sala


sa·lá

png
1:
[Kap Tag] paraan ng maluwag na paglála, hal salá ng mga patpat ng kawayan na ginagamit na bakod ng halámanan o kulungan ng manok
2:
[Kap] sála1

sa·là

png
1:
[Hil Seb Tag] paraan ng paghihiwalay ng mapipino at ng makakapal na butil, ng dumi, o ng ibang substance sa pamamagitan ng tela o bistay : AG-ÁG, AYÁG2, SÁLAK4, SÁNA, SÁPIT3, SARÀ, TÁRA3, YAKÁYAK
2:
[Kap] liwánag1 o ílaw1 — pnr ma·sa·là.

sa·lâ

pnr
:
nabalìng butó o nawala sa tunay na ayos.

sa·lâ

png |[ Bik ]

sá·la

png |Bat
1:
[Bik Kap Mag Pan Tag] anumang ginawâ na labág sa batas o tuntunin ng isang kultura, organisasyon, o institusyon : BÁSOL3, BISÁLA, FAULT2, KADOSTÁN, MISDEMEANOR1, OFFENSE1, SADÁ2, SALÁ2, SALÂ2, SIN
2:
[Esp salas] silid sa pagtanggap ng mga bisita : PARLOR1
3:
[Ilk] sayáw
4:
[Kap] líban3

sá·la

pnr
1:
hindi tumamà ang ulos, suntok, o punglo ; malayò o lihis sa nais patamaan ng ulos, suntok, o punglo : ÁWAS, LÁBAW2, LÁWAS, LAPÁW, LÁPU
2:
[Kap] ligtâ.

sá·la

pnd |pa·sa·lá·hin, su·má·la
:
patamain ang ulos, suntok, o punglo nang lihis sa dapat asahan.

sa·lá·am

png |[ Ing ]
1:
sa mga taga-silangan, pagbati ng kapayapaan
2:
sa India, pagyuko at paglalagay ng kanang palad sa noo bílang tanda ng paggálang.

sa·la·án

png |[ salà+an ]
:
kagamitan para sa pagsasalà : AG-ÁGAN, BILÁBO, BITSÉ, PANSALA, PÍLTRO, STRAINER

sá·lab

png
2:
Bot tuyông dahon ng niyog : ALÁSAN

sa·la·bát

png |[ Bik Ilk Kap Seb War ]
:
inuming mula sa pinaglagaan ng luya : PANGGASÌ

sa·lá·bat

png
1:
[Kap Pan ST] sabád1
2:
pagtawid o pagdaan sa isang daanang hindi gaanong ginagamit upang makarating nang mas mabilis sa pupuntahan
3:
pagpigil ng isang tao sa daan
4:
benda na ipinupulupot sa braso o sa balikat.

sa·lá·bay

png
1:
patay na tubig
2:
pagkukrus ng mga kamay kapag umiinom
3:
Zoo lamándagat sa class Scyphozoa na higit na malakí kaysa dikya at nakapagdudulot ng tíla kinoryenteng kirot sa matamaan ng galamay Cf JELLYFISH

sa·la·bíd

png |pag·ka·sa·la·bíd
:
pagsabit, pagkapulupot, o pagkapátid ng paa, gaya sa lubid o alambre : KULYÁ

sa·lab·sáb

png
:
pagpapausok sa karne o isda bago ihawin.

sa·lab·sá·ban

pnr
:
masamâ ang pagkakaluto, bahagyang hilaw.

sá·lad

png |[ Ing ]

sa·lád-ay

png |[ Ilk ]

salad days (sá·lad deys)

png |[ Ing ]
:
panahon ng kabataan at kawalang karanasan.

salad dressing (sá·lad dré·sing)

png |[ Ing ]
:
halò ng langis ng oliba, sukà, at iba pa sa salad.

sa·lá·deng

png |Zoo |[ Mrw ]

sa·lád·sa·lád

png |[ War ]

sa·lág

png |Isp
:
sa eskrima, pagsangga sa ulos.

