bud


bud (bad)

png |Bot |[ Ing ]
:
búko1 kung sa bulaklak ; usbóng1 kung sa dahon.

bu·dál

pnd |[ Bik ]
:
hampasín ; suntukín.

búd·bod

png
1:
[Seb War] súman
2:
[Seb Tag] pagtaktak ng mga pinulbos na sangkap, tulad ng paminta, asin, o butil sa isang rabáw
3:
unti-unting pamamahagi ng mga bagay.

bud·bo·rón

png |Zoo |[ Seb ]

bud·búd

png |Zoo |[ Seb ]

búd·bud

png |[ Kap Pan ]

Buddha (búd·a)

png
1:
tumutukoy kay Gautama Buddha, tagapagtatag ng Budismo
2:
titulo na iginagawad sa mga guro ng Budismo.

búd·di

png |[ Tau ]

bud·dóng

png |[ Ilk ]
1:
Isp bunô o pagbubunô
2:
eksklusibong pag-aari o bahagi.

bud·hî

png |[ San buddhi ]
1:
kamalayan hinggil sa kabutihang moral o ang pagiging karapat-dapat masisi sa asal, layunin, o ugali kalakip ang pakiramdam na tungkuling gumawâ o maging karapat-dapat sa kinikilálang mabuti, at malimit na nararamdaman na sanhi ng pagtanggap sa pagkakasála o pagsisisi sa anumang nagawâng kamalian ; ang fakultad, kapangyarihan, o simulain ng isang tao, pangkat, o bansa na pumapatnu-bay túngo sa tama at palayô sa malî ; matalas na pakiramdam hinggil sa katarungan o pantay na pagtingin sa lahat : ALTER EGO1, CONSCIENCE, KONSÉNSIYÁ Cf BAÍT

Bú·di·kó

pnr |[ Esp Budico ]
:
anumang tumutukoy kay Buddha o sa Budismo.

Bu·dís·mo

png |[ Esp ]
:
paniniwala kay Buddha.

Bu·dís·ta

png |[ Esp ]
:
tao na naniniwala kay Buddha o sa Budismo.

bud·jáng

png |[ Tau ]
1:
matandang dalaga

bud·lát

pnr |[ Seb ]

búd·lay

png |Med |[ Seb ]

bud·lò

png |Zoo |[ War ]

bud·lóng

png
1:
[ST] tagdan na may dalawa o higit pang brasa ang habà
2:
malakas na hampas o bangga.

bú·do

png |[ Ilk ]
1:
Ana Zoo balahíbo
2:
anumang malabuhok na bagay na nakakakatí.

bú·dob

png |[ War ]
:
inasnang isda ; inimbak na isda.

bu·dóng

png
1:
Pol [Kal] kasunduang pangkapayapaan na pinagtitibay ng dalawang ili : PÉDIN, PÉTYEN, KALÓN
2:
Pol [Kal] alyansa ng mga pamayanan sa Kalinga : PÉDIN, PÉTYEN, KALÓN
3:
[War] kimî1

búd·yas

pnd |[ War ]
:
ilantad o ipakíta ang malaki o umbok na tiyan.

bud·yók

png
:
pag-udyok na sumang-ayon sa pamamagitan ng pambobola at pagsulsol : AY-ÁYO

bud·yóng

png |[ Hil Seb Tag War ]
:
tambuling kabíbe.