dawa


da·wà

png
1:
Bot [Hil Seb Tag War] damo (Panicum miliaceum ) na tumutubò sa mainit na pook at mahina ang lupa, may bungang butil na karaniwang ginagawâng arina o binuburo upang maging alak : BIKÁKAW, BORÓNA, RÁUTNOKÁRA, SÁMMANG, TURÁY Cf MILLET
2:
Bot [Kap] nakakaing butó
3:
Bot [Iba] butil o piraso ng halámang butil
4:
5:
[Ilk] lílik.

da·wâ

png |[ ST ]
:
pagkuha ng isang bagay mula sa kuweba.

da·wâ

pnt |[ Bik ]

dá·wa-dá·wa

png
:
pinong hibla ng ginto o ang paraan ng paglikha ng ganito.

dá·wag

png
1:
Bot baging (Toddalia asiatica ) na matinik, lungti, at maliliit ang bulaklak
2:
3:
Bot pa-lumpong (Capparis horrida ) na 3 m ang taas, matinik, at kulay rosas ang mga talulot ng bulaklak : BARALÁWIK, HALUBÁGAT-BÁGING, LAGÍNAW, TALÁKTAK, TARÁBTAB, TARÁKTAK
4:
Bot palumpong (Capparis micracantia ) na 2-4 m ang taas, pulá at bilóg ang bunga : ALÚNGUNG, BAYÁBAS UWÁK, HALUBÁGAT, KASÚWIT, MALARÁYAT KÁHOY, SALIMBÁGAT, SALIMÓMO, SALWASÚWA
5:
Bot baging (Mezoneuron latisiliquum ) na karaniwang gumagapang sa matataas na punò, may bungang patulis ang magkabilâng dulo at may puláng butó : KÁMITKÁBAG, KÁMOTPUSÀ3
6:
Bot matinik na punongkahoy
7:
Bot tinik ng uwáy : SÁBIT3, SÚKSOK
8:
Bot tinik ng palasan
9:
pook na masukal : THICKET Cf DAWÁGAN

da·wá·gan

png |Heo |[ dáwag+an ]
:
pook na makapal at matataas ang damo at baging.

da·wák

png
1:
[Kal] ritwal ng pagpapagalíng sa maysakít : KÁGUN
2:
[Bon] pista ng kasal : BAYÁS3

dá·wak

png |[ ST ]

da·wál

pnr |[ ST ]
:
masamâ, pangit, hindi karapat-dapat.

dá·wal

png
1:
[ST] pagdudulot ng sugat na malakí ngunit hindi malalim
2:
pagiging imbî1 var ráwal

da·wá·ni

png |[ Bik ]

dá·wat

png
1:
[Bik] pag-abot o pagkuha sa pamamagitan ng mahabàng patpat dahil hindi maabot ng nakaunat na kamay — pnd i·dá·wat, mag· dá·wat, man·dá·wat
2:
[Bik] ulan na patigil-tigil
3:
[Ilk] hilíng1
4:
[Seb] tanggáp1

da·wáy

pnd |da·wa·yín, i·da·wáy, mag·da·wáy |[ ST ]
:
murahin ; maliitin.

dá·way

png |[ ST ]
:
uri ng bingwit na yarì sa manipis na kawad o kuwerdas.