sá·lag

png
1:
[ST] trabaho ng komadrona
2:
[Bik Hil Mrw Seb War] púgad

sa·lag·bó

png
1:
pagkulo ng tubig dahil sa init

sa·lag·ha·tì

png
:
ang kirót sa dibdib dahil sa samâ ng loob var salakhatì

sa·la·gim·sím

png |[ Kap Tag ]
:
varyant ng sagimsím.

sa·lá·gin·tô

png |Zoo
:
alinman sa mga uwang (Metriona bicolor ) na tíla ginto ang kináng ng katawan at lungti ang labas na pakpak : ANGÚRING, BÁGANG, GIGINTÔ, LABÓG-LABÓG2, LAGURÍNG, SAMMÍSAMIMÍ

sa·la·gíp

pnr
:
nasaló o nasagip mula sa pagkahulog.

sa·la·gí·sub

png |Bot |[ Bik ]
:
uri ng malakíng pakô.

sa·la·gó

png |Bot
:
palumpong (Wikstroemia ovata ) na may malápad at matigas na balakbak, hugis itlog na dahon, maliit na dilaw na bulaklak, at mapag-kukuhanan ng resin at langis ang dahon : ARADÓN

sa·lag-óy

png |[ ST ]
1:
pagpútol ng sakate
2:
tao na walang nakakapigil.

sa·la·góy

png
:
marahang hipo o galaw : DÍWIT, DÚKIT4, DÚTDOT, HÍKAP4, SALÁNG1, SALÍNG2

sa·lag·ság

png |sa·lag·sa·gin, su·ma·lag·ság |[ ST ]

sa·lag·sáy

png |[ ST ]
:
pagpigil sa isang tao sa kaniyang nais gawin.

sa·la·gú·bang

png |Zoo
:
kulisap na mapanirà ng dahon ng haláman.

sa·la·gu·má

png
:
paghahalinhinan sa pagtatanghal.

sa·la·gu·mà

png
:
pag-uumpukan o pagtitipon ng mga tao.

sa·lá·gun·tíng

png
1:
Zoo uri ng tipaklong na parang gunting ang anyo
2:
Kar tungko ng tatlong poste na sinasabitan ng pansalok, pambuhat, at iba pang mekanismo
3:
Kar [Hil Seb] tahílan

sa·la·hí·lo

pnr
:
matigas ang ulo.

sa·lák

png
:
pagsibak ng panggatong.

sá·lak

pnd |mag·sá·lak, su·má·lak
1:
[ST] salitâng Kapampangan, tumigil ang pagdaloy ng tubig ng ilog dahil sa nakaharang na damo at yagit
2:
[Hil] sumali sa usapan.

sá·lak

png
1:
halò ng iba’t ibang kárat ng ginto
2:
Zoo panganay na anak ng kabayo o báka
3:
[Tin] paghihiwalay sa mag-asawa bílang anyo ng parusa
4:
[Kap] salà1
5:
[Bik] halò1
6:
Zoo [Seb] lórong intsík.

sá·lak

pnr
:
pansamantalang dam sa ilog na gawâ sa mga damo.

sa·la·káb

png
1:
[Bik Kap Tag] panghúli ng isda na tíla basket, nakabukás at higit na malapad ang ilalim : BÓBO1, SAKÁB2, TALAKÉB
2:
paraan ng paghuli sa sinungaling.

sa·la·ká·po

png |Bot |[ Ilk Tag ]
:
malambot na baging (Tournefortia sarmentosa ) na may makintab na dahon, maputlang lungting bulaklak, at bilóg na prutas : TANÁRA-DAGÁNAN

sa·la·kát

png
1:
[ST] pagkukrus ng mga binti

sa·la·ka·tâ

pnr |[ ST ]
:
palaging masaya at nakangiti.

