sapantaha


sa·pan·ta·hà

png
1:
palagay o kurò na walang ganap na katibayan : AKALÀ3, BÁLAK3, BANTÂ4, BOLOKÁLA, HAKÀ1, NOTION, SUPOSISYÓN, SUPPOSITION Cf CONJECTURE1
2:
Mat proposisyon bago mapatunayan.