pet


pet

png |[ Ing ]
1:
hayop na naaalagaan bílang libángan o kaibigan, gaya ng áso o pusa
2:
paboritong tao, bagay, o hayop.

PET (pi·i·ti)

daglat |[ Ing ]
1:
Med positron emission tomography1
2:
polyethylene terephthalate.

pé·tad

png |[ Ifu ]
:
ritwal na paglilinis ng kabaong.

pé·tal

png |Bot |[ Ing ]

pé·ta·ló

png |Bot |[ Esp ]

pe·táng

png |[ Pan ]

pe·tá·te

png |[ Esp ]
:
banig na masinsin ang lála, ginagamit na tulugán o luhúran sa mga altar.

petechia (pe·tí·ki·yá)

png |Med |[ Lat ]
:
maliit na batik na kulay pulá o lila, bunga ng pagdurugo ng balát.

pé·ted

png |Heo |[ Mrw ]

Peter (pí·ter)

png |[ Ing ]

Peter Pan (pí·ter pan)

png |Lit |[ Ing ]
:
bátang laláki na may mahikong ka-pangyarihan, hindi lumalakí, at bida sa dula na may katulad na pangalan.

Peter Principle (pí·ter prín·si·pól)

png |[ Ing ]
:
obserbasyon ni Laurence D. Peter na sa isang herarkiya, nagsisikap umasenso ang mga empleado hang-gang sa antas na hindi na nila káya.

pe·ti·bur·gés

png |Pol |[ Fre petit+Esp burgués ]
:
petit bourgeois.

pe·ti·bur·gés·ya

png |Pol |[ Fre petit+Esp burguesía ]
:
petite bourgeoisie.

petiole (pé·ti·yúl)

png |Bot |[ Lat ]
:
ang payat na bahagi ng tangkay na nag-dudugtong ng dahon sa punò.

pe·tis·yón

png |[ Esp peticion ]
1:
hiling2 o kahilingan : PETITION
2:
pormal na kahilingang nakasulat, lalo na ang nilagdaan ng pangkat ng mga tao at nananawagan sa may kapangyarihan para sa ilang kadahilanan : PETITION
3:
Bat aplikasyon sa isang hukuman para sa writ, at katulad : PETITION

petit bourgeois (pé·ti búr·zhwa)

png |Pol |[ Fre ]
:
kasapi ng petite bourgeoisie : PETIBURGÉS

petíte (pe·tít)

pnr |[ Fre ]
:
maliit at ba-lingkinitan.

petite bourgeoisie (pé·ti búr·zwa·zí)

png |Pol |[ Fre ]
:
bahagi ng burgesya na kakaunti ang yaman at mababà ang katayuang panlipunan : LOWER MIDDLE CLASS, PETIBURGÉSYA

petition (pe·tí·syon)

png |[ Ing ]

petitio principii (pe·tí·syu prín·si·pí)

png |[ Lat ]
:
sa lohika, fallacy sa pangangatwiran na nagdudulot sa paghahaka na iniiwan pansamantala upang masuri pagkaraan.

pe·to·má·an

png |[ Mrw ]

pet·pét

pnd |pet·pe·tén, pu·met·pét |[ Ilk ]
:
hawakan o humawak na ma-buti.

petri dish (pét·ri dis)

png |[ Ing ]
:
mala-lim, pabilóg, at kristal na lalagyan ng pagkain, may maluwag at lapát na takip sa ibabaw at gilid, ginagamit sa pagkulta ng bakterya at iba pang mga mikroorganismo.

petrifaction (pét·ri·fák·syon)

png |[ Ing ]
1:
proseso ng pagpapatuyô na nagi-ging matigas na substance ang orga-nikong matter
2:
substance o mass na gawâ sa prosesong ito
3:
kalaga-yan bunga ng labis na tákot.

petrification (pét·ri·fi·kéy·syon)

png |[ Ing ]

petrified (pét·ri·fáyd)

pnr |[ Ing ]

pét·ri·pi·ká

pnd |i·pét·ri·pi·ká, mag· pét·ri·pi·ká, pét·ri·pi·ka·hín |[ Esp petrificar ]
1:
gawing tíla bató ; ma-ging katulad ng bató
2:
gumawâ ng matibay na lubid.

