wala


wa·lá

pnr
1:
[Bik Hil Seb War] kaliwâ1 ; kaliwéte1
2:
[Iva] buntís.

wa·là

png |[ ST ]
1:
Heo láot2
2:
pagiging malayò o pagpapatangay sa malayò.

wa·lâ

pnr
1:
lumiban, hindi dumalo : AWÁN2, OWÁ, WALÁY2 var alâ
2:
hindi umiiral : AWÁN2, NAUGHT, NOTHING, OWÁ, WALÁY2
3:
hindi taglay : AWÁN2, NAUGHT, NOTHING, OWÁ, WALÁY2
5:
[Bik Hil Seb Tag] hindi makíta o matagpuan : AWÁN2, NAUGHT, OWÁ, WALÁY2 Cf

wa·lâ

pnb |[ Seb ]

wa·lâ

pnt |[ Pan ]

wa·lág

png |[ ST ]
:
wisík o pagwisík.

wa·lák·wa·lák

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng ibon.

wa·lâng a·nó-a·nó

pnb |[ walâ+na ano-ano ]

Wa·lâng a·nu·mán!

pdd |[ walâ+na anó+man ]
:
sagot sa pagpapasalamat upang ipahiwatig na hindi dapat ita-naw ng utang-na-loob ang serbisyo : WAY SAPAYAN!

wa·lâng-ba·ha·là

pnr |[ walâ+na-bahala ]
1:
hindi interesado

wa·lâng-ba·yad

png |[ walâ+na-bayad ]
:
bagay o serbisyo na hindi dapat bayaran : BÍNTOL, FREE5, GRÁTIS, LÍBRE1, SÁBES

wa·lâng-ba·yág

png pnr |[ walâ+na-bayag ]

wa·lâng-bi·bíg

pnr |[ walâ+na-bibig ]
:
hindi makapagsalitâ dahil sa tákot o dahil walang kapangyarihan.

wa·lâng-bí·lang

pnr |[ walâ+na-bilang ]
:
hindi kasali.

wa·lâng-bi·sà

pnr |[ walâ+na-bisà ]
:
inalisan ng bisà o tapos na ang bisà : IMBÁLIDÓ1

wa·lâng-bud·hî

pnr |[ walâ+na-budhi ]

wa·lâng-bú·hay

pnr |[ walâ+na-búhay ]

wa·lâng-dam·dá·min

pnr |[ walâ+na-damdam+in ]
:
mahirap pakiusapan.

wa·lâng-da·mít

pnr |[ walâ+na-damit ]
2:
hindi maláman ang angkop na damit na isusuot.

wa·lâng-du·gô

pnr |[ walâ+na-dugo ]
:
namumutlâ dahil sa tákot.


wa·lâng-há·bas

pnr |[ walâ+na-habas ]
1:
hindi dumadanas ng pagkabusog o pagkasawà
2:
hindi humihinto sa ginagawâ.

wa·lâng-ha·la·gá

pnr |[ walâ+na-halaga ]

wa·lâng-hang·gán

pnr |[ walâ+na-hanggan ]

wa·lâng-ha·pò

pnr |[ walâ+na-hapo ]
:
tulóy-tulóy ang pagtratrabaho : WALÂNG-PÁGOD

wa·lâng-hi·líg

pnr |[ walâ+na-hilig ]
:
hindi interasado sa ginagawâ o pinag-aaralan.

wa·lâng-hi·ná·yang

pnr |[ walâ+na-hinayang ]

wa·lâng-hí·rap

pnr |[ walâ+na-hirap ]

wa·lâng-hi·yâ

pnr |[ walâ+na-hiyâ ]

wa·lâng-i·mík

pnr |[ walâ+na-imik ]

wa·lâng-í·ngat

pnr |[ walâ+na-ingat ]
:
pabayâ o mapagpabayâ.

wa·lâng-ka·lu·lu·wá

pnr |[ walâ+na-kaluluwa ]

wa·lâng-ka·ma·tá·yan

pnr |[ walâ+na-ka+patáy+an ]
:
hindi namámatáy.

wa·lâng-ka·pa·lá·ran

pnr |[ walâ+na-ka+palad+an ]
:
kulang sa suwerte o nabigô.

wa·lâng-ka·páng·ya·rí·han

pnr |[ walâ+na-ka+pang+yari+han ]
:
hindi sákop ng kapangyarihan.

