pili


pi·lí

png
:
paraan ng pagpilipit ng mga hibla lalo sa paggawâ ng lubid — pnd i·pi·lí, pi·li·hín.

pi·lí

pnr |[ Kap Tag ]

pi·lì

png
1:
hirang o paghirang para sa isang gawain o tungkulin : ARÁO, CHOICE1, HÁGPAT, HALÁL2, PIDÍ, SELECT — pnd pi·lí·an, pi·lí·in, pu·mi·lì
2:
pagpapasiya — pnd i·pi·lì, pi·lí·in, pu· mi·lì
3:
paglilinis ng bigas sa pama-magitan ng pag-aalis ng palay, bató, at iba pa — pnd pi·lí·an, pi·lí·in, pu· mi·lì

pi·lî

png |[ Akl Hil ]
:
disenyo na isina-sagawâ hábang hinahabi ang tela.

pi·lî

pnr
:
nagdaan sa isang paraan ng mahigpit na pagpilì.

pí·li

png
1:
Bot malaki-laking pu-nongkahoy (Canarium luzonicum ) na may makinis at madalîng matanggal na balát at may bungang parang habilog na nuwes : BASÍYAD, LIPÚTI b ang bunga nitó
2:
Bot [Bik Iba Seb War Tag] malaking punongkahoy (Manila elemi )
3:
Zoo [Ing pilly] bisi-rong babae na wala pang isang taon.

pi·li·bus·te·rís·mo

png |[ Esp filibus-terismo ]
:
varyant ng filibusterismo.

pi·li·bus·té·ro

png |[ Esp filibustero ]
:
varyant ng filibustero.

pi·líg

png
1:
pagwilig ng ulo upang mapalabas ang anumang bagay na pumasok sa tainga
2:
pagpalag ng katawan kung naputikan, naalikabu-kan, o nabasâ var pilík2 — pnd i·pi·líg, mag·pi·lig, pi·li·gín, pu·mi·líg.

pi·li·grá·na

png |[ Esp filigrana ]
:
marka ng tubig sa papel.

pi·lík-pi·lík

png |[ Bik Hil ]

pi·líng

png |[ ST ]
1:
Bot [Kap] kumpol ng mga bunga, gaya ng saging, lansones, at duhat : HÁPAD, LÍHANG, SÁPAD2
2:
pag-iling ng ulo na nagpa-pakita ng galit.

pí·ling

png
1:
pook o kalagayan na malapit o katabi ng sinuman o anu-man : AGÁBAY2, TÁID1
2:

pi·líng-pi·líng

png |[ Bik War ]

pi·lí·pig

png
1:
[Hil Seb Tag War] var-yant ng pinipig
2:
[Ilk] larva na kulay abuhin at naninirà ng palay.

pi·lí·pi·kí

png |[ War ]

Pi·li·pí·nas

png |Heg |[ Esp filipinas ]
:
Tag alog ng Filipinas.

Pí·li·pi·nís·mo

pnr |[ Esp ]
:
varyant ng Filipinismo.

Pi·li·pí·no

png pnr |[ Esp felipino filipino ]
:
dáting tawag sa wikang pambansa, mamamayan, at iba pang bagay na kaugnay ng Filipinas.

pí·li·pi·sán

png |Ana
:
ang magkabilâng panig sa tagiliran ng noo, sa pagitan ng kilay at patilya : AGÍSING, AGIGISING, DUNGÁN-DÚNGAN, KIMÚT-KIMÚTAN, MÁLINGMÍNGAN, PÍSPIS2, SAPÍRING, SENTIDO3, TEMPLE var pálipisán

pi·li·pít

png
1:
[ST] anyo ng itinuturing na isinumpa
2:
uri ng tinapay na may anyong papulupot, matigas, at iginugulong sa asukal.


pi·lí·pit

png
1:
anyo na baliko at pakulot, gaya ng dalawang alambre na pinilipit : KILÍKIR
2:
anyo ng dalawang pinagdikit na mahabàng bagay na hinawakan ang magkabi-lâng dulo at pinaikot-ikot, gaya ng papel na pinilipit : KILÍKIR Cf WREST1 — pnd í·pi·lí·pit, mág·pi·lí·pit, pi·li·pí· tin, pú·mi·lí·pit.

pi·li·pí·ti

png |[ Hil Seb ]

pi·li·pi·tín

png |Zoo |[ pilipit+in ]
:
langáray pakô.

pi·li·pót

png |Ana |[ ST ]

pí·lips

png |[ Ing philips ]
:
destornilya-dor na may pakrus na ukit sa dulo.

pi·li·sán

png |[ ST ]

pi·lít

png
1:
[ST] pagpapahid sa ulo ng langis ng sesame
2:
Bot [Hil Seb War] malagkít.

pi·lít

pnr |[ Bik Hil Ilk Kap Pan Seb Tag ]
:
hindi naaayon sa likás na daloy ng pangyayari : IGÉT, LÚGOS2, PUGÓS

pí·lit

png
1:
paggamit ng lakas, ka-pangyarihan, at katulad upang maga-wâng tanggapin ng tao ang isang bagay na labag sa kaniyang kalooban
2:
giit o paggiit
3:
matinding pagna-nais na makamit ang isang bagay o adhikain — pnd i·pí·lit, mágpi·pi·lít, mág·pu·mí·lit, pi·lí·tin, pu·mí·lit.

pi·líw

png |[ War ]

pi·li·wák

pnr |[ ST ]
1:
bulág ang isang matá

pi·líw·pi·lí·wan

png |Zoo
:
ibong kauri ng sipyakan (Anthus gustavi ) baga-man may malalaking bátik na itim at mamulá-mulá sa pang-itaas na bahagi ng katawan : PECHORA PIPIT

pi·li·yá·gan

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy na ginagamit sa sasakyang-dagat.