w


W, w

png
1:
ang ikaladalawampu’t limang titik sa alpabetong Filipino, at tinatawag na dobolyu
2:
ang ikalabinsiyam na titik sa abakadang Tagalog
3:
ikadalawampu’t lima sa isang serye o pangkat
4:
pasulat o palimbag na representasyon ng W o w
5:
tipo, tulad ng sa printer, upang magawâ ang titik W o w.

W (dó·bol·yú)

daglat |[ Ing ]
3:
Pis work.

W (dó·bol·yú)

symbol |Kem |[ Ing ]

wa

png
1:
tawag sa titik W o w sa abakadang Tagalog
2:
[Kap] óo
3:
[ST] salitâng binibigkas para takutin ang mga baboy.

wa

pnb |[ ST ]
:
maráhil ; sána.

Wa!

pdd
:
bulalas ng panunudyo.

png |[ Seb ]
:
pinaikling walâ.

wá·ag

png

wá·ang

png |[ ST ]
:
luwág o pagluluwag.

wá·di

png |Heg |[ Ara ]
:
mabatóng daan ng tubig sa Africa na laging tuyô.

wa·di·yá

pnb |[ Pan ]

wad·mán

pnb |[ Pan ]

wad·tán

pnb |[ Pan ]

wad·wád

pnr
2:
[Ilk] marámi.

wád·yib

pnr |[ Tau ]

wá·fer

png |[ Ing ]
1:
uri ng biskuwit na manipis
3:
Ele manipis na piraso ng kristal na semiconductor at ginagamit na pampalit sa sirkitong solid-state.

wa·gâ

pnr |[ Bik ]

wá·ga

png
1:
[Mag] bága
2:
Ana [Mrw] balíkat1

wa·gás

png |[ ST ]
:
uri ng pinakapurong ginto.

wa·gás

pnr
2:
matapat at walang halòng pag-iimbot o pagsasamantala.

wá·gas

png
1:
[Bik] mineral na ginto
2:
[Seb] dalisay na ginto
3:

wa·ga·wák

png |[ ST ]
:
kalóg1 o pagkalog.

wa·gáy

pnr |[ ST ]

wá·gay

png |[ ST ]
:
paggalaw ng buhok o nakabiting prutas dahil sa hangin.

wa·gay·wáy

png
:
galaw ng anumang telang nakalantad sa hangin : WAKÍWAK2, WAVE3

wage (weyds)

png |[ Ing ]
2:
Ekn bahagi ng mga produkto ng industriya na bayad o kapalit ng paglilingkod.

wager (wéy·dyer)

png |[ Ing ]

wa·gí

png |[ Iba ]

wa·gî

png |pag·wa·wa·gî
:
pagtatagumpay sa labanán o páligsáhan var wagí — pnd mag·wa·gî, pag·wa·gi· án.

wa·gíng

png |[ War ]

wag·lít

png
1:
pagkalimot sa isang bagay : WAGNÍT
2:
pagkawala ng anuman : WAGNÍT
3:
[ST] pagtatago ang isang bagay, sa pamamagitan ng paghahalò nitó sa ibang bagay : WAGNÍT

wag·nít

png |[ ST ]

wá·gon

png |[ Ing ]
:
sasakyang may apat na gulóng para sa mabibigat na kargamento, at karaniwang may takip na natatanggal Cf KARITÓN, BAGÓN

wagtail (wág·teyl)

png |Zoo |[ Ing ]

wág·tang

png |[ Seb ]

wag·wág

png
1:
Bot uri ng palay
2:
pagpagpag sa tela
3:
[ST] pag-alog sa isang bagay upang hanapin ang anumang nása loob nitó

wa·há·bi

png |[ Ara ]
:
kasapi ng samaháng Sunni.

wá·hak

png
:
gáwak1 — pnr wa·hák.

wa·hì

png
1:
hatì ng buhok : PARTÍDA3, SÁNGI1
2:
paghatì ng buhok, damo, o katulad gamit ang kamay
3:
pagpalis sa duming nakalutang sa tubig — pnd mang·wa·hì, wa·hí·in.