wa·lâng-ka·pan·sá·nan

pnr |[ walâ+ na-ka+panas+an ]
:
mabuti ang kalusugan.

wa·lâng-ka·pa·ré·ho

pnr |[ walâ+na-ka+pareho ]

wa·lâng-ka·pá·res

pnr |[ walâ+na-ka+pares ]

wa·lâng-ká·pu·wâ-tá·o

pnr |[ walâ+ na-kapuwa-tao ]
:
masamâ ang ugali o may ugaling kinaiinisan ng ibang tao.

wa·lâng-ka·ram·dá·man

pnr |[ walâ+ na-ka+damdam+an ]
:
mabuti ang kalusugan.

wa·lâng-ka·ra·pa·tán

pnr |[ walâ+na-ka+dápat+an ]
:
hindi maaaring gumamit ng karapatan o pribilehiyo.

wa·lâng-ka·sa·lá·nan

pnr |[ walâ+na-ka+sála+nan ]
1:
hindi lumalabag sa batas : WALÂNG-SÁLA1
2:
ligtas sa sakdál : WALÂNG-SÁLA1

wa·lâng-ka·say·sá·yan

pnr |[ walâ+ na-ka+saysay+an ]

wa·lâng-ká·si·yá·han

pnr |[ walâ+na-ka+siya+han ]
:
hindi kailanman mabigyan ng kasiyahan.

wa·lâng-ka·ta·rú·ngan

pnr |[ walâ+ na-ka+tarong+an ]
:
labag sa batas ; may kinikilingan.

wa·lâng-ka·tú·lad

pnr |[ walâ+na-ka+tulad ]

wa·lâng-ka·tu·tu·rán

pnr |[ walâ+na-ka+tuod+an ]

wa·lâng-ká·ya

pnr |[ walâ+na-káya ]

wa·lâng-ki·bô

pnr |[ walâ+na-kibo ]
:
tahimik at hindi kumikilos : BISÔ, WALÂNG-IMÍK

wa·lâng-ki·na·lá·man

pnr |[ walâ+na-ka+in+alam+an ]
:
hindi kasangkot o hindi kaugnay.

wa·lâng-kí·ta

pnr |[ walâ+na-kíta ]
:
walang trabaho.

wa·lâng-kú·pas

pnr |[ walâ+na-kúpas ]
:
hindi nagbabago ang katangiang kulay o hílig : WALÂNG-MÁLIW1

wa·lâng-ku·sà

pnr |[ walâ+na-kusa ]
1:
hindi gumagawâ kung hindi uutusan : WALÂNG-KÚSANG-PALÒ

wa·lâng-kú·sang-pa·lò

pnr |[ walâ+ na-kusà+ng+palò ]

wa·lâng-ku·wén·ta

pnr |[ walâ+na-Esp cuenta ]

wa·lâng-la·mán

pnr |[ walâ+na-lamán ]
1:
walang nilalamán, hal bote na walang-lamáng tubig : BASYÓ, BUÁW, EMPTY1, EPPÉS, HUKÁG, HALUNGKÁG, HULDÔ, HUNGKÁG2, KAKÁB, NULL2, LUGANGGÁNG1, VACUOS1, WÉKO
2:
kung sa karne, puro butó at walang bahagi na may karne
3:
walang makabuluhang sinasabi, hal talumpati na walâng-lamán.

wa·lâng-li·ngón-li·kód

pnr |[ walâ+ na-lingon-likod ]

wa·lâng-lí·wag

pnr |[ walâ+na-liwag ]

wa·lâng-lo·ób

pnr |[ walâ+na-loob ]
1:
hindi nais at kulang sa damdamin
2:

wa·lâng-má·lay

pnr |[ walâ+na-málay ]
2:
hindi alam ang nangyayari sa paligid

wa·lâng-má·lay-tá·o

pnr |[ walâ+na-málay-tao ]
:
nawalan ng malay dahil sa karamdaman o dahil sa malakas na suntok, at katulad na puwersa : WALÂNG-MÁLAY3

wa·lâng-ma·lís·ya

pnr |[ walâ+na-Esp malicia ]
:
hindi nababahiran ng masamâng hangarin.

wa·lâng-má·liw

pnr |[ walâ+na-maliw ]

wa·lâng-ma·tá

pnr |[ walâ+na-mata ]
:
walang sapat na kakayahan upang maunawaan ang isang bagay.

