pa


pa

daglat |[ Ing ]
:
per annum.

pa

pnb |[ Bik Hil Kap Seb Tag War ]
1:
bílang, karagdagan, o kapupunan ng isang bagay, hal “Gusto ko pa,”; “Tumula ka pa.” : FURTHER1, NI, PAY
2:
sa nalalabîng panahon o bago matapos ang lahat, hal “Hindi pa”; “Mamaya pa.” : PEN
3:
sa panahong ito, hanggang ngayon o hanggang sa kasalukuyan, hal “Kumakain pa siya”; “May panahon ka pa.”
4:
bukod sa binanggit, hal “Ano pa?” “Sino pa?”
5:
sa dáratíng na panahon ; sa hinaharap, hal “Sa Lunes pa ang kaarawan niya.”
6:
sa panahong nakaraan na, hal “Noong isang araw pa siya nagpaalam umalis.”

pa

png
1:
tawag at bigkas sa p sa abakadang Tagalog
2:
Kol [Ing] pinaikling anyo ng pápa.

Pa (pí ey)

symbol |Kem |[ Ing ]

PA (pí·ey)

daglat |[ Ing ]
1:
personal assistant
2:
public address, lalo sa PA system
3:
production assistant.

pa·á

png
1:
Ana sa mga vertebrate, ang ibabâng bahagi ng binti, nása ilalim ng bukong-bukong at ginagamit sa pagtayô at paglakad : ÁE, BITÍS, FOOT1, KOKÓD, PÁDANG, SÁKA4, SALÍ1, SÍKI, TÁKI, TIÍL Cf KAMÓY, PÁTA — pnd mág·pa·á, pa·a·hán, pa·a·hín, i·pám·pa·á
2:
sa mga invertebrate, bahagi na katulad sa posisyon at gamit
3:
pinakaibabâng bahagi ng anumang bagay, gaya ng bundok, páhiná, hagdan, at iba pa : FOOT1, LEG2, PAANÁN
4:
pinakaibabâng bahagi na nagsisilbing salalayan ng anumang kasangkapan : FOOT1, LEG2, PAANÁN

pá·a

png |Ana
1:
2:
[Bik Hil Seb War] hità.

pa·á·bas

png |[ ST pa+ábas ]
1:
pag-alis nang may sinasambit na masasamâng salita

pa·á·bong

png |[ pa+abong ]
:
mga salitâng higit na nagpapapasidhi ng damdamin.

pa·á·bot

png |[ Bik Pan pa+ábot ]

pa·a·dò

png |[ War ]
:
ritwal na sayaw ng bagong kasal.

pá·ad sí·ki

png |Ana |[ Tau ]

pá·ag

png |[ Ilk ]

pa·á·ga

png |[ ST ]
1:
paghihintay ng madalîng-araw para gawin ang dapat gawin
2:
paghula sa magaganap
3:
Bot uri ng palay na mabilis magbunga.

pa·á·gang

png
:
instrumentong hinihipan, gaya ng torotot o tambuli, at ginagamit kung Bagong Taon : BARIMBAW2

pa·á·gaw

png |[ pa+agaw ]
:
laro ng mga batà, na unahán sa pagdampot ng pera, búko, o anumang bagay na inihagis upang pag-agawan ng mga kalahok.

pa·á·gi

png |[ Bik Hil Seb War ]

pa·ág·ma

png |[ War ]
:
pagtatrabaho nang labis sa takdang oras Cf OVERTIME

pa·a·hán

png |[ ST paa+han ]
:
kung saan naroon ang mga paa ng táong nakahiga Cf PAANÁN

pá·ak

png
1:
[ST] paghiwa nang maliliit sa ube
2:
[Seb] kagát1 — pnd pa·á·kin, pu·má·ak, i·pá·ak, i·pang·pá·ak.

pá·ak·lá·tan

png |[ pa+aklat+an ]

pa·a·lá·la

png |[ pa+alala ]
1:
bagay na nagpapagunita : HADÓY, PAT-ÍG, SÁG-DON2
2:
páyo — pnd mág·pa·a·lá·la, pa·a·la·la·há·nan, i·pa·a·lá·la.

pa·a·lám

pnd |mag·pa·á·lam, pa·a·lá·man, i·pa·a·lám |[ pa+alam ]
:
magpabatid o ipabatid ang isang bagay.

pa·á·lam

pnd |mag·pa·á·lam, i·pa·á·lam, i·pág·pa·á·lam |[ pa+alam ]
1:
[ST] humingi ng pahintulot
2:
ipabatid ang pagnanais na umalis o pahintulutan ang nais umalis
3:
tapusin ang usapan sa telepono.

