kaluluwa


ka·lu·lu·wá

png
1:
ang hindi materyal na aspekto o bahagi ng tao o ibang nilikha : áb-abíik, álma, ánimá3, aníto5, busáw, diwà3, espiritu2, ikararwá, kaládwa, kalág, lagyô1, niyáwa, niyawalíhan, soul
2:
ang moralidad, kalikasang pandamdamin, o pag-wari sa kaakuhan ng isang tao
3:
ang diwa ng isang bagay
4:
sidhing pangkaisipan o pandamdamin lalo na ang naipadadamá sa pamamagi-tan ng likhang sining o pagtatanghal na pansining var kalulwá