wa·lâng-mó·do

pnr |[ walâ+na-modo ]

wa·lâng-muk·hâ

pnr |[ walâ+na-muk-ha ]

wa·lâng-ngá·lan

pnr |[ walâ+na-nga-lan ]
:
mahirap bigyan ng pangalan o ilarawan.

wa·lâng-ó·ras

pnr |[ walâ+na-oras ]
:
masyadong maraming ginagawâ : WALÂNG-PANAHÓN

wa·lâng-pá·god

pnr |[ walâ+na-pá-god ]

wa·lâng-pa·kí

pnr |[ walâ+na-paki ]
:
pinaikling walâng-pakialám.

wa·lâng-pa·ki·a·lám

pnr |[ walâ+na-paki+alam ]
1:
walang karapatang makialam
2:
ayaw makialam Cf WALÂNG-PAKÍ

wa·lâng-pa·kun·dá·ngan

pnr |[ walâ+ na-pa+kung+dangan ]

wa·lâng-pa·na·hón

pnr |[ walâ+na-panahon ]

wa·lâng-pa·nga·la·wá

pnr |[ walâ+na-pang+dalawa ]

wa·lâng-pa·ngá·rap

pnr |[ walâ+na-pangarap ]
:
kontento sa kasalukuyang kalagayan.

wa·lâng-pa·sin·tá·bi

pnr |[ walâ+na-pa+sing+tabì ]
1:
hindi nanghingî ng paumanhin
2:
ipinahayag ang lahat at walang ibinukod.

wa·lâng-pa·tu·mang·gá

pnr |[ walâ+ na-pa+tumanggá ]
:
walang paggálang at walang pagsasaalang-alang.

wa·lâng-pi·nág-a·rá·lan

pnr |[ walâ+ na-pinag+aral+an ]

wa·lâng-pi·tá·gan

pnr |[ walâ+na-pitagan ]

wa·lâng-sa·kít

pnr |[ walâ+na-sakít ]

wa·lâng-sá·la

pnr |[ walâ+na-sála ]
2:
tiyák na tiyák.

wa·lâng-say·sáy

pnr |wa·lâng-ka· say·sá·yan |[ walâ+na-saysay ]

wa·lâng-sik·mu·rà

pnr |[ walâ+na-sikmura ]

wa·lâng-ta·hán

pnr |[ walâ+na-tahan ]
:
hindi humihinto.

wa·lâng-tá·lo

pnr |[ walâ+na-talo ]
:
tiyak ang panalo.

wa·lâng-ta·rós

pnr |[ walâ+na-taros ]
:
hindi maingat sa pagsasalita, pagkilos, at …

wa·lâng-tú·ring

pnr |[ walâ+na-turing ]
1:
hindi masagot

wa·lâng-ú·lo

pnr |[ walâ+na-ulo ]
:
kulang sa talino : WALÂNG-ÚTAK

wa·lâng-ú·tak

pnr |[ walâ+na-utak ]

wa·lâng-ú·tang-na-lo·ób

pnr |[ walâ+ na-utang-na-loob ]
:
hindi kumikilála ng utang-na-loob : WALÂNG-TÚRING2

wa·lâng-wa·lâ

pnr |[ walâ+na-wala ]
:
totoong bangkarote o naubos ang lahat ng yaman.

wa·lâng-wa·wà

pnr |[ walâ+na-wawà ]
:
hindi maunawaan ; mahirap maunawaan.

wa·lás

png |[ War ]

wá·las

png |[ ST ]
1:
paghati o pamamahagi sa mana
2:
pagiging panatag ng puso Cf ALIWÁLAS

wá·las

pnr |[ ST ]
:
karaniwang pinangungunahan ng “di” gaya sa “Maliksing di walas, ” lubha o tunay na tunay.

wa·lát

pnr
:
wasák var warát2

wá·lat

png
1:
[ST] sábog1 o pagsasábog
2:
[ST] wásak1
3:
[Ilk] habà.

wá·lat

pnd |[ Bik ]

wa·lá·wad

png |[ ST ]
1:
pagsisiwalat sa kakulangan ng iba
2:
paghimaton sa pamamagitan ng uling na may bága upang sundan ng mga nahiwalay sa paglalayag.

wa·lá·wal

png |[ Ilk ]
:
tulos na ginagamit sa paghukay o pagbútas sa lupa.