en


en

png
1:
tawag sa titik N
2:
sa paglilimbag, ang súkat ng titik ng kalahati ng em o ang maikling gitling.

en-

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan at pang-uri upang maging pandiwang palipat, hal enable, enact.

-en

pnl |[ Ing ]
1:
pambuo ng pang-uri upang maging pandiwang palipat, hal fasten, harden
2:
pambuo ng pangngalan upang maging pang-uri, hal ashen, golden
3:
pambuo ng pandiwa upang maging panahunang pangnagdaan, hal taken, proven
4:
pambuo ng pangngalang nása anyong maramihan, hal brethren, children.

enact (e·nák)

pnd |[ Ing ]
1:
pagtibayin bílang batas
2:
isadulâ ; itanghal.

enactment (e·nák·ment)

png |Bat |[ Ing ]
:
pagpapatibay ng batas.

e·nág·was

png |[ Esp enaguas ]
:
damit panloob ng babae mula sa baywang hanggang tuhod o lagpas pa var nagwas Cf KAMISÓN, PETTICOAT

e·nág·wil·yás

png |[ Esp enagwillas ]
:
napakaikling palda var nagwilas Cf MINISKIRT

é·na·he·nam·yén·to

png |Bat |[ Esp enajenamiénto ]
:
paglilipat ng ari-arian ng isang tao sa pangalan ng iba.

é·na·hé·nas·yón

png |Med |[ Esp enajenación ]
:
pagkawala sa sarili Cf AMNÉSYA

e·ná·mel

png |[ Ing ]
1:
malakristal na malabòng pinta na nagsisilbing makinis at matigas na bálot : ESMÁLTE
2:
Med makintab at matigas na bálot ng korona ng ngipin : ESMÁLTE

e·ná·mo·rá·da

pnr |[ Esp ]
:
halíng sa pag-ibig.

e·ná·mo·rá·da

png |[ Esp ]
:
kásintáhan, e·ná·mo·rá·do kung laláki.

e·ná·no

png |[ Esp ]

en banc (an·bánk)

pnb |Bat |[ Fre ]
:
nasa buong hukuman o may ganap na kapangyarihan ng hukuman.

en bloc (en·blók)

pnb |[ Fre ]
:
nakabloke ; magkakasáma.

encephalic (én·se·fá·lik)

pnr |Ana Zoo |[ Ing ]

encephalitis (en·sé·fa·láy·tis)

png |Med |[ Ing ]

encephalograph (en·sé·fa·lo·gráf)

png |[ Ing ]
:
aparatong nagtatalâ ng elektrikal na aktibidad o pagkilos ng utak.

encephalomyelitis (en·sé·fa·lo·má· ye·láy·tis)

png |Med |[ Ing ]
:
pamamagâ ng utak at gulugod sanhi ng impeksiyong viral.

encephalon (en·sé·fa·lón)

png |Ana |[ Ing ]

encephalopathy (en·sé·fa·ló·pa·tí)

png |Med |[ Ing ]
:
sakít sa utak.

enchilada (én·tsi·lá·da)

png |[ Esp ]
:
tortilya na may salsang sili, karaniwang may palamáng karne.

en clair (an kléyr)

pnr |[ Fre ]
:
nakasulat sa karaniwang wika.

enclave (én·kleyv)

png |[ Ing ]
1:
bahagi ng teritoryo ng isang estadong napalilibutan ng teritoryo ng iba
2:
pangkat ng mga tao na naiiba ang kultura, pag-iisip, kaalamán, kostumbre, at panlipunang estruktura sa iba pang pangkat na nakapaligid sa kanila.

enclitic (en·klí·tik)

pnr |Gra Lgw |[ Ing ]

enclosure (en·kló·syur)

png |[ Ing ]
1:
pook na nakukulóng ng bakod o harang
3:
bagay na kalakip ng liham.

encomium (en·kó·myum)

png |[ Ing ]

encore (áng·kor)

png |[ Fre Ing ]
1:
masigabo at patúloy na palakpakan ng manonood bílang kahilingang bumalik sa tanghalan ang nagsiganap
2:
pagbalik sa tanghalan sa kahilingan ng mga manonood
3:
bílang na ginanap sa muling pagbalik sa tanghalan.

