kalot


ka·lót

pnr |[ ST ]

ka·lót

png
1:
[Pan] íhaw
2:
[Ilk] silò1
3:
Bot [Ilk] manggatsapúy.

ká·lot

png
1:
[Bik Hil Seb] húkay1
2:
Bot [Hil Seb] namî
3:
[ST] bahaging naiiwan pagkaraang makuha ang langis, hal palyat ng kopra o latík ng lamán ng búko Cf bagáso, sapá, sápal, yamás