gas


gas

png |[ Ing ]
1:
Pis substance na hiwalay ang mga molecule kayâ malayang kumikilos : G

ga·sá

png |[ ST ]
1:
ingay na nalilikha ng pagpalò ng bakal
2:
pang-ibabaw na sahig ng sasakyang-dagat.

ga·sà

png
1:
[Bik Tag] alimúra
2:
[Hil Mrw Seb] regálo.

ga·sâ

png
1:
Ntk gilid ng bangka o barko
2:
tunog ng metal kapag pinalò o pinukpok
3:
[Mrw] Isp túnod2

ga·sâ

pnr |[ War ]

gá·sa

png |Med
1:
[Esp] telang malambot, manipis, at madálang ang himaymay, ginagamit na pantapal, pantalì, o pambálot sa sugat : GAUZE
2:
mitsa ng lampara
3:
Bot [Bik] murà pang apulid
4:
Kom sa sinaunang lipunang Bisaya, deskuwento o bawas na halaga sa mga produktong pinamilí5
5:
[War] kordon na gawâ sa abaka at nakapaikid sa kalô.

gá·sad

png |[ Mrw ]

ga·sák

png
:
dapúrak — pnd ga·sa·kín, mág·ga·sák.

ga·sák

pnr

ga·sáng

png |[ ST ]
:
varyant ng gásang1-3

gá·sang

png
1:
pira-pirasong graba o bató ; batóng duróg var gasáng
2:
piraso ng duróg na kabibe
3:
salungat na agos sa ilalim ng dagat o malalakíng alon na sumasalpok sa dalampasigan var gasáng
4:
Bot [Bik] halámang dagat na hugis korales
5:
[Ilk] angháng — pnr na·ga·sáng
6:
[Mrw] kawan ng isda
7:
[Seb] látak
8:
sa Quezon, sígay
9:
[Hil Seb] abó para sa paggawâ ng asin
10:
[ST] pagdurog ng butó at lumilikha ng ingay na tulad ng kaskaho.

gá·sat

png |[ Ilk ]

ga·sél

png |Zoo |[ Esp gacel ]
:
uri ng usa (Gazella subgutturosa ) na makutitap ang matá : GAZELLE Cf ANTELOPE

gaseous (ga·si·yús)

pnr |[ Ing ]
1:
hinggil o may katangian ng gas
2:
lumilitaw sa kalagayang may gas, hindi sa solid o likido.

ga·sé·ra

png |[ Esp gasear ]
:
ilawang ginagamitan ng gas : SOMBÓ

ga·sé·ta

png |Zoo |[ Esp gaceta ]

gas·gás

png
1:
marka o pinsala sa rabaw o balát bunga ng pagkiskis ng ibang bagay, hal gasgas sa kotse bunga ng pagbangga o gasgas sa pintura ng pader bunga ng paglíha : AT-ÁT2, DASDÁS1, HADHÁD1, LISGÍS, LUNTÁY Cf BALIKASKÁS
2:
sugat o pinsala sa balát o rabaw dulot ng madiing pagdaan ng isang matulis na bagay, hal gasgas sa balát bunga ng tinik o gasgas sa pintura bunga ng patalim : AT-ÁT2, DASDÁS1, HADHÁD1, LISGÍS, LUNTÁY Cf GALMÓS, GÁLOS
3:
[Bik Hil Ilk Kap Mag Mrw Pan Tag] kalagayan ng isang kasangkapan na numipis dahil sa matagal na pagkakagamit — pnd gas·ga·sán, gas·ga·sín, máng·gas·gás.

gas·gás

pnr
:
punô ng gasgás o gamít na gamít.

gás·gas

png |Mtr |[ War ]

gá·sid

png |[ Ilk ]

ga·sí·no

pnr |[ ga+síno ]
1:
maliit ang halaga
2:
walang tiyak na bílang o bigat.

gá·si·pi·kas·yón

png |[ Esp gasificacion ]
:
paglalagay ng gas.

gás·ket

png |Mek |[ Ing ]

gas·láw

pnr |ma·gas·láw
:
magaspang ang kilos at pag-uugali, at halos mahalay Cf BASTÓS — pnd gás·la·wán, gu·mas·láw.

gás·mask

png |[ Ing gas+mask ]
:
instrumentong pantakip sa matá, ilong, at bibig at sumasalà sa nakalalasong usok, singaw, at iba pa.

gas meter (gas mí·ter)

png |[ Ing ]
:
metro ng gas.

