vi


via (vá·ya, ví·a)

pnt |[ Ing Lat ]
:
sa pamamagitan ng.

viable (vá·ya·bél)

pnr |[ Ing ]
1:
may kakayahan
2:
maaaring tumubò o sumibol
3:
umunlad nang normal sa isang kondisyon ng kaligiran
4:
Med sa fetus na nása yugto ng pagiging sanggol, maaari nang mabúhay sa labas ng sinapupunan
5:
maaaring maging mabisà o mainam.

viaduct (vá·ya·dákt)

png |[ Ing ]
1:
mahabà at tíla tulay na estruktura, gaya ng serye ng mga arko na ginagamit sa pagtatayô ng daan o riles sa ibáyo ng lambak o katulad
2:
gayong daan o riles.

vial (váy·al)

png |[ Ing ]
:
maliit at silindrikong bote, karaniwang ginagamit na lalagyan ng likidong gamot.

viand (váy·and)

png |[ Ing ]
1:
piraso ng pagkain

viaticum (va·yát·ti·kúm)

png |[ Ing Lat ]
1:
sa Simbahang Katoliko, komunyon na ibinibigay sa tao na malapit nang mamatay
2:
salapi o mga kailangan para sa isang paglalakbay.

vibes (vaybz)

png |Kol |[ Ing ]
:
pinaikling vibration, nangangahulugang pagkakasundo sa ugali, hílig, at iba pa.

vibrant (váy·brant)

pnr |[ Ing ]
1:
mabilis na gumagalaw nang paulit-ulit
2:
sa tunog, mataginting
3:
buháy na buháy
4:
sa kulay, matingkad at kapuna-puna.

vibrate (váy·breyt)

pnd |[ Ing ]
1:
gumalaw nang tulóy-tulóy at paulit-ulit
2:
manginig ; mangatal
3:
umalingawngaw ; tumaginting.

vibration (vay·bréy·syon)

png |Pis |[ Ing ]

vi·brá·to

png |Mus |[ Ing ]
:
mabilis na varyasyon ng tono sa pagkanta o pagtugtog ng instrumentong hinihipan o may bagting at nagiging sanhi ng panginginig.

vibrator (vay·bréy·tor)

png |[ Ing ]
1:
instrumentong lumilikha ng vibration, karaniwang de-koryente at ginagamit sa pagmamasahe o seksuwal na layunin
2:
anumang lumilikha ng vibration.

vicar (váy·kar)

png |[ Ing ]

vicariate (vay·ká·ri·yéyt)

png |[ Ing ]

vicarious (vay·ká·ryús)

png |[ Ing ]
1:
pagganap o pagtanggap bílang kahalili ng iba
2:
tumatayô o gumaganap bílang kahalili ng ibang tao o bagay
3:
naranasan ang karanasan ng ibang tao sa pamamagitan ng imahinasyon lámang.

vice (vays)

png |[ Ing ]

vice (vays)

pnt |[ Ing ]
:
sa halip na ; kahalili ng.

vicennial (vay·se·ní·yal)

pnr |[ Ing ]
1:
tumatagal nang dalawampung taon
2:
umiiral o nangyayári tuwing dalawampung taon.

vice president (vays pré·zi·dént)

png |[ Ing ]
:
pangalawang pangulo : VEEP

Vice Real Patrono (ví·se re·ál pa·tró·no)

png |Kas Pol |[ Esp ]
:
noong panahon ng Español, titulo ng gobernador heneral sa Filipinas bílang pinakamataas na kinatawan ng hari ng España na tinatawag na Patrono Real.

viceroy (váys·roy)

png |Pol |[ Ing ]
:
tao na itinalagang mamunò sa isang bansa, probinsiya, o kolonya bílang kinatawan ng isang soberano.

vice versa (váy·sa vér·sa, vays vér·sa)

pnb |[ Ing Lat ]
:
nagsasaad ng pagbabago na maaaring magkapalitan ang mga termino o kondisyon.

vicinity (vi·sí·ni·tí)

png |[ Ing ]
1:
rehiyon na malapit sa isang pook ; kalapit na distrito
2:
pagiging malapit.

vicious (ví·syus)

pnr |[ Ing ]
1:
lulong sa bísyo
2:
marahas at matindi
4:
sukdulan ang pagiging hindi kanais-nais.

victim (vík·tim)

png |[ Ing ]

victor (vík·tor)

png |[ Ing ]
1:
tao na tumálo sa kalaban ; ang nagtagumpay
2:
ang nagwagi sa anumang paligsahan
3:
salitâng ginagamit sa komunikasyon bílang kinatawan ng titik V.

victoria (vik·tór·ya)

png |[ Esp Ing ]
1:
karwahe na mababà, magaan, may apat na gulóng, may upuáng para sa dalawang pasahero, at may maliit at nakaangat na upuán sa harap para sa kutsero
2:
Bot water lily (Victoria amazonica regia ) na matatagpuan sa Timog America na may dahong karaniwang higit sa 6 pulgada o 15.24 sm ang diyametro at bulaklak na kulay putî hanggang rosas.