wá·hi

png |Ana |[ ST ]

wa·híl

png
:
paghahatì-hatì sa mga ari-ariang namána — pnd mag·wá·hil, wa·hi·lín.

wá·huy

png
:
sugal na kahawig ng huweteng.

wá·ig

png |Heo |[ Ilk ]

wá·ig

pnr |[ ST ]

wá·ik

pnr |[ ST ]
1:
nakasandal sa pamamagitan ng dulo nitó : WÁIL

wail (weyl)

png |[ Ing ]
1:
mahabà at malakas na taghoy sanhi ng sakít, lungkot, at katulad
2:
ang tunog nitó.

wá·il

png
1:
[ST] pagdaan sa gilid ng estero
2:
pagtimon sa bangkâ upang pumihit sa nais na direksiyon.

wá·il

pnr |[ ST ]

wá·is

png |[ ST ]
:
pagsandal o pag-ugoy sa magkabilâng bahagi.

wá·is

pnr |Kol |[ Ing wise ]
1:
mahusay gumamit ng abilidad

waist (weyst)

png |Ana |[ Ing ]

wait (weyt)

pnd |[ Ing ]
:
maghintay o paghintayin.

wa·ít

png |Ana |[ Seb ]

waiter (wéy·ter)

png |[ Ing ]

waiting (wéy·ting)

png |[ Ing ]
1:
hintáy o paghihintáy
2:
alalay ng maharlika.

waive (weyv)

pnd |[ Ing ]
1:
tumalikod o talikuran
2:
magpaliban o ipagpaliban
3:
Bat kusang talikuran o paba-yaan ang sariling karapatan, paghahabol, at katulad.

waiver (wéy·ver)

png |Bat |[ Ing ]
1:
kusang pagtalikod o pagtatakwil sa karapatan o paghahabol
2:
nakasulat na pahayag sa aksiyong ito.

wak

png |Zoo |[ Ilk Kap Seb Tag ]

wa·ká

png |[ ST ]
:
pangalang pantawag sa alipin.

wa·ká·ak

png
:
varyant ng wakáwak1

wá·kal

png |[ Hil Seb War ]

wa·kás

png
1:
[Ilk Kap ST] ang pang-hulíng bahagi ng anuman, lalo na sa isang yugto ng panahon, isang gawâ-in, o isang salaysay : END2, FIN1, FINISH1, GÍBUS, HÚPOY, INTIHÀ, KAHULUGÁN3, KATAPUSÁN2, KONGKLUSYÓN2, OMÉGA2, PINÁL, TAPÓS2 — pnd mag·wa·kás, wa·ka·sán
2:
[Pan] pagliliwanag ng langit — pnd i·wa·kás, mag·wa·kás, wa·ka·sán
3:
[ST] paglilibing o pakikipaglibing sa patay.

wa·kás

pnd |i·wa·kás, mag·wa·kás, wa·ka·sín |[ Bik ]
:
alisan ng takip.

wa·ká·wak

pnd |i·wa·ká·wak, ma·wa·ká·wak
1:
[Bik] largahan ang lubid ng angkla
2:
[Ilk] magbulabod ng alabok o pulbos
3:
[Pan] isiwalat ang lihim.

wa·ká·wak

png
1:
pagkapadpad sa isang pook nang hindi namamalayan var wakáak
2:
[Ilk] paghahasik ng pa-tabâ
3:
pagkasadlak sa kasawian ; destiyeró1

wák·das

pnd |[ Seb ]
:
hawiin o nahawi.

wake (weyk)

png |[ Ing ]
2:
landas na nalilikha sa tubig kapag dumaraan ang mga sasakyang-dagat
3:
palatandaan na naiwan ng lumipas.

wá·ki

png |[ ST ]
:
paggawâ o pagguhit ng anumang bagay.