Pa·á·lam!

pdd |[ pa+alam ]
:
salitâng nagpapahiwatig ng pag-alis : A BIENTÔT, ADIEU!, ADIYOS!, GOODBYE!, SAYONÁRA!

pa·ám·ba·lí·wis

png |Bot |[ ST paa+ng baliwis ]
:
varyant ng paáng-balíwis.

pa·ám·bun·dók

png |Heo |[ paa+ng+bundok ]

pa·am·tá

png |[ Pan pa+amta ]

pà-an

png |[ Ifu ]
:
sinulid na hinahabing pahalang sa tela.

pa·a·nán

png |[ paa+n+an ]

pa·áng-ba·lí·wis

png |Bot |[ paa+ng baliwis ]
:
damong ilahas o yerba (Boerhaavia diffusa ) na tuwid, masanga, at magaspang : PÚGAD-MANÓK var paámbalíwis

pa·á·no

pnb |[ pa+ano ]
1:
sa anong paraan : AÁNHON, HOW, KASANÓ, MAKANÁNU, PÁNON, UNSÁON
2:
sa anong kalagayan : AÁNHON, HOW, KASANÓ, MAKANÁNU, PÁNON, UNSÁON

pa·án·tik·líng

png |Bot |[ paa+ng tikling ]

pa·an·yá·ya

png |[ pa+anyaya ]
:
pormal na anyaya, karaniwang pasulát ang anyo : ÍMBITASYÓN, INVITATION, KÁYAG

pa-a·pá

png |Zoo |[ Ifu ]
:
sisiw mula sa kapipisâng itlog : OPÁ2a

pa-a·rà

png |[ ST ]
:
pagpapahiram kapalit ng iba.

pá·a·ra·lán

png |[ pa+aral+an ]
:
gusaling ginagamit ng nagsisipag-aral ; pook na laan sa pagtuturo o pagsasanay : ÉSKUWÉLA2, ESKUWÉLAHÁN, ISKÚL, SCHOOL1 Cf KOLÉHIYÓ, UNIBERSIDÁD

pá·a·ra·láng bá·yan

png |[ pa+aral+an+ng bayan ]
:
paaralang ginugugulan ng pamahalaan : PÁARALÁNG PÚBLIKÓ, PUBLIC SCHOOL

pá·a·ra·láng e·le·men·tár·ya

png |[ pa+aral+an+na Esp elementaria ]
:
mababàng paaralán.

pá·a·ra·láng grad·wá·do

png |[ pa+ aral+an+na Esp graduado ]
:
paaralang nagdudulot ng titulong máster at doktorado : GRADUATE SCHOOL

pá·a·ra·láng pri·bá·do

png |[ pa+aral+ an+na Esp privado ]
:
paaralang pag-aari at pinangangasiwaan ng isang tao o pangkat ng mga tao at hindi nakatatanggap ng tulong pananalapi mula sa pamahalaan : PRIVATE SCHOOL

pá·a·ra·láng púb·li·kó

png |[ pa+aral +an+na Esp publico ]
:
paaralang bayan.

pá·a·ra·láng se·kún·dár·yo

png |[ pa+ aral+an+na Esp secundario ]
:
mataas na paaralan.

pá·a·ra·láng ter·si·yár·yo

png |[ pa+ aral+an+na Esp terciario ]
:
paaralang nagdudulot ng mga kurso o titulong panghanapbúhay sa mga nagtapos sa mataas na paaralan : TERTIARY SCHOOL

pa·a·rî

png |Gra |[ pa+arì ]
1:
kaukuláng paarî
2:
panghalip paarî.

pa·a·rî

ptk |[ pa+arì ]
:
tumutukoy sa pagmamay-ari o pinagmulan, hal ni, kay, ng, sa.

pa·a·só

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay.