Victorian (vik·tór·yán)

pnr |[ Ing ]
1:
hinggil kay Reyna Victoria ng Britanya o sa panahon ng panunungkulan niya (1837–1901)
2:
kaugnay ng mga pananaw na itinuturing na katangian ng nasabing panahon, halimbawa ang pagiging maingat at mahigpit na pagtupad sa kumbensiyong moral
3:
hinggil sa arkitektura, dekorasyon, at kagamitan ng mga Ingles noong 1840–1900, na nagpapamalas ng mabilis na pagbabago sa estilo bunga ng pampilosopiya at estetikong konsiderasyon, inobasyon sa teknolohiya, o pagbabago sa estilo ng pananamit.

victor ludorum (vík·tor lu·dó·rum)

png |[ Lat ]
:
pagkalahatang kampeon sa palakasan.

victory (vík·to·rí)

png |[ Ing ]

vicuña (vay·kú·nya)

png |Zoo |[ Esp ]
1:
mammal (Vicugna vicugna o Lama vicugna ) na matatagpuan sa Andes, Timog America, kauri ng lyama ngunit may pino at malasutlang balahibo
2:
tela na gawá sa balahibo nitó
3:
anumang telang kahawig nitó.

vi·dád

png |Ntk |[ Iva ]

vide (ví·de, váy·di)

pnd |[ Ing Lat ]
:
tingnan ; isangguni, karaniwang ginagamit upang ituro sa mambabasá ang ibang bahagi ng teksto.

videlicet (vi·déy·li·két, vi·dé·li·sít)

pnb |[ Lat ]
:
nagsasaad ng tinutukoy, karaniwang ginagamit upang ipakilála ang mga detalye, halimbawa, at katulad Cf VIZ

video (víd·yo)

png |[ Ing ]
1:
proseso ng pagrekord, pagpaparami, o pagbrodkast ng imaheng biswal sa pamamagitan ng magnetikong teyp
2:
biswal na elemento ng brodkast sa telebisyon
3:
Kol pinaikling video recorder
4:
Kol pinaikling video film.

video cassette (víd·yó ka·sét)

png |[ Ing ]
:
cassette ng videotape.

video cassette recorder (vid·yó ka·sét re·kór·der)

png |[ Ing ]
:
aparato na ginagamit sa pagrerekord at pagpapatakbo ng video tape Cf VCR, VIDEO RECORDER

videodisc (víd·yó·disk)

png |[ Ing ]
:
disk na nagrerekord ng gumagalaw na hulagway at tunog na maaaring ipalabas sa telebisyon.

video film (víd·yó film)

png |[ Ing ]
:
pe-likula na inirekord sa videotape.

video game (víd·yó geym)

png |[ Ing ]
:
elektronikong laro na may gumagalaw na hulagway sa iskrin ng telebisyon na nakokontrol ng manlalaro.

Video Home System (ví·dyo hom sís·tem)

png |[ Ing ]
:
sistema ng video film Cf VHS

video recorder (víd·yó re·kór·der)

png |[ Ing ]
:
video cassette recorder.

video tape (víd·yó teyp)

png |[ Ing ]
:
elektromagnetikong teyp na pinagrerekordan ng mga elektronikong impulse na likha ng mga bahaging video at audio ng isang programa sa telebisyon.

vidimus (váy·di·mús)

png |[ Ing Lat ]
:
nasiyasat o pinatunayang kopya ng ulat o katulad.

vie (vay)

pnd |[ Ing ]
:
makipagtagisan ; makipagpaligsahan.

Vietcong (vyet·kóng)

png |Mil Pol
1:
pinaikling Viet Nam Cong San ; puwersang sandatahan at gerilyang pinamumunuan ng mga Komunista sa Timog Viet Nam noong Digmaang Viet Nam at itinaguyod ng Hilagang Viet Nam
2:
kasapi o sinumang nagtataguyod ng nasabing puwersa.

Vietminh (vyet·mín)

png |Kas Pol
:
pinaikling Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi ; makabayang Komunistang kilusan sa Viet Nam na itinatatag noong 1941 at ipinaglaban ang kalayaan mula sa France.

