work


work

png |[ Ing ]

workaholic (work·a·hó·lik)

pnr |[ Ing ]
:
tao na labis ang pagtupad sa trabaho.

work camp (work kamp)

png |[ Ing ]
:
kampo na laan sa isang gawain.

wór·ker

png |[ Ing ]

work ethic (work é·tik)

png |[ Ing ]
:
paniniwala sa likás na kabutihan ng paggawâ at sa bisà nitó upang patatagin ang kalooban.

workforce (wórk·fors)

png |[ Ing ]
1:
ang kabuuang bílang ng mga manggagawà sa isang industriya
2:
ang kabuuang bílang ng mga tao na nagtatrabaho o walang trabaho.

workhorse (wórk·hors)

png |[ Ing ]
1:
Zoo kabayo na ginagamit sa pagbubungkal, paghila, at iba pang mabigat na gawain
2:
tao na walang págod sa pagganap ng kaniyang gawain at gawain ng iba.

working capital (wór·king ká·pi·tál)

png |Ekn |[ Ing ]
1:
halaga ng puhunan na kailangan upang magpatuloy ang isang negosyo
2:
iba pang ari-arian maliban sa fixed asset.

work of art

png |[ Ing ]
:
mahusay na obra.

workshop (wórk·syap)

png |[ Ing ]