Encore! (áng·kor)

pdd |[ Fre Ing ]
:
Isa pa! Babalik!

encounter (en·káwn·ter)

png |[ Ing ]

-ency (én·si)

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na nagpapahiwatig ng kalidad o katayuan, hal presidency, efficiency.

encyclical (en·sáy·kli·kál)

png |[ Ing ]

encyclopedia (en·sáy·klo·pí·dya)

png |[ Ing ]

encyclopedic (en·sáy·klo·pí·dik)

pnr |[ Ing ]

end

png |[ Ing ]
1:
dúlo1–2 ; hanggáhan

endangered species (en·déyn·dzerd is·pí·sis)

png |Bot Zoo |[ Ing ]
:
espesye o sub-espesye na nanganganib maubos.

endemic (en·dé·mik)

pnr |[ Ing ]

endemic species (en·dé·mik is·pí· sis)

png |Bot Zoo |[ Ing ]
:
espesye o sub-espesye na matatagpuan lámang sa isang tiyak na pook.

en·dé·mi·kó

pnr |[ Esp endémico ]
:
matatagpuan lámang sa partikular na pook o pangkat ng tao : ENDEMIC Cf KATUTUBÒ2, LIKÁS

én·di·bá

png |Bot |[ Esp endiva ]
:
haláman (Cichorium endivia ) na kulot ang mga dahon : ENDIVE

endive (én·dayv)

png |Bot |[ Ing ]

endnote (énd·nowt)

png |[ Ing ]
:
talâ sa dulo ng aklat o sa katapusan ng isang bahagi ng aklat.

én·do-

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na nagpapahiwatig na panloob, hal endocarp.

endocarditis (én·do·kar·dáy·tis)

png |Med |[ Ing ]

endocardium (én·do·kár·dyum)

png |Ana |[ Ing ]

endocarp (én·do·kárp)

png |Bot |[ Ing ]

endocrine gland (én·do·krín gland)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa mga glandula, gaya ng thyroid, adrenal, at pituitary gland, na pinadadaloy nang tuwiran sa dugo ang nalilikhang katas.

endocrinology (én·do·kri·nó·lo·dyí)

png |Med |[ Ing ]
:
pag-aaral ng estruktura at pisyolohiya ng mga endocrine gland.

endoderm (én·do·dérm)

png |Bio |[ Ing ]

én·do·dér·mo

png |Bio |[ Esp ]
:
kaloob-loobang sapin ng mga cell at tissue ng embryo : ENDODERM

endogamy (en·dó·ga·mí)

png |[ Ing ]
1:
pag-aasawa ng magkatribu
2:
Bot polinasyon mula sa iisang haláman.

endogenesis (en·dó·dye·né·sis)

png |Bot Zoo |[ Ing ]

en·dó·he·né·sis

png |Bot Zoo |[ Esp endogénesis ]
:
paglakí o pagtubò mula sa loob : ENDOGENESIS

en·do·kar·dí·tis

png |Med |[ Esp Ing endocarditis ]
:
pamamagâ ng endokardiyo : ENDOCARDITIS

en·do·kár·di·yó

png |Ana |[ Esp endocardio ]
:
lamad na bumabálot sa puso : ENDOCARDIUM

en·do·kár·po

png |Bot |[ Esp endo-carpo ]
:
kaloob-loobang sapin ng perikarpiyo : ENDOCARP

én·do·lím·pa

png |Ana |[ Esp endolin-fa ]
:
tubig sa malamad na bahagi ng tainga : ENDOLYMP

endolymp (én·do·límp)

png |Ana |[ Ing ]

endoplasm (én·do·plá·sam)

png |Bio |[ Ing ]

én·do·plás·ma

png |Bio |[ Esp ]
:
butíl-butíl na panloob na sapin ng sitoplasma ng unicellular na organismo tulad ng amíba : ENDOPLASM

endorse (en·dórs)

pnd |[ Ing ]
:
mag-endóso o iendoso.

én·do·sa·dór

png |[ Esp ]
:
tao na nag-endoso.

endoscope (én·dos·kówp)

png |Med |[ Ing ]
:
aparatong pansuri sa loob ng katawan.

en·dós·mo·sís

png |Kem |[ Esp ]
1:
osmosis mula sa labas papaloob
2:
daloy ng substance mula sa may pinakamababàng konsentrasyon patúngo sa may mataas na konsentrasyon.

en·do·só

png |pag-en·do·só |[ Esp ]
1:
pagbibigay ng pahintulot o pagpapahayag ng kumpirmasyon : ENDORSE
2:
paglagda sa likod ng bill o tseke Cf ENDORSE
3:
pagsulat ng paliwanag sa likod ng dokumento.

en·do·tér·mi·kó

pnr |Kem |[ Esp endotérmico ]
1:
nahubog ayon sa tinanggap na init : ENDOTHERMIC

endothermic (en·do·tér·mik)

pnr |Kem |[ Ing ]

endowment (en·dáw·ment)

png |[ Ing ]
1:
pagbibigay ng ikabubúhay sa isang tao o institusyon
2:
Bat ari-arian na ibinibigay o ipinamamána ng tao o institusyon
3:
likás na talino, kakayahan o katangian
4:
sa seguro, uri ng policy2 na gumagarantiya ng bayad sa isang nakasegurong tao sa isang takdang petsa o sa kaniyang ari-arian kapag namatay siya bago ang naturang petsa.

endpaper (end·péy·per)

png |[ Ing ]
:
blangkong papel na nakadikit sa panloob na pabalát ng aklat.