pá·a·su·hán

png |[ pa+asó+han ]

pa·át·hag

png |[ Hil ]

pa·a·trás

pnr pnb |[ pa+atras ]

pa·á·wing

png |[ Mrw ]

pa·áy

png |[ Ilk ]

pa·á·yap

png |Bot
:
legumbre (Vinca unguiculata ) na ginagamit na patabâ o pagkain ng hayop : COWPEA

pa·a·yón

pnr |[ pa+ayon ]
2:
sumusunod sa isang kalakaran o tunguhin : POSITIBO2

pa·ba·bâ

pnr pnb |[ pa+babâ ]
:
patúngo sa isang higit na mababàng pook, antas, o kalagayan : DOWNWARD

pa·bá·hay

png |[ pa+bahay ]
1:
anumang tirahan, kanlungan, at katulad : HOUSING1
2:
kalipunan ng mga bahay : HOUSING1
3:
paglalaan, pagtatayô, o pagbibigay ng bahay para sa isang tao, pangkat, o pamayanan : HOUSING1

pa·bá·la

png |[ pa+bála ]
:
anumang isang bagay na ipinautang.

pa·ba·lát

png |[ pa+balat ]
1:
magkabilâng takip ng aklat, magasin, at kauri : ÍNTEGUMÉNTO, KÓVER1
2:
papel o plastik na ibinabalot sa balangkas ng saranggola.

pa·ba·lát-bú·nga

pnr |[ pa+balát-bunga ]
:
paimbabaw o hindi tapat, gaya sa pabalat-bungang kilos o paanyaya.

pa·bá·lik-bá·lik

pnb |[ pa+balik+balik ]
:
ulit-ulit umaalis at bumabalik sa pinanggalingang puwesto o pook : IRÁY

pa·ba·lin·su·sô

pnr |[ Esp pa+balinsuso ]

pa·ba·lù

png |[ Kap pa+balu ]
:
paunawa — pnd mag·pa·ba·lù, i·pa·ba·lù.

pa·bán·dying-bán·dying

pnr |[ pa+ bánda+Kol dying-bánda+Kol dying ]

pa·ba·ngó

png |[ pa+bango ]
1:
katas o preparasyon para sa pagdudulot ng katanggap-tanggap o kaakit-akit na samyo : ESENSIYÁ3, PERFUME, PERPÚME
2:
anumang nagbibigay ng bango : ESENSIYÁ3

pa·bá·sa

png |Lit |[ pa+bása ]
1:
pagbása ng pasyón
2:
pagdaraos ng pagbása ng pasyón kapag kuwaresma.

pa·ba·tó

png |[ pa+bató ]
:
pabigat na tingga at katulad na ikinakabit sa pisi.

pa·bá·wun

png |[ ST pa+báon ]
1:
salapi na ibinibigay sa isang tao mula sa sariling suweldo
2:
anumang bagay na ibinibigay bílang báon ng isang tao na maglalakbay o aalis.

pa·ba·yâ

pnr |[ pa+baya ]
1:
walang wastong pag-iingat sa paggawâ ng isang bagay : ÁLENG-ÁLENG, DÁNGHAG, DERELÍKTO2, HALAGHÁG1, LÁNGWAY2, MAPAULIYAN, NADUPAG, PANAWÁNG, SAPRAT, TALÁOS2, WALÂNG-ÍNGAT
2:
hindi nagbigay ng wastong pangangala-ga sa isang tao o bagay : ÁLENG-ÁLENG, DÁNGHAG, DERELÍKTO2, HALAGHÁG1, LÁNGWAY2, MAPAULIYAN, NADUPAG, PANAWÁNG, SAPRAT, TALÁOS2

pa·bá·ya

png |[ ST pa+báya ]
1:
páyag o pagpáyag

pa·ba·yà·an

pnd |[ pa+baya+an ]
1:
hayaang mag-isa : ABANDONÁ, BUSTÉN, DÍD-AN3, PABURÉN
2:
bigyan ng pahintulot na gawin ang isang bagay.

pa·bel·yón

png |[ Esp pabellon ]
1:
gusali, karaniwang walang dingding at ginagawâng tanghalan : PAVILLON
2:
isa sa magkakahiwalay o magkakarugtong na pangkat ng mga gusali na bumubuo ng isang ospital at katulad : PAVILLON
3:
nakaangat na bahagi ng isang gusali, maaaring nása gitna o sa magkabilâng dulo : PAVILLON

pa·bi·gát

png |[ pa+bigat ]
1:
anumang nagdudulot ng dagdag na timbang
2:
bakal na pambalanse sa timbangan
3:
anuman o sinumang pasánin ng iba, gaya ng mga tao na hindi nakatutulong.

