kl


kl (kéy·el)

daglat |[ Ing ]

klab

png |[ Ing club ]

klá·be

png |[ Esp clave ]
1:
Mus alinman sa mga simbolo na inilalagay sa staff, na nagsasabi ng kataasan o kababaan ng tunog ng mga notang naroroon : clef
2:
susi sa pagtuklas ng lihim na kasulatan o kodigo
3:
anu-mang bagay na maaaring makatulong sa paglutas ng krimen.

kla·bél

png |Bot |[ Esp clavel ]
:
carnation na kulay pink.

kla·bé·ra

png |[ Esp clavera ]
:
bútas na likha ng pakò o tornilyo.

kla·bé·te

png |[ Esp clavete ]
:
maliit na pakò.

kla·bí·ha

png |[ Esp clavija ]
1:
pakòng kahoy o anumang pampasak : lasók Cf tarúgo, túlos
2:
maikling talusok o baral
3:
tulos na pinagta-talian ng nakasugang hayop.

kla·bi·kór·di·yó

png |Mus |[ Esp clavi-cordio ]
:
instrumentong maliit, may mga teklado, at nagbibigay ng himig na pino o malamyos : clavicord

kla·bí·ku·lá

png |Ana |[ Esp clavícula ]

kla·bí·to

png |[ Esp clavito ]

klá·bo

png |Bot |[ Esp clavo ]
1:
punong-kahoy (Eugenia aromatica ) na tropi-ko at may mabangong bulaklak : clove1
2:
buo o pinulbos na búko ng bulaklak ng punongkahoy na ito at pampalasa sa pagkain : clove1
3:
isa sa mga bulbong nabubuo sa mga axil ng pangunahing bulbo, tulad ng bawang : clove1

klá·bos

png |Bot |[ Esp clavo de especie ]
:
haláman (Eugenia aromatica ) na may bulaklak na aromatiko : clove2

klan·des·tí·no

pnr |[ Esp clandestino ]
:
ginawâ sa paraang palihim o paila-lim : clandestine

klá·ra

png |[ Esp clara ]
:
albumen1 var kalára

kla·ra·bó·ya

png |[ Esp claraboya ]
:
bin-tanang nakabukás na nása bubong o bahaging mataas ng pader o dingding.

kla·ré·te

png |[ Esp clarete ]
:
alak na kulay pulá at nagmula sa katas ng ubas.

kla·ri·dád

png |[ Esp claridad ]
:
línaw o liwánag3

kla·rín

png |Mus |[ Esp clarín ]
:
trum-petang may matinis na tunog.

kla·ri·né·te

png |Mus |[ Esp clarinete ]
:
instrumentong hinihipan, may silindrikong katawan, at may isang lingguwete na lumilikha ng tunog : clarinet

kla·ri·pi·kas·yón

png |[ Esp clarifica-ción ]

Kla·rí·sa

png |[ Esp clarisa ]
:
mongha sa orden ng Santa Clara.

klá·ro

pnr |[ Esp claro ]
:
malínaw, klá·ra kung pambabae.

Klá·ro!

pdd |[ Esp claro ]
:
Tumpak! Tiyak! Malinaw!

kla·ros·kú·ro

png |[ Esp claroscuro ]
1:
Sin paraan ng paglalagay ng pinta o pagguhit upang ipakíta ang liwanag at anino : chiaroscuro
2:
Lit pag-lalaro sa salungatan ng mga tauhan, damdamin, o bagay na may iba’t ibang katangian : chiaroscuro

klas

pnr |[ Ing ]
1:
mataas ang uri

klá·se

png |[ Esp clase ]
1:
apangkat ng mga estudyante sa isang partikular na kurso o pagtuturò bsilid na pinagda-rausan ng naturang pagtuturò : class
3:
Pol sa Marxismo, ang uri ng isang pangkat ng tao ayon sa paraan ng produksiyon sa eko-nomiya : class
4:
Bio Zoo malakíng pangkat sa taksonomiya, kung minsan mas mataas kaysa order ; sa iba, mas mababà kaysa phylum : class

klá·si·ká

png |[ Esp clásica ]
:
karani-wang ginagamit upang tumukoy sa akda o anumang itinuturing na klasiko.

klá·si·kó

pnr |[ Esp clásico ]
1:
pangu-nahin, lalo na sa larangan ng lite-ratura o sining biswal : classic, classical
2:
may katangiang maga-líng o mahusay : classic, classical
4:
hinahangaan mula sa nakalipas : classic, classical

kla·si·pi·ká·do

pnr |[ Esp clasificado ]
1:
inayos alinsunod sa mga uri o kategorya
2:
itinalagang maging lihim, kung tungkol sa impormas-yon
3:
inayos sa mga kolumna o pitak, gaya ng sa peryodiko.

kla·si·pi·kas·yón

png |[ Esp clasifica-ción ]
1:
pagsasaayos ayon sa uri o kategorya : classification
2:
uring kinabibilangan, hal klasipikasyon ng hayop o haláman : classifica-tion

kla·si·sís·mo

png |Sin Lit |[ Esp clasi-cismo ]
1:
ang prinsipyo at estilo ng sining, panitikan, at paniniwala sa sinaunang Gresya at Roma : classi-cism
2:
pag-alinsunod sa tradisyonal na mga pamantayan, gaya ng kapayakan, pagpipigil, at pagtitim-bang, na nabubúhay hanggang ngayon at tinatanggap ng marami : classicism

kla·si·sís·ta

png |Sin Lit |[ Esp clasicis-ta ]
:
umaalinsunod o masugid na tagapagtaguyod ng klasisismo.