wá·kil

png |[ Tau ]

wa·kí·wak

png
1:
pagtataás1 gaya ng pagtataas ng bandilà sa tagdan, pálo ng layag, at katulad — pnd i·wa·kí· wak, mag·wa·kí·wak

wak·lí

png |[ ST ]
:
masidhing pag-ibig o pagkagusto sa isang tao o bagay.

wak·lî

pnd |i·wak·lî, ma·wak·lî, wak·li·ín |[ ST ]
2:
mapalayô sa paningin.

wák·li

pnr |[ Seb ]

wak·sí

png |i·wak·sí, mag·wak·sí
1:
[ST] mahulog mula sa kamay
2:
[ST] maghati tulad ng mga tagapagmana sa mamanahin
3:
[ST] tumulong, gaya sa kawaksi.
4:
ipagpag ang basâng kamay para matuyo
5:
tanggihan nang marahas ang isang tao o bagay
6:
limutin o layuan.

wák·tu

png |[ Tau ]

wak·wák

pnr |[ ST ]

wák·wak

png |Mit |[ Hil ]

wak·yâ

png
1:
kinis ng isang bagay

wa·lá

pnr
1:
[Bik Hil Seb War] kaliwâ1 ; kaliwéte1
2:
[Iva] buntís.

wa·là

png |[ ST ]
1:
Heo láot2
2:
pagiging malayò o pagpapatangay sa malayò.

wa·lâ

pnr
1:
lumiban, hindi dumalo : AWÁN2, OWÁ, WALÁY2 var alâ
2:
hindi umiiral : AWÁN2, NAUGHT, NOTHING, OWÁ, WALÁY2
3:
hindi taglay : AWÁN2, NAUGHT, NOTHING, OWÁ, WALÁY2
5:
[Bik Hil Seb Tag] hindi makíta o matagpuan : AWÁN2, NAUGHT, OWÁ, WALÁY2 Cf

wa·lâ

pnb |[ Seb ]

wa·lâ

pnt |[ Pan ]

wa·lág

png |[ ST ]
:
wisík o pagwisík.

wa·lák·wa·lák

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng ibon.

wa·lâng a·nó-a·nó

pnb |[ walâ+na ano-ano ]

Wa·lâng a·nu·mán!

pdd |[ walâ+na anó+man ]
:
sagot sa pagpapasalamat upang ipahiwatig na hindi dapat ita-naw ng utang-na-loob ang serbisyo : WAY SAPAYAN!

wa·lâng-ba·ha·là

pnr |[ walâ+na-bahala ]
1:
hindi interesado

wa·lâng-ba·yad

png |[ walâ+na-bayad ]
:
bagay o serbisyo na hindi dapat bayaran : BÍNTOL, FREE5, GRÁTIS, LÍBRE1, SÁBES

wa·lâng-ba·yág

png pnr |[ walâ+na-bayag ]

wa·lâng-bi·bíg

pnr |[ walâ+na-bibig ]
:
hindi makapagsalitâ dahil sa tákot o dahil walang kapangyarihan.

wa·lâng-bí·lang

pnr |[ walâ+na-bilang ]
:
hindi kasali.

wa·lâng-bi·sà

pnr |[ walâ+na-bisà ]
:
inalisan ng bisà o tapos na ang bisà : IMBÁLIDÓ1

wa·lâng-bud·hî

pnr |[ walâ+na-budhi ]

wa·lâng-bú·hay

pnr |[ walâ+na-búhay ]

wa·lâng-dam·dá·min

pnr |[ walâ+na-damdam+in ]
:
mahirap pakiusapan.

wa·lâng-da·mít

pnr |[ walâ+na-damit ]
2:
hindi maláman ang angkop na damit na isusuot.

wa·lâng-du·gô

pnr |[ walâ+na-dugo ]
:
namumutlâ dahil sa tákot.


wa·lâng-há·bas

pnr |[ walâ+na-habas ]
1:
hindi dumadanas ng pagkabusog o pagkasawà
2:
hindi humihinto sa ginagawâ.