kontra


kón·tra

pnr |[ Esp contra ]
:
lában — pnd kón·tra·hín, ku·món·tra, ma·ngón· tra.

kón·tra

png |[ Esp contra ]

kón·tra

pnl |[ Esp contra ]
:
nanganga-hulugang laban sa, hal kontrabida : anti-, contra-, counter-

kón·tra·bán·do

png |Kom Bat |[ Esp contrabando ]
1:
kalakal na ipinag-babawal ng batas na angkatin o ipaangkat ; kalakal na puslit
2:
pangangalakal na labag sa batas.

kon·tra·bí·da

png |[ Esp contra+vida ]
1:
tao na masamâ : buhóng2
2:
Lit pangunahing tauhan na kasalungat ng bida sa nobela, pelikula, at iba pang katha.

kon·tra·dán·sa

png |Mus Say |[ Esp contradanza ]

kon·tra·dik·si·yón

png |[ Esp contra-dicción ]
1:
pahayag na sumasalu-ngat : contradiction
2:
aisang pahayag, panukala, o parirala na nagdidiin o nagpapahiwatig sa kato-tohanan o kamalian ng isang bagay bisang pahayag o parirala na may mga bahaging salungat sa isa’t isa : contradiction

kon·tra·dik·tór·yo

pnr |[ Esp contra-dictorio ]

kon·tra·é·he

png |Mek |[ Esp contraeje ]
:
pantulong na ehe : countershaft

kon·tra·gól·pe

png |Mek |[ Esp contra-golpe ]
:
sa mákiná, ang papabalik na palò ng piston.

kon·tra·in·di·ká·do

pnr |[ Esp contra-indicado ]
:
hinggil sa kontraindikas-yon.

kon·tra·in·di·kas·yón

png |Med |[ Esp contraindicación ]
:
babalâ tungkol sa masamâng epekto ng iniresetang gamot : contraindication

kón·trak

png |[ Ing contract ]

kon·trak·si·yón

png |[ Esp contrac-ción ]
1:
pagliit ng súkat ; pag-ikli ng panahon : contraction
2:
pag-urong o pangungurong, gaya ng ugat o lamán : contraction
3:
Gra pagpa-paikli ng salita, sa pamamagitan ng pag-aalis o pagsasáma ng panggit-nang titik o tunog : contraction Cf pagtitipil

kon·tra·lá·son

png |Med |[ Esp contra Tag lason ]

kon·trál·to

png |Mus |[ Esp contralto ]
1:
apinakamababàng tinig pang-awit ng babae, nása pagitan ng soprano at tenor bmang-aawit na may ganitong tinig : contralto
2:
baha-ging isinulat para sa kontralto : contralto

kon·tra·mu·wél·ye

png |Mek |[ Esp con-tramuelle ]
:
kakambal na muwelye.

kon·tra·na·tu·rál

pnr |[ Esp contrana-tural ]
:
laban sa kalikásan.

kon·tra·ór·den

png |[ Esp contraorden ]
:
pagbawi ng kautusan o utos : coun-termand

kon·tra·pá·so

png |[ Esp contrapaso ]
:
hakbang na pauróng : counternote

kon·tra·pé·so

png |Pis |[ Esp contrapeso ]
1:
puwersa na katimbang ng kabilâng panig

kon·tra·pés·te

png |[ Esp contrapeste ]
:
lunas laban sa peste o salot.

kon·tra·pres·yón

png |Pis |[ Esp contra-presión ]
:
puwersa laban sa isa pang puwersa.

kon·tra·pru·wé·ba

png |[ Esp contra-prueba ]
:
sa paglilimbag, bagong pruweba na nagpapakíta ng mga pagwawasto sa mga nakaraang pruweba.

kón·tra·pún·to

png |[ Esp contrapunto ]
1:
Mus sining ng pagtugtog ng isang himig kasabay ng ibang himig : counterpoint
2:
idea o argumento bílang pansalungat sa pangunahing takbo ng pahayag o komposisyon : counterpoint

kón·tra·pu·wér·te

png |Ark |[ Esp con-trafuerte ]
:
anumang panlabas na suhay upang tumatag ang isang es-truktura laban sa paggiray papalabas, gaya ng suhay sa dingding na kong-kreto ng mga simbahan : buttress, contrafuerte

kon·tra·re·bo·lus·yón

png |[ Esp con-trarevolución ]
:
rebolusyon laban sa naunang rebolusyon at upang balig-tarin o baguhin ang epekto ng nauna.

kon·trár·yo

png |[ Esp contrario ]

kon·tra·sél·yo

png |[ Esp contrasello ]
:
ikalawang tatak o selyo na ipina-tong sa orihinal na selyo : counter-seal

kon·tra·sén·yas

png |[ Esp contra-señas ]
1:
pirmang idinagdag ng isa pang awtorisadong tao upang makapagpatunay o makapagpati-bay : countersign
2:
Mil hudyat o senyas mula sa isang awtorisadong tao upang makapasok sa isang pinangangalagaang pook : counter-sign

kon·tra·sep·si·yón

png |[ Esp contra-concepción ]
:
kusang pagpigil o pag-iwas sa pagbubuntis sa pamamagi-tan ng gamot, teknika, o kasangkapan ; pagkontrol sa pagbubuntis : contra-ception

kón·trast

png |[ Ing contrast ]
1:
apaghahambing na nagpapakíta ng kapansin-pansing pagkakaiba bpag-kakaiba : contrast
2:
Sin aantas ng pagkakaiba ng liwanag, dilim, at kulay ng isang larawan bpagbabago ng tingkad ng kulay ng isang bagay kapag itinabí sa ibang bagay : con-trast

kon·trá·ta

png |[ Esp contrata ]
1:
por-mal na kasunduan ng dalawang partido, lalo na kung legal : contract, kontrak
2:
ang papel na kinasu-sulatan ng kasunduang ito : contract, kontrak
3:
kagawaran ng batas na nangangasiwa ng mga kasunduan : contract, kontrak
4:
kasunduan sa pagpapakasal : contract, kontrak

kon·tra·tá·do

pnr |[ Esp contratado ]
:
inarkila ; inupahan.

kon·tra·tís·ta

png |[ Esp contratista ]
:
tao na inuupahan upang magbigay ng mga suplay na materyales o ser-bisyo, lalo na sa paggawâ ng gusali : contractor