ga·só

png
:
kilos na maharot, hindi mapalagay, o padaskol-daskol Cf PÍLYA

gá·sol

pnr |[ ST ]

ga·so·lí·na

png |[ Esp ]
:
likidong manilaw-nilaw, madalîng magdingas, nakukuha sa distilasyon ng petrolyo, at ginagamit na panggatong sa mákiná ng sasakyan : GAS2, GASOLINE, PÉTROL

gá·so·li·na·hán

png |[ gasolína+han ]
:
estasyon ng gasolína.

gasoline (gá·so·lín)

png |[ Ing ]

gas·páng

png |[ Kap Tag ]
1:
rabaw na hindi makinis : YÁSANG
2:
butil na hindi pino — pnr ma·gas·páng. — pnd gas·pa·ngán, pa·gás·pa·ngín

gas pé·dal

png |Mek |[ Ing gas pedal ]

gás·sa

png |[ Iba ]
:
orinolang metal.

gás·si

png |Agr |[ Iba ]

gas·tá

png |pag·gas·tá |[ Esp gastar ]
1:
paggugol o pagbilí sa pamamagitan ng salapi : OUTLAY1 — pnr ma·-gas·tá — pnd gás·ta·hín, gu·mas·tá, i·páng·gas·tá
2:
pagkagasgas o pagkasirà dahil sa ulit-ulit na gamit, hal paggasta sa roskas ng gripo.

gas·tá·do

pnr |[ Esp ]
:
gasgás na o sirâ na dahil sa paulit-ulit na paggamit.

gas·ta·dór

pnr |[ Esp ]
:
bulagsák1 gas·ta·dó·ra kung babae.

gas·ta·rúl

pnr |[ Kap Esp gastadór ]

gas·te·ró·po·dó

png |Zoo |[ Esp ]
:
uri ng mollusk (class Gastropoda ), gaya ng susô : GÁSTROPÓD

gás·tos

png |[ Esp gasto+s ]
:
gúgol1 — pnr ma·gas·tós. — pnd gás·tu·sín, gu·más·tos, í·pang·-gás·tos

gás·tral·hi·yá

png |Med |[ Esp gastralgia ]
:
anumang uri ng pananakít ng tiyan.

gastric (gás·trik)

png |Ana |[ Ing ]

gás·tri·ká

png |Ana |[ Esp gástrica ]
:
bahagi ng katawan na malápit sa tiyan : GASTRIC

gas·trí·tis

png |Med |[ Esp ]
:
pananakít ng sikmura dahil sa pamamagâ ng mucous membrane.

gás·tro

png |Med |[ Esp ]

gás·tro·en·te·rí·tis

png |Med |[ Esp Lat ]
:
pamamagâ ng sikmura at mga bituka : GÁSTRO

gás·tro·in·tés·ti·nál

pnr |Med |[ Esp gastrointestinal ]
:
may kaugnayan sa pamamagâ ng tiyan at mga bituka.

gas·tró·lod·yí

png |Med |[ Ing gastrology ]

gás·tro·lo·hí·ya

png |Med |[ Esp gastrologia ]
:
pag-aaral ng kayarian, gámit, at mga sakít ng mga bituka at sikmura : GÁSTROLODYÍ

gás·tro·nó·mi·ká

png |[ Esp gastronómica ]
:
agham o sining sa pagluluto o paghahanda ng pagkain.

gás·tro·no·mí·ya

png |[ Esp gastronomía ]
1:
agham o sining ng mabuting pagkain
2:
estilo o kaugalian ng pagluluto o pagkain.

gás·tro·no·mó

png |[ Esp ]
:
tao na mahusay sa sining ng pagluluto Cf CHEF

gás·tro·pód

png |Zoo |[ Ing ]

gás·tros·kóp

png |Med |[ Ing gastroscope ]
:
instrumentong ginagamit sa pagsusuri ng loob ng bituka.

gás·tro·to·mí·ya

png |Med |[ Esp gastrotomia ]
:
operasyon ng pagputol sa bahagi ng bituka.

gas·trú·la

png |Bio |[ Esp Ing Lat ]
:
bilig ng metazoan embryo sa maagang yugto ng pagkakabuo ng germ layer kasunod ng yugtong blastula.

ga·súd

pnd |gu·ma·súd, mag·ga·súd |[ Hil ]
:
sumagot nang magaspang para ipakíta ang hindi pagsang-ayon sa sinabi ng isang tao.

ga·súd

png |Gra |[ Hil ]
:
diin o bantas ng salita.

gá·sud

png |[ Tau ]
:
bulyáw1 — pnd gu·má·sud, mang·gá·sud.

ga·suk·láy

png |[ ga+sukláy ]
1:
Asn anyo ng buwan sa una o hulíng quarter na tíla suklay ang hugis : CRESCENT1, PALABÀ1
2:
anumang may katulad na hugis.

ga·súl

pnr |[ Kap ]

ga·súm·bi

png |Lit |[ Kal ]