anghang


ang·háng

png
:
lasa ng síli o paminta na parang nakapapasò ng dila : AGASÁNG1, KÁHANG2, GÁSANG5, GASÁNG2, HÁLANG5, HÁRAT, MALÓYA, PARÁS1, SIGÍD1 var hangháng — pnr ma·ang·háng.