Viet Nam (vyet nám)

png |Heg
:
bansa sa timog-silangang Asia.

vietnam rose (vyét·nam rows)

png |Bot |[ Ing ]
:
mababà at gumagapang na yerba (Portulaca grandiflora ), may bulaklak na lumalabas sa dulo ng tangkay, lima ang talulot, at may mga kulay na pulá, puti, dilaw, dalandan, o pink, katutubò sa Brazil at malaganap ang pagtatanim sa Filipinas : ROSE MOSS

vieux jeu (vyu dzu)

pnr |[ Fre ]

view (vyu)

png |[ Ing ]
1:
lawak ng makikíta
3:
anumang nakikíta mula sa isang tiyak na punto o larawan nitó
4:
pagsiyasat sa pamamagitan ng mga matá

viewer (vyu·wer)

png |[ Ing ]

viewership (vyú·wer·syíp)

png |[ Ing ]
:
mga tagapanood ng isang programa o tsanel sa telebisyon o pelikula.

viewfinder (vyu·fáynd·er)

png |[ Ing ]
:
bahagi ng kamera na nagpapakíta ng sakop ng lente.

viewpoint (vyú·poynt)

png |[ Ing ]
1:
pook na katatanawan ng isang bagay

vigil (ví·dyil)

png |[ Ing ]
2:
panahon na sakop nitó
3:
mapayapa at hindi kumikilos na demostrasyon bílang pagpapakíta ng pagtangkilik sa isang kilusán
4:
bisperas ng araw ng kapistahan.

vigilance (ví·dyi·láns)

png |[ Ing ]
1:
pagiging mapagmatyag ; pagiging maingat

vigilant (ví·dyi·lánt)

pnr |[ Ing ]
1:
mapagmatyag at maingat sa panganib
2:
laging handa sa anumang mangyayari.

vigilante (vi·dyi·lán·te)

png |[ Ing Esp ]
:
kasapi ng isang pangkat na nagpapatupad ng batas nang walang legal na awtorisasyon.

vignette (vin·yét)

png |Lit Sin |[ Ing Fre ]

ví·gor

png |[ Ing ]
1:
aktibong lakas o puwersa
2:
malusog na pisikal o mental na enerhiya o kapangyarihan.

ví·hud

png |Zoo |[ Iba ]

Viking (váy·king)

png |[ Ing ]
1:
sinuman sa mga piratang mula sa Scandinavia na sumalakay at nanalasa sa hilaga at kanlurang baybayin ng Europa mulang ikawalo hanggang ikasampung siglo
2:
bandidong naglalakbay sa dagat.

villa (víl·a)

png |[ Ing Ita Lat ]

village (víl·idz)

png |[ Ing ]
2:
mga nakatirá dito, karaniwang itinuturing na isang pamayanan
3:
pangkat ng mga tirahan ng hayop na kahawig nitó.

villain (ví·len)

png |[ Ing ]
1:
marahas at malisyosong tao na sangkot o lulong sa kasamaan o krimen
2:
Lit tauhang kontrabida sa dula, nobela, o katulad.

villanelle (víl·ya·nél)

png |Lit |[ Fre ]
:
tulang liriko na may labinsiyam na taludtod, may dalawang tugma lámang, at inuulit ang ilang linya.

villus (víl·as)

png |[ Ing Lat “malagong buhok” ]
1:
Ana isa sa maliliit, tíla bulate, at mahimaymay na proseso sa ilang lamad, lalo na sa mucuous membrane ng maliit na bituka na nakatutulong sa pagsipsip ng mga sustansiya
2:
Bot balahibong mahabà, malambot, tuwid, at bumabálot sa bunga, bulaklak, o ibang bahagi ng ilang haláman.

ví·na

png |Mus |[ San ]
:
instrumentong may bagting, matatagpuan sa India, at binubuo ng mahabà, hungkag, at may traste na may isa, dalawa, o tatlong bílog upang madagdagan ang taginting ng tunog.

vi·na·há·yan

png |[ Iva vi+ahay+an ]
:
pugad na pinangingitlugan ng manok, karaniwang yarì sa basket na nilagyan ng kusot o tuyông damo.

vinaigrette (ví·ne·grét)

png |[ Fre ]
:
botelya o kahon na maliit, ornamental, at ginagamit na sisidlan ng aromati-kong sukà, smelling salt, at katulad.

vinaigrette (ví·ne·grét)

pnr |[ Fre ]
:
sa pagkain, gaya ng asparagus o alkatsopas, inihahaing may salsa na may sukà o vinaigrette sauce.

vinaigrette sauce (ví·ne·grét sos)

png |[ Ing Fre ]
:
salsa ng ensalada na gawâ sa langis, sukà na mula sa umasim na alak, at mga pampalasa.

vinca (víng·ka)

png |Bot |[ Ing Lat ]
:
anumang haláman na kabílang sa genus Vinca, gaya ng Catharanthus roseus, na pinagkukunan ng alkaloyd na ginagamit na gamot sa kanser.

