persona


per·só·na

png |[ Esp ]
2:
aktuwal na sarili o indibid-wal na personalidad ng isang tao : PÉRSON
4:
Lit Tro tauhan sa dula, nobela, at ka-tulad : PÉRSONÁHE1
5:
Lit ang nagsasa-lita sa tula bukod sa makata.

personage (pér·so·néyds)

png |[ Ing ]

pér·so·ná·he

png |[ Esp personaje ]
1:
Lit Tro persona4
2:
tripulante sa bapor : PERSONAGE

per·so·nál, pér·so·nál

pnr |[ Esp Ing ]
1:
hinggil sa o kaugnay sa isang tao sa halip na kahit sino
2:
nauugnay sa pribadong búhay, damdamin, at hilig, sa halip na ang mga bagay na konek-tado sa kaniyang búhay
3:
ginagawâ o likha ng isang tao, kasáma na ang aktuwal na kilos at pakikiharap sa isang partikular na gawain
4:
nauug-nay sa katawan ng isang tao
5:
Gra tingnan panghalip panao.

per·so·ná·lan

png |[ Esp personal+ Tag an ]
:
personal na puná o atake laban sa isa’t isa.

personal assistant (pér·so·nál a·sís· tant)

png |[ Ing ]
:
tao na naglilingkod bilang kalihim o katuwang na ad-ministratibo sa isang partikular na tao : PA1

pér·so·na·li·dád

png |[ Esp ]

personality (pér·so·ná·li·tí)

png |[ Ing ]

personal pronoun (per·so·nál pró· nawn)

png |Gra |[ Ing ]
:
panghalip panao.