klás·kard

png |[ Ing classcard ]
:
kard na katibayan ng pagmamatrikula para sa isang klase at talaan ng grado ng mga estudyante, karaniwan sa kolehiyo : classcard

klás·meyt

png |[ Ing classmate ]

klats

png |Mek |[ Ing clutch ]
:
pedal na ginagamit para iugnay o ihiwalay ang mákiná sa transmisyon : clutch, embráhe

kláw·stro

png |[ Esp claustro ]

klaw·sú·la

png |Gra |[ Esp cláusula ]

klaw·sú·ra

png |[ Esp clausura ]
1:
retíro1-4 o pagreretíro
2:
pagtatapos ng kursilyo.

kleenex (klí·neks)

png |[ Ing ]
:
absor-benteng tissue paper na tulad sa panyo ang gamit.

klé·let

png |Zoo |[ Tbo ]

klep·tó·ma·ná

png |Sik |[ Esp cleptóma-na ]
:
babaeng may sakít na klepto-mania, klep·tó·ma·nó kung laláki.

kleptomania (klep·tow·méy·nya)

png |Sik |[ Ing ]
:
hindi mapigil na pagnana-sàng magnakaw ng gamit.

klé·ri·gó

png |[ Esp clérigo ]
:
sinumang kasapi ng klero ; pari, ministro, at iba pang inordenahan sa tungkuling panrelihiyon : clergyman

klerk

png |[ Ing clerk ]
:
tao na nag-iingat ng mga rekord, namamahala ng mga sulat, at nagsasaayos ng papeles sa isang kompanya : clerk Cf kawaní

klé·ro

png |[ Esp clero ]
1:
kabuuan ng mga tao na inordenahan upang tumupad sa tungkuling panrelihi-yon sa mga simbahang Kristiyano : clergy
2:
bílang ng mga tao na ito : clergy

klieg (klíg)

png |[ Ing ]
:
ilaw na nagbibi-gay ng sapat na liwanag na ginagamit sa estudyo o katulad.

klik

png |[ Ing click ]

klik

pnr |Kol |[ Ing click ]
:
magkasundo ; pareho ng panlasa at ugali.

klí·ma

png |[ Esp clima ]
1:
kabuuan o karaniwang kondisyon ng panahon sa isang rehiyon batay sa tempera-tura, hangin, ulap, at iba pa, sa loob ng isa o maraming taon : climate
2:
ang nananaig o umiiral na asal, pamantayan, o kaligiran ng isang pangkat, panahon, o pook : climate

klí·ni·ká

png |[ Esp clínica ]
1:
pagamu-tang maliit kaysa ospital : clinic
2:
pribadong tanggapan
3:
sanggu-nian o organisasyong nagpapayo sa paglutas ng suliranin : clinic

klí·ni·kó

pnr |[ Esp clínico ]
:
malinis na malinis.

klin·táng

png |Mus |[ Tbo ]

klip

png |[ Ing clip ]
:
metal, plastik, o gomang pang-ipit ng buhok, papel, at iba pa : clip

klí·pings

png |[ Ing clipping+s ]
:
ginupit at tinipong publikasyon : clipping

kli·sé

png |[ Esp clisé ]
1:
proseso ng paglilipat ng larawan o imahen sa plate para sa paglilimbag na naka-umbok o alsado : cliché2, klitse
2:
plate o limbag na ginawâ sa para-ang ito : cliché2, klitse

klí·to·rís

png |Ana |[ Esp clítoris ]

klit·sé

png |[ Esp cliché ]

kli·yén·te

png |[ Esp cliente ]
1:
tao na kumukuha ng serbisyo ng abogado, arkitekto, at iba pang propesyonal na tao : client1
2:
regular na mami-mili : client1

klong

png |[ Mrw ]
:
pananggaláng sa ulo na gawâ sa tanso.

klo·rál

png |Kem |[ Esp clorál ]
:
likidong aldehyde na walang kulay, at gina-gamit sa paggawâ ng DDT : chloral

klo·rá·to

png |Kem |[ Esp clorato ]
:
salt ng asidong likido, walang kulay, at may malakas na katangiang suma-nib sa oxygen : chlorate

kló·ro

png |Kem |[ Esp cloro ]

klo·ro·pí·la

png |Bot |[ Esp clorofila ]

klo·ro·pór·mo

png |Kem |[ Esp clorofor-mo ]

klo·ró·sis

png |Med |[ Esp clorosis ]

klo·rú·ro

png |Kem |[ Esp cloruro ]

klú·bow

png |[ Bag ]
:
telang tinina at itinatalì sa ulo.

klung

png |[ Tbo ]

klú·tang

png |Mus |[ Tbo ]

klystron (káy·stron)

png |Ele |[ Ing ]
:
tú-bo ng elektron na lumilikha o nag-papalakas ng mga microwave sa pamamagitan ng pagsasaayos ng bilis nitó.