pét·ri·pi·ká·do

pnr |[ Esp petrificado ]
1:
naging bató : PETRIFIED
2:
tumigas na tíla bató : PETRIFIED

pét·ri·pi·kas·yón

png |[ Esp petrifica-cion ]
:
proseso ng pagpetripika : PETRIFICATION

pét·ro-

pnl |[ Gri ]
:
pambuo ng pangngalan na nangangahulugang bató o petrolyo, hal petrochemical.

petrochemical (pét·ro·ké·mi·kál)

png |[ Ing ]
:
substance na mula sa petrolyo o natural gas.

petrochemical (pét·ro·ké·mi·kál)

pnr |[ Ing ]
:
may kaugnayan sa petroche-mistry o petrochemical.

petrochemistry (pét·ro·ké·mis·trí)

png |[ Ing ]
1:
ang kemistri ng mga bató
2:
ang kemistri ng petrolyo.

petrodollar (pét·ro·dá·lar)

png |[ Ing ]
:
salapi na kinita ng isang bansa mula sa pagbibilí ng petrolyo.

petroglyph (pét·ro·glíf)

png |[ Ing ]
:
sina-unang guhit o ukit sa bato.

petrography (pet·ró·gra·fí)

png |Heo |[ Ing ]
:
siyentipikong paglalarawan ng komposisyon at pormasyon ng mga bató.

pét·rol

png |[ Ing ]

petroleum (pet·ról·yum)

png |[ Ing ]

petroleum jelly (pet·ról·yum dyé·li)

png |[ Ing ]
:
jelly na ginagamit bílang pampadulas o ointment : BASELÍNA2

petrology (pet·ró·lo·dyí)

png |Heo |[ Ing ]

pet·ro·lo·hí·ya

png |Heo |[ Esp perolo-gía ]
:
pag-aaral sa pinagmulan, es-truktura, komposisyon, at katangian ng mga bato : PETROLOGY

pet·ról·yo

png |[ Esp petroleo ]
1:
langis na hydrocarbon at nakukuha sa itaas na bahagi ng daigdig, pinipino upang magamit na panggatong : PETROLEUM, PETRÓLYUM

pét·sa

png |[ Esp fecha ]
1:
partikular na buwan, araw, at taon na pinang-yarihan o maaaring pangyarihan ng isang bagay : ARAW8, DATE1
2:
ang araw ng buwan.

pet·sá·do

pnr |[ Esp fechado ]
:
may petsa.

pét·sa·dór

png |[ Esp fechador ]
:
kasang-kapang pantatak ng petsa.

pét·say

png |Bot |[ Tsi petsai ]
:
haláman (Brassica pekinensis ) na kahawig ng letsugas at may mahabà at pikpik na mga dahon : CHINESE CABBAGE, PISÁI

pét·tak

png |[ Ilk ]

petticoat (pé·ti·kówt)

png |[ Ing ]
1:
palda ng kabataang babae
2:
panloob na palda, karaniwang matigas at may pleats o ruffles.

pettifogger (pé·ti·fá·ger)

png |[ Ing ]
1:
abogado na hindi mahusay sa kaniyang propesyon
2:
sinumang hindi mahusay sa kaniyang propes-yon.

petty (pé·ti)

pnr |[ Ing ]
1:
hindi maha-laga
2:
nagtataglay o nagpapakíta ng makitid na idea, interes, at katulad
4:
Bat sa krimen, hindi gaanong mahalaga.

petty cash (pé·ti kas)

png |[ Ing ]
:
salapi para sa maliliit na gastúsin : FLOAT3

petunia (pe·tún·ya)

png |Bot |[ Esp Ing ]

pe·tún·ya

png |Bot |[ Esp Ing petunia ]
:
yerba (genus Petunia ) na may hugis embudong bulaklak, katutubò sa Timog America at maraming hybrid at cultivar ang ipinasok kamakailan sa Filipinas : PETUNIA

pét·yen

png |Pol |[ Bon ]