sa·lá·kaw

pnh |[ Mrw ]

sa·lá·kay

png |pag·sa·lá·kay |[ Bik Hil Tag War ]
1:
Mil paggawâ ng isang marahas at agresibong kilos laban sa isang tao, pook, bagay, o pangkat ng mga ito : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2 Cf DALÚHONG
2:
katulad na kilos laban sa itinuturing na masamâng idea, problema, o panig : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2
3:
sa isports, katulad na kilos laban sa katunggali o kabilâng panig : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2
4:
Mil kung sa digma, kampanya na gumagamit ng hukbo at mga sandata túngo sa pagwawagi : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2

sa·lak·bát

png
:
bánda o sintas na umiikot mula sa isang balikat at bumababâ pahalang sa baywang at bumabalik sa balikat : ABÁRAY, SAILÁY

sa·lak·bó

png |[ ST ]
1:
pagpulandit paitaas katulad ng tubig na kumukulo o katulad ng tubig na lumalabas sa puwente o katulad ng kalabsaw ng tubig na pinalo ng isang balyena
2:
pagtakbo o pag-iwas dahil sa pagkabigla.

sa·lak·ha·tì

png
:
varyant ng salaghatì.

sa·la·kín

png |Bot

sa·la·kó·ban

png |[ ST ]
:
bumbong na may takip ang mga butas.

sa·la·kóp

png
:
harang na pumapalibot sa mga tao o bagay.

sa·la·kót

png |[ Bik Hil Ilk Tag ]
:
sombrerong may malapad na pardiyas at gawâ sa nilálang tinilad na kawayan, yantok, o dahon ng palma : BISTUKÓL, SADÓK, SARÓK, SÁYAP1, TAKOKÓ2, TURÓNG Cf VAKÚL

sa·lá·kot

png |[ Hil War ]

sa·lak·sák

png
1:
instrumentong panggalugad na karaniwang mahabà at payat
2:
[Ilk] signos na ibinabadya ng kasaykasay at nagsasaad na may mamamatay
3:
Mit [Sam] sa sinaunang lipunan, ibong nagbibigay babala o pangitain.

sa·lak·sák

pnr
:
papalit-palit ang isip.

sa·lák·sak

png |Zoo |[ Seb ]
:
íbong páre. .

sa·la·kú·ban

png
:
sisidlang kahoy na ikinakabit ng mga mangingisda sa baywang.

sa·lá·lak

pnr
:
nasabit sa sanga ng punongkahoy o anumang pumigil sa tuluyang pagbagsak.

sa·lá·lak

png |Kar
:
tíla gunting na dalawang kawayan at ginagamit sa pagbabangon ng haligi at mabibigat na bagay.

sa·la·lá·kan

png |[ Kap ]

sa·la·lá·ngan

png |[ Mrw ]

sa·la·láy

png |Bot
:
isang uri ng halamang asedera.

sa·lá·lay

png
1:
patag na lalagyan o sisidlan gaya ng platito na pinapatúngan ng tása : ANSÁGAN, SALÁTE, SÁNGGA, SANGGÀ, SUNÁDAN
2:
lalagyang may tubig na pinapatúngan ng baso, bangang maliit, plorera, at mga katulad upang hindi akyatin ng langgam.

sá·la·la·yán

png |[ sa+salay+an ]

sa·lám

png
1:
kakayahang manatili nang matagal sa ilalim ng tubig
2:
sinaunang pagsubok na isinagawâ sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig ng ulo ng nagkasála.

sa·la·má·gi

png |Bot |[ Ilk ]

sa·la·mán·der

png |[ Ing ]
1:
Zoo tíla butiking (order Urodeles ) amphibian na walang kaliskis at mamasâ-masâ ang katawan
2:
Mit hayop na pinaniniwalaang maaaring tumigil sa apoy nang hindi nasusunog.

sa·la·máng·ka

png |[ Esp salamanca ]
1:
mapanlinlang na salita, gawâ, o pagtatanghal : HÓKUSPÓKUS2
2:
lihim na karunungan sa paggawâ ng iba’t ibang uri ng kababalaghan Cf MÁHIKÁ

sa·la·mang·ké·ro

png |[ Esp salamanquero ]

sa·la·man·té·ka

png |Say |[ Ilk ]
:
sayaw na mabagal at paulit-ulit ang kilos.

