anti


an·ti

png |[ Esp ]
:
tao o pangkat na sumasalungat sa isang bagay, gaya ng patakaran, pagkilos, o partidong pampolitika : KÓNTRA

án·ti-

pnl |[ Esp Ing ]
:
kóntra-, hal antibody, antidote.

antibiotic (an·ti·ba·yó·tik)

png pnr |Med |[ Ing ]

an·ti·bi·yó·ti·kó

png |Med |[ Esp antibiótico ]
:
anumang substance na kemikal na nakasusugpô o nakapipigil sa pagtubò o pagdami ng bakterya : ANTIBIOTIC

antibody (án·ti bá·di)

png |Med |[ Ing anti+body ]
:
alinman sa iba’t ibang protina ng dugo, nalilikha sa normal na takbo ng katawan o dahil sa pagkalantad sa antigen, at nagsisilbing panlaban sa sakít o impeksiyon : ANTIKUWÉRPO

anticlimax (an·ti·kláy·maks)

png |Lit |[ Ing ]
1:
biglang pagbabago ng isang salaysay o diskurso mula sa mahalaga túngo sa hindi gaanong mahalaga o kakatwa
2:
isang pangyayaring hindi gaanong mahalaga kung ihahambing sa sinundan nitó.

Anti-Cristo (an·ti-krís·to)

png |[ Esp ]
1:
personahe o kapangyarihang pinaniniwalaang prinsipal na kalaban ni Cristo
2:
tao na hindi naniniwala kay Cristo.

an·ti·di·sen·té·ri·kó

pnr |Med |[ Esp antidisenterico ]
:
laban sa diarrhea o pagtatae.

antidote (án·ti·dówt)

png |Med |[ Ing ]
1:
gamot o iba pang lunas na pumapatay sa bisà ng lason : ANTIDÓTO, SÚKAL4, KÓNTRALÁSON
2:
anumang panlaban sa isang masamâ o pangit na bagay : ANTIDÓTO, SÚKAL4

án·ti·dó·to

png |[ Esp ]

antiemetic (an·ti·e·mé·tik)

png |Med |[ Ing ]
:
substance na nakapipigil ng pagsusuká at pagkahilo.

an·tí·fo·ná

png |Lit Mus |[ Esp ]

an·tíg

png
1:
marahang bunggo
2:
pagbibigay ng mungkahi
3:
pagbibigay ng paalala — pnd an·ti·gín, ma·an·tíg, u·man·tíg.

antigen (an·ti·dyén)

png |[ Ing ]
:
substance na karaniwang nakasasamâ sa katawan, gaya ng lason o bakterya, at nag-uudyok sa katawan upang lumikha ng antibody.

an·tí·go

png |[ Esp antiguo ]
1:
anumang bagay na labí ng unang panahon
2:
anumang gamit o kasangkapang yarì sa unang panahon.

an·tí·go

pnr |[ Esp antiguo ]
2:
hinggil sa unang panahon o sinaunang panahon.

an·tig·we·dád

png |[ Esp antiguedad ]

an·ti·hel·mín·tik

pnr |Med |[ Ing antihelminthic ]
:
laban sa parasitikong bulate.

an·ti·her·pé·tik

pnr |Med |[ Ing antiherpetic ]
:
laban sa herpes.

antihistamine (án·ti·hís·ta·mín)

png |Med |[ Ing ]
:
gamot na ginagamit na panlunas sa alerhiya, pagkahilo, at katulad : PROMETHAZINE

an·ti·hís·te·rík

pnr |Med |[ Ing antihysteric ]
:
laban sa hysteria.

