hulo


hu·lò

png
1:
Heo pinagmumulan ng agos ng tubig var hulô, ulû Cf BÁLONG
2:
bahagi ng isang bayan o komunidad na nása gawíng pataas ng isang bundok o libis ; o nása ibabâ naman kung pababâ at malapit sa ilog o dagat Cf ILÁYA
3:
deduksiyon mula sa pagsusuri ng bagay-bagay var hulô Cf KURÒ, MUNÌ — pnd hu·lú·in, hu· mu·lò, mag·hu·lò.

hu·lô

png |[ Bik ]
:
varyant ng hulò.

hu·lô

pnr
1:
[War] supót1
2:
[Tbo] pulá.

hu·lóg

pnr |na·hú·log
:
bagsák o bumagsak.

hú·log

png |[ Bik Hil Seb Tag Tau War ]
1:
bagsák1 o pagbagsak : BALDÚG, KAPÉLAG, NÁPLAG, TÉNNAG var olog, ulog Cf BULÍG, HUSÔ, LAGPÁK, LÚTOS1, SADLÁK
2:
bayad na lingguhan o buwanan Cf APLÁSOS
3:
pagkabíhag ; pagkadakip
4:
yunit na kantidad, gaya sa pagluluto ng bibingka Cf SÁLOK, SÍROK, SÚKAT, TÁKAL
5:
ang ibig sabihin ng isang salita Cf KAHULUGÁN
6:
sariling palagáy o pagkaunawa ukol sa isang bagay
7:
salin3 o pagsasalin
8:
Psd sa pangingisda, ang bílang ng paghuhulog ng lambat
9:
Kem substance na idinadagdag para sa reaksiyong kemikal : REAKTÍBO
11:
tensiyong muskular bílang kondisyon ng kalusugan
12:
halagang nakadeposito sa bangko Cf HABÍLIN, LÁGAK, PAÍNGAT, PATAGÒ
14:
palagiang ambag o quota sa isang organisasyon Cf KONTRIBUSYÓN, BÚTAW
15:
16:
Heo bahaging pababâ ng isang bundok
17:
sa paghahabi, ang pagsusuksok ng karayom sa tela
18:
sa metalurhiya, ang bantò o alloy
19:
sa pagbibiláng, ang tally
20:
boluntaryong pagbagsak ng sarili ; pagpapatihulog
21:
Kar isang pabigat na nakapalawit sa pisi at tumitiyak kung tuwid ang pagkakatayô ng anumang bahagi ng bahay.

hú·lom

png |pag·hu·hú·lom

hú·lon

pnr |[ ST ]

hu·lót

png |[ War ]

hu·lóy

png |[ Hil Seb ]