sa·lá·mat

png |[ Hil Kap Mar Pan Seb Tag War ]
:
pagpapahayag ng pagtanaw sa magandang gawâ at mapagbigay na kilos ng kapuwa : GRÁSYAS, MABBALÒ, MAMÁHEMÁHES, MAPÍYA1, NANHÁW, SÚHUL, TY

sa·la·ma·tín

pnr |[ ST ]
:
masuwerte, masayá.

sa·lam·báw

png |Psd |[ Pan Tag ]
:
malakíng lambat na panghúli ng isda at nakasakay sa balsa : SALÁMBO

sa·lam·báw

pnr
:
nakatikwas sa likuran : MABATTÚLAY, MAKASALÁMBO

sa·lam·báy

png |[ ST ]
:
pagpapahupa ng gálit ng isang tao sa pamamagitan ng paghimas sa mga kamay nitó.

sa·lám·bo

png |Psd |[ Kap ]

sa·lá·mi

png |[ Ing Ita ]
:
sausage na pinausukan at may bawang at siling pampalasa.

sa·la·mín

png |[ Hil Kap Seb Tag ]
1:
Kem glass1
2:
babasagíng kristal, may pahid na metaliko o amalgama sa likod nitó, at nakapag-bibigay ng repleksiyon sa anumang nása harap : ESPÉHO, KALÉMMIN, MIRROR, SALMÍNG, SÁMIN, SARMÍNG, SÉRMIN
3:
anumang kagamitan na inilalagay sa harap ng mata para makatulong sa malinaw na paningin Cf ANTIPÁRA, ANTEÓHOS, SUNGLASSES

sa·la·mí·sim

png
1:
[Kap ST] malungkot ngunit matamis na alaala
2:
[ST] paglabas ng tubig mula sa basâng lupa o anumang katulad na tinatapakan
3:
[ST] pagbabalik ng sakít na gumaling na o ng masamâng amoy.

sa·lam·pád

pnr

sa·lam·pák

pnr
:
nakaupô nang nakadikit ang mga puwit sa sahig o lupa.

sá·lam·pá·ti

png |Zoo |[ Bik Hil Seb ]

sa·lam·páy

png
1:
panyong inilalagay nang paalampay sa leeg
2:
pagsasampay ng mga damit.

sa·lám·pay

png

sa·la·mu·hà

png |[ Kap ST ]
:
pakikihalubilo sa mga tao.

sa·lán·dra

png |[ Esp salar ]
:
pagsalà o pagbistay para maihiwalay ang graba sa buhangin na gagamitin sa konstruksiyon.

sa·láng

png
1:
[Kap Tag] salagóy
2:
marahang paggalaw sa isang bagay, karaniwang hindi sinasadya : SALAPÁY1, SALÍNG1, SÁNSANG
3:
[Iva] pagpapatigil sa iyak ng batà
4:
Ana [Bik] pangá1

sa·láng

pnd |[ Iva ]
:
patahanin ang umiiyak na batà.

sál-ang

png
1:
[Hil] bigkis ng panggatong
2:
[Seb] pagítan1

sá·lang

pnd |i·sá·lang, ma·sá·lang, sa·lá·ngin |[ War ]
:
magambala o gambalain ; maabala o abalahin.

sá·lang

png
1:
paraan ng pagluluto na ginagamitan ng apoy
2:
[Kap] paglalagay ng mga armas sa artileriya
3:
4:
[Kap] kaáway.

sa·la·ngà

png |Zoo |[ Seb Tag ]
:
isdang-alat (Mobula diabolus ) na kaanak ng page, malápad ang ulo, at malakí ang matá : MANTA RAY, PANTÍHAN SÁNGHAN, SANGÀ, SALANGÁNG-PARÌ, SARANGÁN, SÁYAG

sa·lá·ngan

png |Bot |[ Mnb ]

sa·la·ngáng-pa·rì

png |Zoo

sa·la·ngát

png |Bot |[ ST ]
:
palay na magaspang at mabalahibo.