án·ti ka·ní·ni

pnb |[ Kap ]

An·ti·kén·yo

png pnr |Ant Heg |[ Esp Antiqueño ]
:
baybay sa Tagalog ng Antiqueño.

an·ti·kon·sep·si·yón

png |Med |[ Esp anticoncepción ]
:
sadyang pagpigil o paghadlang sa pagbubuntis o pagdadalantao.

an·ti·ku·wár·yo

png |[ Esp anticuario ]
:
tao na nag-aaral, nangongolekta, o nagtitinda ng mga bagay na antigo : ANTIQUARIAN

an·ti·ku·wár·yo

pnr |[ Esp anticuario ]
1:
ukol sa mga antigong bagay o mga lumang aklat : ANTIQUARIAN
2:
ukol sa pag-aaral ng mga antigong bagay : ANTIQUARIAN

an·ti·ku·wér·po

png |Med |[ Esp anticuerpo ]

an·tik·wá·do

pnr |[ Esp anticuado ]

an·tí·lo

png |[ ST ]
:
pagkaunawa ; paraan o yugto ng pag-unawa.

antilogarithm (án·ti·ló·ga·ri·tém)

png |Mat |[ Ing ]
:
bílang na katapat ng isang hatag na logaritmo.

an·ti·ló·pe

png |Zoo |[ Esp ]
:
hayop na tíla usá (family Bovidae ) na matatagpuan sa Africa ang karamihan : ANTELOPE

antimatter (án·ti má·ter)

png |Pis |[ Ing ]
:
matter na binubuo ng mga antiparticle.

antimony (án·ti·mó·ni)

png |Kem |[ Ing ]
:
elementong malutong, madalîng mahatì, at metaliko (atomic number 51, symbol Sb ) : ANTIMÓNYO

an·ti·món·yo

png |Kem |[ Esp antimonio ]

an·ti·ne·u·rál·hi·kó

pnr |Med |[ Esp antineurálgico ]
:
laban sa neuralhiya.

an·tíng-an·tíng

png
:
bagay na pinaniniwalaang may kapangyarihang magligtas sa nagmamay-ari laban sa anumang kapahamakan : AGÍMAT1, ALIPUGPÓG2, AMULÉTO, BATÓ5, BIRTÚD5, DAGÓN, DÚPIL1, FÉTISH3, GALÍNG3, HAMPÁN, MANTALÀ2, MUTYÂ4, SÁNGOD, TÁLISMAN

antinode (án·ti·nówd)

png |Pis |[ Ing ]
:
lunan ng pinakamalakas na pagkinig na nása pagitan ng magkatabíng mga node ng isang kumikinig na lawas.

antinomianism (án·ti·nó·mi·ya·ní·sem)

png |[ Ing ]
:
doktrina na nagsasabing malaya na ang bawat Kristiyano sa kaniyang obligasyon na sundin o tuparin ang mga batas moral.

an·ti·nó·mi·yá

png |[ Esp antinomia ]
1:
salungatan ng dalawang tíla pantay at kapuwa wastong simulain o katwiran
2:
isang pundamental at tíla hindi malulutas na tunggalian o kontradiksiyon.

an·ti·pá·lo

png |Zoo |[ ST ]
:
alupihang kumikinang sa gabi.

an·ti·pá·ra

png |[ Esp antiparras ]
1:
tábing o pansamantalang dingding para hindi makíta ang nása likod
3:
salamin sa matá, lalo na iyong ginagamit sa pagsisid : GOGGLES, SPECTACLES

antiparticle (an·ti·pár·ti·kél)

png |Pis |[ Ing ]
:
sub-atomikong particle na kahawig sa mass ng isa pang particle ngunit kasalungat sa katangiang elektriko at magnetiko.

an·ti·pás

png |[ Esp antifaz ]
:
máskará na tumatábing lámang sa pang-itaas na bahagi ng mukha mula sa ibabaw ng ilong.

antipathy (an·tí·pa·tí)

png |[ Ing ]
:
yamót o pagkayamot.

an·ti·pá·ti·ká

pnr |[ Esp antipática ]
:
hindi kasiya-siya ; nakayayamot ; an·ti·pá·ti·kó kung laláki.

an·ti·pa·tí·ya

png |[ Esp antipatía ]
:
yamót o pagkayamot.

antipernicious anemia factor (an·ti·per·ní·syes a·ním·ya fák·tor)

png |BioK |[ Ing ]
:
bitamina B129

antiphon (án·ti·fón)

png |Lit Mus |[ Ing ]
1:
awit o salmo na dinarasal o inaawit nang salitan ng dalawang pangkat : ANTÍFONÁ
2:
bersikulo mula rito : ANTÍFONÁ
3:
pangungusap na dinarasal o inaawit bago matapos ang salmo : ANTÍFONÁ

antiphonal (án·tí·fó·nal)

pnr |Mus |[ Ing ]
:
dinarasal o inaawit nang salitan ng dalawang pangkat.

