.

tu·tu·bán

png |[ War ]
:
sako ng arina na walang lamán.

tu·tu·bí

png |Zoo
:
alinman sa mga kulisap (order Odonata ) na may malakíng mata, payat, at mahabàng tiyan, kumakain ng lamok, at iba pang insekto, karaniwang nakabuka ang pakpak kahit nakadapò : ALIDÚNGDONG, ALINDÁHAW, ATIBÁGOS, DRAGONFLY, HANDÁNAW TAPODÌ, TAWÁTO, TULÁNG2, TÚMBAK-TÚMBAK

tú·tuk

png |Mit |[ Kal ]
:
uod na unti-unting umuubos sa ngipin at nag-dudulot ng sakít sa ngipin at pagkabulok nitó.

tu·tú·la

png |Bot |[ Tbw ]

tu·tu·lí

png
:
manilaw-nilaw at tíla pagkit na katas sa tainga : ANTUTULÍ, ATULÍ, EARWAX, CERUMEN, OLILÉK, YÚYEK

tú·tung

png |[ Kap ]

tú·tup

png |[ Mrw ]
:
pantakip sa pagkain, gawâ sa dahon ng pandan.