én·dyi

png
:
tawag sa titik Ng.

é·ne

png |[ Esp ]
:
tawag sa titik N sa alpabetong Español Cf EN, NA

é·ne·má

png |Med |[ Ing ]
1:
likidong pampurga

e·ne·mí·go

png |[ Esp ]
:
kaaway o kalaban na laláki, e·ne·mí·ga kung babae Cf ÉMULÓ

e·ne·mis·tád

png |[ Esp ]
1:
gálit o pagkagálit

enemy (é·ne·mí)

png |[ Ing ]

energetic (e·ner·dyé·tik)

pnr |[ Ing ]

energizer (e·ner·dyáy·zer)

png |[ Ing ]
:
anumang bagay na nagbibigay ng lakas at sigla.

energy (é·ner·dyí)

png |[ Ing ]

e·nér·hi·kó

pnr |[ Esp enérgico ]
:
malakas ; masigla ; masigasig : ENERGETIC

e·ner·hí·ya

png |[ Esp energía ]
2:
elektrisidad, hangin, init, at katulad : ENERGY
3:
Pis kapasidad ng matter o radyasyon upang magdulot ng gawâ (symbol E ) : ENERGY
4:
paraan ng pagdudulot ng gawâ mula sa mga metodong pisikal o kemikal : ENERGY

E·né·ro

png |[ Esp ]
:
unang buwan ng taon na binubuo ng tatlumpu’t isang araw : JANUARY

enfant terrible (an·fán te·rí·ble)

png |[ Fre ]
1:
batà na nagdudulot ng kahihiyan
2:
tao na sikát sa nakagigitlang pahayag at kakatwang ugali
3:
karaniwang kabataan at matagum-pay na tao ngunit pangahas at naiiba Cf AVANT GARDE

en fete (an féyt)

pnr |[ Fre ]
1:
nagdaraos o handa nang magdaos ng pagdiriwang
2:
handang magbakasyon ; nagbabakasyon.

engagé (an·ga·zyéy)

pnr |[ Fre ]
:
may moral na tungkulin bílang manunulat o katulad.

engaged (en·géyds)

pnr
1:
may kasunduang magpakasal

engagement (en·géyds·ment)

png |[ Ing ]
2:
pagtatagpo na pinangakuang dadaluhan
3:
pangako o kasunduang magpakasal
4:
sagupaan ng magkalábang puwersa Cf KOMPROMÍSO

eng·gán·yo

png |[ Esp engaño ]

éng·gan·yó·so

pnr |[ Esp engañoso ]
:
may kalakip na panlilinlang, eng· gan·yó·sa kung babae.

eng·gás·te

png |[ Esp engaste ]
:
pinagkakabitan o pinaglalagyan ng bató o perlas sa isang hiyas.

Eng·go·ngót

png |Ant
:
isa sa mga pangkáting etniko ng mga Ilongot : IPÁGI

engine (én·dyin)

png |[ Ing ]

engineer (én·dyi·nír)

png |[ Ing ]

engineering (en·dyi·ní·ring)

png |[ Ing ]

eng·ká·be·sam·yén·to

png |[ Esp encabezamiénto ]
:
pamagát2–3 var kabisamyento

eng·ká·de·nam·yén·to

png |[ Esp encadenamiénto ]
:
pagiging ugnay-ugnay ; pagiging kawing-kawing var kadinamyento

eng·ká·he

png |[ Esp encaje ]
:
gayak sa kasuotan ng babae gaya ng puntas at tíras.

eng·ka·lá·da

png |[ Esp encalada ]
:
maputî at matamis na bagay na nililikha mula sa pagbabatí ng itlog at inihalong arnibal o repinado.

éng·kan·tá·da

png |Mit |[ Esp encantada ]
:
sobrenatural na nilaláng na gumagamit ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan para sa kabutihan o kasamaan, malimit na nása anyong magandang babae at may mahiwagang batón : ÁDA, FAIRY var ingkantada Cf DIWÁTA, TAMÁWO

eng·kán·ta·dór

png |[ Esp encantadór ]
1:
tao na may angking engkanto Cf MANGGAGÁWAY, MANGKUKÚLAM
2:
babae na kabigha-bighani var ingkantador

eng·kán·tam·yén·to

png |[ Esp encantamiénto ]
1:
pagiging nása ilalim ng gayuma
2:
pagiging nása ilalim ng engkanto.