pula


pu·lá

png
1:
Zoo [Ilk] aligi
2:
Med [Kap] paglabo ng matá.

pu·lá

pnr |[ Bik Hil Ilk Pan Seb Tag Tau War ]
:
kulay na katulad ng sa dugo : ANBALANGÁ, ÁTUN, BULAGÁW3, HULÔ2, KANÁWAY, LABÁGA, MABÁYA, MALUTÙ, MARIGÀ, RED, RÓHO, ROUGE1, SUGÀ, ÚZZIN — pnr ma·pu·lá. — pnd pa·pu·la·hán, pa·pu· la·hín

pu·là

png |[ Kap Tag ]
:
pintás — pnd ma·mu·là, pu·lá·an, pu·mu·là.

pú·la

png |[ Ing ]
1:
batayang yunit na salapi ng Botswana, katumbas ng 100 thebe
2:
Ntk [Mag] sagwan.

pu·lád

png |[ ST ]
:
pag-asinta at pagpapa-tamà, gaya sa pagpulád ng sibat.

pú·lad

png
1:
[Ilk Kap Tag] balahi-bong ginagamit na panimbang sa dulong bahagi ng tunod : GIAY
2:
simulang pagtubò ng balahibo ng manok

pu·lág

png |[ Bik ]

pú·lag

png
:
liwanag na nakasisilaw.

pu·lag·nós

pnr
:
naalis sa pagkakatalì.

pu·la·gós

png
:
pagkahusto ng tali o pagkakabuhol.

pu·la·hán

png |[ ST pula+han ]
:
uri ng kumot na iba’t iba ang kulay.

Pu·la·hán

png |[ pula+han ]
1:
Kas kasa-pi sa kilusang Pulahanes
2:
Pol karaniwang sa malaking titik, tawag sa mga rebelde, lalo na sa mga ko-munista : RED

Pu·la·há·nes

png |Kas
:
kilusang mes-yaniko at pangmaralita na unang lumitaw sa Cebu, Leyte, at Negros sa ilalim ng iba-ibang lider noong pana-hon ng Americano, at tinaguriang ganoon dahil sa puláng uniporme ng kalalakíhan.

pu·lá·haw

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng gabe.

pú·lak

png
:
pagpútol sa punongkahoy : HÍBANG1 — pnd mag·pú·lak, pu·lá· kan, pu·lá·kin.

pu·lá·kak

png |[ Ilk ]
:
batik o pangungu-pas ng kulay ng balát.

pu·lá·kan

png |Mus |[ Tau ]

pu·lá·kit

png |[ Pan ]

pu·la·lak·nít

png |Zoo |[ War ]

pu·la·la·ngâ

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng ibon.

pu·lan·dít

png
:
pagtilapon nang bigla ng tubig at iba pang likido mula sa maliit na bútas : KÚPSIT, PÉNTOS, PI-LANDÓT, PUSWÍT, SÍRIT1, TARAYÚTOY, TÓPE2, TULARÍ

pu·lá·ngan

png
1:
Ant [ST] pangkating etniko
2:
Mil dibisyon o pangkat ng hukbo.

pu·láng-bun·tót

png |Zoo |[ pulá+ng-buntót ]

pu·lang·gâ

png |Zoo
:
ibon na maliit at may balahibong kulay kayumanggi at pulá.

pu·lang·góng gú·bat

png |Zoo
:
ibon (Hepsipetes philippinus philippi-nensis ) na magkahalòng dilaw at ku-lay abó ang balahibo, at karaniwang nanginginain ng mga haláman.

pu·lang·gós

png
:
pagkakakalag ng talì nang hindi sinasadya.

pu·la·ngí·tan

png |[ ST pulà+inggit ]
:
gálit, matinding gálit.

Pu·la·ngí·yen

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Manobo at kanlurang Bukidnon.

pu·láng kar·né

png |[ pula+na karne ]
:
karneng kulay pulá kapag hilaw, gaya ng karne ng baboy, tupa, at báka : CARNE ROJA, RED MEAT Cf PUTING KARNE

Pu·lá·no

png
:
varyant ng Tarpulano.

pu·lár

png |Zoo |[ ST ]
:
maliliit at mala-lambot na balahibo na tumutubò sa ibon.

pu·lás

png |[ ST ]
1:
pagbalik sa pook na pinanggalingan
2:
paglípas tulad ng sakít.

pú·las

png |[ Kap Tag ]
2:
sa takbuhan, ang biglang pagsugod upang mauna sa labanán
3:
pagtakas nang mabilisan — pnd mag·pu·lás, pu·mu·lás.

pu·lá·san

png |[ pulas+an ]
:
pangkarani-wang himpilan ng mga umaalis.

pu·láw

png
1:
2:
pagpútol ng sanga ng punongkahoy
3:
[Hil Seb] púyat.

pú·law

png
1:
[ST] púyat dahil hindi makatulog
2:
[ST] pagpupuyat bu-ong gabi hábang nangangalaga sa maysakit
3:
[ST] kalungkutan na du-lot ng pag-iisa
4:
Bot [ST] isang uri ng gabe
5:
[Bik] anumang nakagigim-bal at nakapupukaw sa tao na natutu-log
6:
[Pan] pagbabago ng opinyon o palagay
7:
[Seb] pagtatrabaho nang lagpas sa oras
8:
Heo [Mag] pulô
9:
[Sub] telang abaka na hinábi ng kamay.

pú·law

pnr
1:
[Hil] dalisay1
2:
[Seb] walang pinta.

pu·la·wán

png |[ Seb ]

pu·láy

png
:
anumang bagay na walang sukat.

pu·la·yá·gan

png |Bot |[ ST ]
:
malaking uri ng punongkahoy.

pu·la·yî

pnd |mag·pu·mu·la·yî, pu·mu· la·yî |[ Kap ]
:
tumakbo o magtatakbo.

pu·láy·nas

png |[ Esp polainas ]
:
varyant ng polaynas.