vinculum (víng·kyu·lúm)

png |[ Ing Lat ]
1:
Mat asa alhebra, pahalang na linya na iginuguhit sa ibabaw ng isang pangkat ng mga termino upang ipahiwatig na kaugnay nitó ang sinusundan o sumusunod dito at upang ipakíta na dapat ituring nang magkasáma hal a+b x c b=ac +bx ngunit a +b x c= a +bc
2:

vindaloo (vín·da·lú)

png |[ Por ]
:
putaheng maanghang na mula sa India, maraming pampalasa, at nilahukan ng curry.

vindication (vín·di·kéy·syon)

png |[ Ing ]
1:
pagpapawalang-sála sa akusasyon, pagdududa, o katulad
2:
pagbibigay ng katwiran
3:
pagtataguyod o pangangatwiran sa pamamagitan ng argumento, layunin, at katulad laban sa oposisyon
4:
pag-angkin para sa sarili o sa iba
5:
pag-aaring muli o paggigiit sa karapatang mag-ari sa titulo ng propyedad sa pamamagitan ng legal na pamamaraan.

vindictive (vin·dík·tiv)

pnr |[ Ing ]
1:
may tendensiyang maghiganti o gumanti

vine (vayn)

png |Bot |[ Ing ]

ví·ne·gár

png |[ Ing ]

vineyard (vín·yard)

png |[ Ing ]
:
plantasyon ng mga ubas, lalo na nakalaan sa paggawâ ng alak.

viniculture (ví·ni·kúl·tyor)

png |[ Ing ]
:
agham o pag-aaral sa paggawâ ng alak.

ví·no

png |[ Esp ]

vin rose (vín ru·zéy)

png |[ Fre ]

vín·ta

png |Ntk |[ Tau ]
:
pa-Español na tawag sa bangkang may dobleng katig : BÍNTA

vintage (vin·tídz)

png pnr |[ Ing ]
1:
alak mula sa isang partikular na ani
2:
taunang produkto ng ani ng ubas, karaniwang tinutukoy ang alak na nagawâ mula rito
3:
katangi-tanging alak mula sa ani ng isang magandang taon, itinalaga at ipinagbibilí bílang produkto ng gayong taon.

vintage (vin·tídz)

pnr |[ Ing ]
1:
may mataas na kalidad, lalo na mula sa nakalipas na panahon, na nagtatanghal ng katangian ng pinakamagandang panahon ng mga akda ng isang tao
2:
mula sa lumipas na panahon
3:
kumakatawan sa mataas na kalidad ng isang panahon.

vin·yí·ve

png |Bot |[ Iva ]

vinyl (váy·nayl, ví·nil, váy·nil)

png |Kem |[ Ing ]
1:
resin na nabuo sa pamamagitan ng polymerization ng mga compound na naglalamán ng pangkat vinyl o plastik na gawâ sa gayong resin
2:
radical na –CHCH2 na nakukuha sa ethylene sa pamamagitan ng pagtatanggal ng atom ng hydrogen
3:
anuman sa karaniwang matigas, nababaluktot o makintab na plastic, karaniwang ginagamit na pambalot o sa damit.

viol (vá·yol)

png |Mus |[ Ing ]
:
noong ikalabing-anim at ikalabimpitong siglo, instrumentong kahawig ng biyolin na may malalim na tadyang, pabalikong balikat, karaniwang may anim na bagting, at sari-sari ang lakí.

viola (vyó ·la)

png |[ Ing ]
1:
2:
Bot halámang mula sa genus Viola na kasáma ng mga pansy at violet, lalo na ang hybrid ng ganitong genus.

violation (vá·yo·léy·syon)

png |[ Ing ]
1:
paglabag sa batas, tuntunin, kasunduan, pangako, utos, at katulad
2:
pagpasok o pagdaan nang puwersahan ng sinumang walang karapatan pumasok o dumaan
3:
gahasà o paggahasà
4:
pagbaluktot sa kahulugan o katunayan.

violence (vá·yo·léns)

png |[ Ing ]
:
dahás1–3 o karahasán.

violet (vá·yo·lét)

png |Bot |[ Ing ]

violet (vá·yo·lét)

pnr |[ Ing ]

violin (vá·yo·lín)

png |Mus |[ Ing Ita ]

violinist (vá·yo·li·níst)

png |Mus |[ Ing ]

violoncellist (va·yo·lon·tsé·list)

png |Mus |[ Ing ]

violoncello (va·yo·lon·tsé·low)

png |Mus |[ Ing Ita ]

violone (va·yo·ló·ney)

png |Mus |[ Ing Ita ]
2:
organong de-pedal na may labing-anim na foot tone at may tunog na kahawig ng biyolonselo.