ty


ty (tí way)

daglat |[ Ing “thank you” ]

tycoon (tay·kún)

png |[ Ing Jap taikun ]
1:
negosyanteng mayaman at maimpluwensiya
2:
tawag ng mga banyaga sa shogun ng Japan noong 1857–1868.

tympanum (tim·pá·num)

png |Ana |[ Ing Lat “tambol” ]
:
membrane sa pagitan ng panlabas at panloob ng tainga : EARDRUM

type (tayp)

png |[ Ing ]

typecast (táyp·kast)

pnd |[ Ing ]
:
sa artista, matakda nang paulit-ulit sa isang tipo ng tauhan na ginagampanan.

typeface (táyp·feys)

png |[ Ing ]
1:
sa paglilimbag, set ng mga tipo o karakter sa isang partikular na disenyo
2:
marka na gawâ nitó.

typescript (táyp·is·krípt)

png |[ Ing ]
:
dokumentong minakinilya.

typesetter (tayp·sé·ter)

png |[ Ing ]
1:
sa paglilimbag, tao na nag-aayos ng tipo
2:
mákiná sa pag-aayos ng tipo.

typewriter (tayp·ráy·ter)

png |[ Ing ]

typhlitis (tif·láy·tis)

png |Med |[ Ing ]
:
pamamagâ ng secum.

typhoid (táy·foyd)

png |Med |[ Ing ]

typhon (táy·fon)

png |Mit |[ Gri ]
:
pinakamabagsik na halimaw sa mitolohiyang Griego.

typhoon (táy·fun)

png |[ Esp ]

typhus (táy·fus)

png |Med |[ Ing ]
:
nakahahawang sakít na dulot ng rickettsia, kakikitahan ng pamamantal, pananakít ng ulo, at lagnat Cf TYPHOID

typical (tí·pi·kál)

pnr |[ Ing ]

typist (táy·pist)

png |[ Ing ]
:
tao na gumagamit ng makinílya ; tagamakinilya.

typology (ti·pó·lo·dyí)

png |[ Ing ]

tyrannical (tay·rá·ni·kál)

pnr |[ Ing ]

tyrannosaurus (ti·rá·no·sów·rus)

png |Zoo |[ Gri ]
:
karniborong dinosawro (Tyrannosaurus rex ) na may malalakas na panga at huliháng mga binti, maliit at malukong na una-háng binti, at malakíng buntot.

tyranny (táy·ra·ní)

png |Pol |[ Ing ]

tyrant (táy·rant)

png |[ Ing ]