pen


pen

png |[ Ing ]
1:
anumang instrumento o kasangkapan sa pagsusulat o pag-dodrowing na ginagamitan ng tinta
3:
mga hayop na nása kulu-ngan

pen

pnb |[ Kap ]

pé·na

png |[ Esp ]
1:
2:
Bat multá

pe·nál

pnr |[ Esp ]
:
nauukol o kaugnay ng pabigay ng parusa, gaya sa kodigo penal.

penalty (pé·nal·tí)

png |[ Ing ]

pe·nán·dit

png |[ Kap ]

pencil (pén·sil)

png |[ Ing ]

pén·dant

png |[ Ing ]
:
palamuting nakalawit o nakabitin sa kuwintas : PALAWIT2

pén·ding

pnr |[ Ing ]
:
kalagayang bimbín o bitín : PÉNDIYÉNTE

pén·di·yén·te

pnr |[ Esp pendiente ]

pen·dón

png |[ Esp ]
:
banderang gina-gamit sa prusisyong panrelihiyon.

pén·du·ló

png |[ Esp ]
:
anumang naka-sabit na gumagalaw nang pabalík-bálik sa pirming punto sa pamama-gitan ng puwersa ng grabedad : PENDULUM

pen·du·lón

png |[ Esp pendulo+n ]
:
posteng nagsisilbing tukod sa mga kilo.

pendulum (pén·dyu·lúm)

png |[ Ing ]

pe·néd

png |Psd |[ Pan ]
:
uri ng lambat.

pe·nek·pé·kan

png |[ Igo ]
:
uri ng kan-yaw.

pe·nga·rí

png |[ Kap ]

pe·ngè

png |Kol
:
pinaikling pahingî.

pe·nge·gú·ngan

png |Mus |[ Yak ]
:
tunog ng agong.

peng·gék

pnr |[ Mrw ]

penguin (péng·gwin)

png |Zoo |[ Ing ]
:
ibong pantubig (family Spheniscidae ) na tíla palikpik ng isda ang pakpak at paa, at hindi nakalilipad.

penicillin (pi·ní·si·lín)

png |Kem |[ Ing ]

pe·nín·su·lá

png |Heo |[ Esp ]

Pe·nin·su·láng Ma·lá·yo

png |Heg |[ peninsula+ng Malayo ]
:
tangway sa timog silangang Asia, binubuo ng Federasyon ng Malaya at ng katimu-gang Thailand.

pe·nín·su·lá·res

png |Kas Pol |[ Esp ]
:
noong panahon ng Español, ang mga Español na ipinanganak sa España ngunit nanirahan at namu-hay nang mariwasa sa Filipinas Cf ÍNSULÁRES

penis (pí·nis)

png |Ana |[ Ing ]

pe·ní·si·lín

png |Kem |[ Ing penicillin ]
:
sa parmasya, antibiyotikong binu-buo ng mga mold (genus Penicillium ), karaniwang ginagamit na gamot sa impeksiyon : PENICILLIN

penitence (pé·ni·téns)

png |[ Ing ]

pe·ni·tén·si·yá

png |[ Esp penitencia ]
1:
pagsisisi o pagtitika sa kasalanan : PENITENCE

pe·ni·ten·si·ya·rí·ya

png |[ Esp peniten-ciaría ]

pé·ni·tént

pnr |[ Ing ]

Penitente, Placido (pe·ni·tén·te plá· si·dó)

png |Lit
:
tauhan sa El Filibus-terismo, mahusay na estudyante mulang Batangas ngunit minalas sa klase sa Pisika kayâ sumáma kay Simoun.

pé·ni·tén·te

pnr |[ Esp ]
:
nagsisisi ; nagtitika : PÉNITÉNT

penitentiary (pen·i·tén·sya·rí)

png |[ Ing ]

pen·ná·ak

png |[ Ilk ]
:
rurok o kalagit-naan ng anumang pagdiriwang kung tag-init o tag-ulan.

