awa


a·wà

png

á·wa

png |Ana |[ Ifu ]
:
gilid ng baywang.

a·wâ-aw

png |[ ST ]

á·wag

pnd |a·wá·gin, i·á·wag, mag-á·wag |[ ST ]
:
bumulyaw, sumigaw, o magtatalak para mapahiya ang isang tao.

a·wa·hí

pnr |[ Seb ]

a·wák

png |[ ST ]
1:
Heo napakalaking lawas ng tubig, gaya ng dagat o karagatan
2:
paglabo ng tingin sa isang bagay na lubha nang malayò.

á·wak

png |Ana |[ Pan ]

á·wak

pnd |a·wá·kan, mag-á·wak, u·má·wak |[ ST ]
:
magbawas ng karga o sakay ng bangka.

awake (á·weyk)

pnr |[ Ing ]

á·wal

png
1:
[ST] mapanganib na katayuan o puwesto ng dalahin o kargá

a·wán

png |[ War ]
:
oras ng bakasyon.

a·wán

pnr
1:
[ST] hindi alam o nagdududa sa alam
2:
[Ilk] walâ.

á·wan

pnb |[ Iba ]

á·wan-á·wan

png |[ ST ]
:
paghinto at pagbalik.

a·wáng

png
2:
[ST] malîng pagkakaayos ng mga tabla o sahig.

á·wang

png
1:
Ntk [Mag] bangkâ1-2
2:
Ark [Kap] bintanà1

a·wan·tá

pnd |a·wan·ta·hín, mag-a·wan·tá |[ ST ]

a·wa·ón

png |[ War ]

a·wá·rak

png |Mus |[ Agt Mgk ]

a·wá·ray

png |[ Ilk ]
1:
Bot kambal na bungangkahoy
2:

a·wárd

png |[ Ing ]

a·wás

png
1:
[ST] pagbabâ ng halaga ng kahit anong bagay
2:
varyant ng báwas1
3:
pagkalas o pagtanggal
4:

á·was

png |[ ST ]
1:
pag-apaw ng tubig o butil mula sa sisidlan
2:
pagdadalá ng isang bagay nang nahihirapan.

á·was

pnr |[ Ilk ]

a·wát

png |[ War ]

a·wát

pnr
2:
hindi na sumusúso.

á·wat

png
1:
pagpapatigil o pagsaway
2:
pagbabawas ng gatong upang mabawasan ang liyab o siklab
3:
pagpapatigil ng sanggol sa pagsúso sa ina — pnr a·wát
4:
isang hibla ng alutay.

aw-áw

png
1:
[ST] alugín o luglugan ang damit sa tubig nang hindi ito pinipigâ
2:
tahól o kahól ng aso.

a·wáw

png |[ ST ]
:
tao na mahilig sa pulutan kapag nag-iinuman : AWÂ-AW

á·way

png |pag-a·á·way |[ Akl Tag ]