gawa


ga·wâ

png |[ Kap Tag ]
1:
pag·ga·wâ paggamit ng isip at katawan upang matupad ang isang layunin o túngo sa isang gawain : ARÁMID, GALÉBEK, GAMÂ3, GÍBO, KÓGI, WORK2
2:
ang bagay na natapos, hal ang gawâng bahay : ÓBRA1, WORK2
3:
ang resulta ng kilos ng isang tiyak na tao o bagay : WORK2
4:
Pis paggamit ng lakas upang maigpawan ang resistance o upang magdulot ng pagbabagong molecular : WORK2
5:
pagiging empleado o paggamit ng alám na trabaho o propesyon : WORK2
6:
pag·ga·wâ pagkilos o pagtupad ng tungkulin ; pagpapatakbo kung mákiná : WORK2 — pnd gu·ma·wâ, i·ga·wâ, mág·pa·ga·wâ
7:
Heo [Mrw] lupà1

ga·wâ

pnb
:
dahil sa ; sanhi ng.

gá·wa

png
1:
[Bik Hil] dúngaw
2:
[War] bítag
3:
[Hil] uri ng panghuli ng dagâ.

gá·wa

pnd |ga·wá·gan, gu·má·wa, mag·gá·wa |[ Bik ]

ga·wà·an

png |[ gawâ+an ]
1:
pook na pinagyayarian o pinaglilikhaan ng anumang bagay
2:
sabay-sabay na paggawâ o pagtatrabaho ng mga tao.

gá·wad

png |[ Kap Tag ]
:
isang pagkilála sa tagumpay at katangi-tanging gawain, malimit na ibinibigay sa anyo ng isang parangal, premyo, o sertipiko ng karangalan : AWARD, GRANT2 — pnd ga·wá·ran, i·gá·wad.

ga·wâ-ga·wâ

png
:
isang bagay na walang katotohanan, lalo na kung nása anyo ng akusasyon at may layuning manlinlang o maniràng-puri : IMBENSIYÓN

ga·wà·in

png |[ gawâ+in ]
:
anumang pinagkakaabalahan o pinagbubuhusan ng isip at lakas upang matapos : ACTIVITY, AKTIBIDÁD, FUNSIYÓN1, HILISPISAN, ISÍ, ÓBRA1, SAGÁP, SURÀ, TRABÁHO1 Cf TUNGKÚLIN

ga·wák

pnr
:
may malakíng púnit o sirà : GAHÁK, GÁY-AK, GILUWÁK, GIWÁK, WARÁT1

gá·wak

png
1:
malakíng punit o sirà, gaya sa damit, balát, o tela : HAHÀ, LAPÁK2, WÁHAK, WAKWÁK — pnr ga·wák
2:
Heo [Bik] bátis1

ga·wa·la·gád

png |[ gawàin+ng alagád ]

ga·wáng

png
1:
[War] síwang
2:
[ST] pag-unat ng mga bisig katulad ng sinumang nagnanais na abutín ang isang bagay.

ga·wá·ngan

png |Mtr |[ ST ]

ga·wâng-á·so

pnr |[ gawâ+ng áso ]
1:
hin-di maayos ang pagkagawâ

ga·wâng-a·tág

png |[ ST gawâ+ng átag ]
:
pagtatrabaho bilang pagtupad.

ga·wâng-ka·máy

pnr |[ gawâ+ng kamáy ]
:
yarì sa kamay at hindi sa mákiná : DE-MÁNO, HANDMADE, ÓBRA DE-MÁNO

ga·wâng-lo·ób

png |[ ST gawâ+ng loob ]
:
síkap o agsusumikap.

ga·wâng-wi·kà

png |[ ST gawâ+ng wika ]
:
paniniràng-puri ; pahayag na hindi totoo.

gá·war

png |[ ST ]
2:
pag-abot ng braso para umakyat.

gáw-at

pnd |gaw-á·tín, gu·máw-at |[ Ilk ]
:
abutín, umabot.

gá·wat

png |[ Ilk ]

ga·wáy

png |[ Seb ]
1:
Bot ugat ng gabe
2:
Ana galamáy2 3 makitid na piraso.

gá·way

png
1:
[Kap Seb ST] hindi ordinaryong kapangyarihan na maminsala ng kapuwa tao Cf KÚLAM1
2:
[Ilk] pitágan1
3:
Zoo [Bik Hil Tag] galamáy2
4:
Med [Pan] sakít sa benereo
5:
[War] makamit o tamuhin — pnd ga·wá·yin, ma·gá·way.

gá·way-gá·way

png |Bot |[ Seb ]