penology (pe·nó·lo·dyí)

png |[ Esp penologia ]

pé·no·lo·hí·ya

png |[ Esp penologia ]
:
pag-aaral tungkol sa pagpaparusa sa krimen at pamamahala sa bilang-guan : PENOLOGY

pe·nó·me·nál

pnr |[ Esp fenomenal ]
:
hinggil sa penomeno : PHENOMENAL

pe·no·me·na·lís·mo

png |Pil |[ Esp fenomenalismo ]
1:
ugali o nakasa-nayang pag-iisip na nagtuturing sa mga bagay bílang penomeno lámang : PHENOMENALISM
2:
doktrina na ang penomeno ang batayan ng lahat ng kaalaman o ang tanging anyo ng realidad : PHENOMENALISM

pe·nó·me·nó

png |[ Esp fenomeno ]
1:
anumang katotohanan, pangyayari, o karanasan : PHENOMENON
2:
bagay na maganda, kagila-gilalas, o kataká-taká : PHENOMENON
3:
Pil ang napa-pansin ng isip o ng pandamá : PHENO-MENON

pé·noy

png
:
nilagàng bugok na itlog ng itik.

pén·pal

png |[ Ing pen+pal ]
:
tao na kapalitan ng sulat var pémpal

pén·sil

png |[ Ing pencil ]

pension (pén·syon)

png |[ Ing ]

pen·si·yón

png |[ Esp pension ]
1:
tak-dang halaga na bukod sa suweldo at ibinibigay nang regular sa isang tao o sa kaniyang mga dependent bílang pagsasaalang-alang sa nakaraang serbisyo, o sa gulang, pinsala, at iba pa : PENSION
2:
boarding house o maliit na hotel : PENSION

pén·si·yo·ná·do

png |[ Esp pensionado ]
1:
sinumang tumatanggap ng pen-siyon, pen·si·yo·ná·da kung babae
2:
Kas noong panahon ng Americano, tawag sa bawat iskolar na Filipinong pinag-aaral sa Estados Unidos.

pén·ta-

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pang-ngalan at nangangahulugang lima, hal pentagon, pentad.

pén·tad

png |[ Ing ]

pen·tá·da

png |[ Esp ]
:
limang magka-kasunod na taon : PÉNTAD Cf DEKÁDA

pén·ta·gón

png |[ Ing ]

pen·tá·go·nál

pnr |[ Esp ]
:
ukol o may kaugnayan sa pentagon.

pen·ta·go·nó

png |[ Esp ]
:
pigurang may limang gilid at limang anggulo : PÉNTAGÓN

pentavalent (pen·ta·véy·lent)

pnr |Kem |[ Ing ]
1:
may limang magkakaibang mga valence, gaya ng phosphorus na mayroong valence na 5, 4, 3, 1, at

Pentecost (pén·te·kóst)

png |[ Ing ]

Pén·te·kós·tes

png |[ Esp pentecostes ]
:
Kristiyanong pagdiriwang bílang paggunita sa pagbabâ ng Espiritu Santo sa mga Apostoles, ginaganap tuwing ikapitong Linggo makalipas ang Linggo ng Pagkabúhay : PENTECOST

penthouse (pént·haws)

png |[ Ing ]
:
tahanan sa pinakabubong o itaas ng gusali o hotel.

pentobarbitone (pen·tó·bar·bi·tón)

png |Med |[ Ing ]
:
narkotikong gamot laban sa insomniya.

pén·tos

png |[ Mrw ]

pe·nú

pnr |[ Mag ]

pe·núl·ti·má

pnr |Gra |[ Esp ]
:
ang ika-lawang pantig ng salita mula sa hulí : PENULTIMATE2 Cf MALÚMAY, MALUMÌ

penultimate (pe·nul·ti·méyt)

pnr |[ Ing ]

pe·núl·ti·mó

png |[ Esp ]
:
ikalawa mula sa hulí : PENULTIMATE1

pe·núm·bra

png