pa·big·kás

png |[ pa+bigkas ]

pa·bi·líng

png

pa·bí·lo

png |[ Esp ]

pa·bi·nì

png |pa·bi·ní·an |Mus
:
parirala, taludtod, o mga taludtod na ulit-ulit binibigkas o inaawit sa loob ng isang awit o tula : ESTRIBÍLYO1, REFRAIN

pa·bi·ní·an

png |Mus |[ pabini+an ]

pa·bí·tin

png |[ pa+bitin ]
1:
mga laruan, kendi, at iba pang papremyo na isinasabit sa isang balag na nakabitin : PINYÁTA var pamitin
2:
laro na pag-aagawan ng papremyo sa balag na itinataas at ibinababâ : PINYÁTA

pa·bi·yáy

png |[ ST pa+biyay ]
1:
húling isda na hinahayaan munang mabúhay sa tubig, maaaring sa loob ng isang lambat o sisidlan

pa·bi·yá·yan

png |[ pa+biyay+an ]
:
pook para sa pabiyáy.

pab·líng

png |Kol

páb·lis

pnd |mag·páb·lis, i·páb·lis |[ Ing publish ]
:
maglathala o ilathala : PUBLISH

páb·li·sér

png |[ Ing publisher ]
:
tao na tagapaglathala o kompanya na gumagawâ at namamahagi ng mga kopya ng aklat, pahayagan, at katulad upang ipagbili sa publiko : PUBLISHER

páb·li·síng

png |[ Ing publishing ]
:
lathalà o paglalathalà.

pá·bo

png |Zoo |[ Esp pavo ]
:
ibon (Meleagris gallopavo ) na malakí, maraming kulay ang balahibo, at hindi nakalilipad : TURKEY

pa·bo·ló·wang

png |Bot |[ ST ]
:
biyas ng kawayan o tubó.

pa·bó·ngoy

png |[ ST ]

pa·bór

png |[ Esp favór ]
1:
anumang pagpapakíta ng pagkagusto o pagtanggap : FAVOR
2:
tulong na ibinibigay bílang patunay ng pagsang-ayon : FAVOR
3:
isang mabuting gawain na lagpas sa karaniwan at kailangan : FAVOR

pa·bo·ráb·le

pnr |[ Esp favorable ]
:
nakatutulong ; kumakatig.

pá·bo·re·ál

png |Zoo |[ Esp pavo real ]
:
ibon (Pavo cristatus ) na malakí at may mahabàng buntot na tíla may mga matá : PEACOCK

pa·bo·rí·ta

png |[ Esp favorita ]
1:
anyong pambabae ng paborito
2:
tinapay na kahawig ng biskuwit.

pa·bo·ri·tís·mo

png |[ Esp favor+ito+ismo ]
:
pagkiling o pagtatangi sa isang tao nang higit kaysa iba : FAVORITISM

pa·bo·rí·to

png |[ Esp favorita ]
:
tao, bagay, o anumang itinatangi o kinagigiliwan nang higit kaysa iba, pa·bo·rí·ta kung babae : FAVORITE

páb·ri·ká

png |[ Esp fabrica ]
1:
gusali na may planta o mga gamit sa produksiyon : FACTORY, PÁGAWÁAN1
2:
pook para sa maramihang paggawâ ng isang produkto : FACTORY, PÁGA-WÁAN1

páb·ri·kán·te

png |[ Esp fabricante ]
1:
may-ari o namamahala sa pabrika : MANUFACTURER
2:
kapitalista ng maramihang paggawâ ng produkto : MANUFACTURER

páb·ri·kas·yón

png |[ Esp fabricacion ]
:
proseso ng pagbuo o paggawâ ng mga bagay.

pa·bu·káng-bin·hî

png |Zoo |[ pa+buka+na binhi ]
:
alinman sa mga tropikal na palós (family Moraenidae ) na walang palikpik.

pá·bu·lá

png |Lit |[ Esp fabula ]
1:
kuwento na mga hayop ang mga tauhan at nag-iiwan ng aral sa mambabasá : FABLE

pa·bu·la·á·nan

pnd |[ pa+bulaan+an ]

pa·bung·kál-ba·táng

png |[ pa+bungkal+batang ]
:
malakí at malakas na along likha ng malakas na hangin o lindol Cf DALÚYONG, TSUNÁMI