lakas


la·kás

png |[ Kap Tag ]
2:
tindi ng bisà, gaya ng lakas ng suntok at lakas ng hangin : FORCE, PUWÉRSA1
4:
tindi ng ingay o tunog — pnd la·ka·sán, lu·ma·kás, pa·la·ka·sín
5:
Med mataas na lagnat
6:
Med sa sakít, ang tindi ng atake
7:
Med paggalíng mula sa sakít.

la·ká·sa

png |[ Ilk ]

la·kás-ng-lo·ób

png

la·kás-tá·o

png |[ lakas+tao ]
1:
puwersa o lakas na nagmumulâ sa paggawâ : BÍSIG2, MANPOWER
2:
bílang o da-mi ng tao na handa sa gawain, serbisyo, at iba pa : BÍSIG2, MANPOWER