individual


individual (ín·di·víd·wal)

png pnr |[ Ing ]

individualism (ín·di·víd·wa·lí·sim)

png |[ Ing ]

individualist (ín·di·víd·wa·líst)

png |[ Ing ]

individuality (ín·di·vid·wá·li·tí)

png |[ Ing ]