yamo


ya·mó

png |[ War ]
:
mga butil o mumunting bagay.

ya·mò

png
1:
labis na imbot2 : ABARÍSYA, AVARICE, BUKLÍS, HAKÓG, HALÓT, KADALÓK, KADINGÓT, KINAESSÉM — pnr ma·ya·mò
3:
[Hil] daíng2

ya·mót

png |pag·ka·ya·mót
:
pagkaramdam ng bahagyang gálit, karaniwang dulot ng labis na paghihintay, hindi pagtupad ng kausap, at katulad : ALIPÁNES, ANTIPATHY, ANTIPATÍYA, ÁSNUK, BANÁS, DESGÚSTO2, HILÁBUT, ÍKAY, INIYÚDOT, LÚKSAW, PAKARÁREK, SICK2, STEW2, SUYÀ1, TÁRKA2 Cf ASÁR — pnd ma·ya·mót, ya·mu·tín.

yá·mot

png
1:
pinagputulan ng punò ng mais, palay, at tubó
2:
tirá-tiráng buhok sa pisngi at babà pagkatapos mag-ahit.