an·ti·pi·rí·na

png |Med |[ Esp ]
:
gamot na nakapipigil ng lagnat.

an·ti·plo·hís·ti·kó

pnr |Med |[ Esp antiflogístico ]
:
laban sa pamamagâ.

an·tí·po·dá

png |[ Esp ]

antipode (án·ti·pówd)

png |[ Ing ]
:
ganap na magkabaligtad o magkasalungat : ANTÍPODÁ

an·ti·pó·lo

png |Bot |[ Bik Seb ST ]
:
punongkahoy (Artocarpus blancoi ) na kahawig ng rimas, nabubuhay sa makapal na palumpungan, at hugis biluhaba ang maliliit na bunga, katutubò sa Filipinas : ALIPÁLO, GUMÍHAN var atipolo Cf KABBÁYA

An·ti·pó·lo

png |Heg
:
lungsod sa lalawigan ng Rizal na kilaláng pook bakasyunan at dinadayo ng mga namamanata sa birheng Nuestra Señora de Buenviaje.

antiquarian (án·ti·kwá·ri·yan)

png pnr |[ Ing ]

Antique (an·tí·ke)

png |Heg
:
lalawi-gan sa kanlurang Visayas ng Filipinas, Rehiyon VI.

Antiqueño (an·ti·kén·yo)

png pnr |Ant Heg |[ Esp ]
1:
tao na taga-Antique
2:
may kaugnayan sa Antique Cf ANTIKÉNYO

antiquity (an·tík·wi·tí)

png |[ Ing ]
1:
sinaunang panahon, lalo na ang yugto bago sumapit ang panahong midyibal : ANTÍGWÉDAD
2:
relikya, kaugalian, tradisyon, at pangyayari noong sinaunang panahon : ANTÍGWÉDAD
3:
kolektibong tawag sa mga sinaunang tao : ANTÍGWÉDAD

an·ti·sép·sis

png |Med |[ Esp ]
:
proseso ng paggamit ng antiseptiko upang labánan ang maliliit na organismo na nagiging sanhi ng iba’t ibang sakít.

an·ti·sép·si·yá

png |Med |[ Esp antisepsia ]
:
pagpuksa sa mikroorganísmo na nagdudulot ng sepsiya.

an·ti·sép·tik

png pnr |Med |[ Ing antiseptic ]

an·ti·sép·ti·kó

png pnr |Med |[ Esp antiséptico ]
:
laban sa paglago o pagkalat ng mikrobyo na nagdudulot ng sakít : ANTISÉPTIK

an·ti·sí·po

png |[ Esp anticipo ]

an·ti·sos·yál

pnr |[ Esp antisocial ]
1:
hindi palakaibigan o hindi nakikihalubilo sa tao
2:
laban, kalaban ; galít sa ibang tao
3:
salungat sa kaayusan ng lipunan.

an·ti·té·sis

png |[ Esp ]
1:
Lit paggamit ng mga salitâng magkasalungat ang kahulugan : ANTITHESIS

anti·té·ta·nó

png |Med |[ Esp ]
:
panlaban sa tetano : ANTI-TETANUS

anti-tetanus (án·tay-té·ta·nús)

png |Med |[ Ing ]

an·ti·té·ti·kó

pnr |[ Esp antitético ]
:
sumasalungat o salungát1

antithesis (an·ti·tí·sis)

png |Lit |[ Ing ]

an·ti·tí·law

png |[ ST ]
:
kislap o ningning ng matá.

an·ti·tók·si·kó

pnr |Med |[ Esp antitóxico ]
:
laban sa toxin.

an·ti·tók·sin

png |Med |[ Ing antitoxin ]
:
substance na nililikha ng katawan, laban sa tiyak na toxin.

antitrust (án·ti·trást)

pnr |Bat Kom |[ Ing ]
:
may kaugnayan sa pangangalaga sa kalakalan at negosyo laban sa ilegal na mga paghihigpit, monopolyo, at hindi pantay na tuntunin sa pagnenegosyo.