min


min

daglat |[ Ing ]

mí·na

png |Heo |[ Esp ]
1:
paghuhukay sa lupa upang makakuha ng mahahalagang bató : DULANGÁN, MINE
2:
depositong mineral sa lupa : DULANGÁN, MINE
3:
pook na pinagkukunan ng gayong mineral : DULANGÁN, MINE
4:
mayamang tinggalan : MINE
5:
Mil patibong na pampasabog, ibinabaon sa lupa o pinalulutang sa tubigan : MINE

mi·na·bú·ti

pnr |[ may+in+búti ]
:
nagsasaad ng pagkukusang isakatuparan ang isang bagay o gawain at may layong magbunga yaon ng mabuti o maganda.

mi·na·hán

png |[ mína+han ]
:
pook na minimina : DULANGÁN

mi·na·lón

png |[ ST ]
:
uri ng kumot na may kulay.

mi·na·lóng

png |[ ST ]
:
uri ng kumot na makulay mula sa Bisayas.

mi·ná·nga

png |Heo |[ Ilk ]
:
bungad ng ilog.

mi·ná·ngon

png |Heo |[ ST ]

mi·ná·nik

png |[ ST ]

mí·na·rét

png |Ark |[ Ing Ara ]
:
tore sa masjid para sa pagtawag sa mga mananampalataya sa oras ng panalangin.

mi·nas·bád

png |[ Bik ]

mí·na·ta·mís

png |[ ma+in+tamís ]
:
anumang iniluto sa asukal o pulut : DÚLSE

mi·na·táy

png |[ Seb War ]

mi·na·yók

png |Ntk |[ ST ]
:
uri ng malaking sasakyang-dagat.

mínce (mins)

pnd |[ Ing ]
:
magtadtad o tadtarin ng pino.

mind (maynd)

pnd |[ Ing ]
1:
sumunod o sundin
2:
mag-alaga o alagaan
3:
mag-intindi o intindihin
4:
magtanda o tandaan
5:
mag-ingat o ingatan.

mind (maynd)

png |[ Ing ]

Mindanao (min·da·náw)

png |Heg
:
pangalawa sa pinakamalaking pulo ng Filipinas, 36,537 milya kuwadrado ang lawak.

mín·dang

png |Bot |[ Bik ]

Min·dó·ro

png |Heg
:
pulo sa Filipinas, matatagpuan sa timog kanlurang Luzon.

mindoro pine (min·dó·ro payn)

png |Bot |[ Ing ]
:
pino (Pinus merkusii ) na kahawig sa pangkalahatan ng benguet pine ngunit dalawahang kumpol ang tíla karayom na dahon, at matatagpuan sa mga gubat na mababà ang altitud gaya sa Mindoro at Zambales.

mín·du

png
:
sa Muslim, isa sa mga kasapi na nakapagnakaw at nakapatay.

mine (mayn)

png |Heo Mil |[ Ing ]

mine (mayn)

pnh |[ Ing ]
:
ákin ; ko.

minefield (máyn·fild)

png |[ Ing ]
1:
pook na tinamnan ng mga mínang pampasabog
2:
sitwasyon na nag-sasaad ng mga hindi nakikítang suliranin.

miner (máy·ner)

png |[ Ing ]

mí·ne·rál, mi·ne·rál

png |Heo |[ Ing Esp ]
1:
alinman sa uri ng hindi organikong substance, at may tiyak na komposisyong kemikal na karaniwang may katangian ng estrukturang kristalina
2:
substance na nakukuha sa pagmimina.

mineralogy (mi·ne·rá·lo·dyí)

png |[ Ing ]
:
siyentipikong pag-aaral sa mga mineral.

mi·nér·ba

png |[ Esp minerva ]
:
maliit na mákináng linotipya.

mi·ner·bís·ta

png |[ Esp minervista ]
:
tao na nagpapatakbo ng minerba Cf TAGALIMBÁG

mi·né·ro

png |[ Esp ]
:
tao na pagmimina ang gawain o ikinabubúhay : MINER

Mi·nér·va

png |Mit |[ Ing Lat ]
:
sa sinaunang Romano, diyosa ng sining at digmaan Cf ATHENA

minesweeper (mayn·swí·per)

png |[ Ing ]
:
sasakyan na ginagamit sa paglilinis ng mga mínang nakalu-tang sa tubig o nakabaón sa lupa.

mí·ngaw

pnr |[ Hil Seb War ]
:
malungkót, mapánglaw.

ming·kál

pnr
:
may gatas, gaya ng súso ng ina.

míng·kal

png |[ ST ]
:
súso ng babae na punô ng gatas.

ming·míng

png |[ ST ]
:
pagsunggab sa tao na matigas ang ulo.

míng·ming

png |[ Ilk ]
:
tao na marunong manghulà.

mí·ngok

png |Zoo |[ Hil ]

mín·hod

png |Med |[ Bik ]

mi·nì

pnr |[ Mrw ]

mí·ni

png |Kol
:
pinaikling miniskirt.

mí·ni-

pnl |[ Ing ]
:
nagsasaad ng napakaliit.

miniature (mín·yey·tyúr)

png |Sin |[ Ing ]

mi·ni·fún·di·yó

png |Agr |[ Esp mini-fundio ]
:
noong panahon ng Español, maliit na lupang pag-aari.

mi·níg·was

png |Bot |[ Bik ]

mí·ni·mál

pnr |[ Ing ]
1:
pinakamaliit o pinakamababà kung sa súkat, tagal, at katulad : MÍNIMÓ
2:
nilalarawan sa paggamit ng mga anyo at estrukturang simple at elemental ; o inilalarawan sa pag-uulit ng maiikling parirala o prase : MÍNIMÓ

minimalism (mí·ni·ma·lí·sim)

png |Sin |[ Ing ]

mi·ni·ma·lís·mo

png |Sin |[ Esp ]
1:
praktika o pagtataguyod ng paraang minimal : MINIMALISM
2:
kalakaran sa pagpipinta o eskultura noong mga taóng

mi·ní·ma·líst

png |[ Ing ]
1:
Sin tao na nagtataguyod o nagsasagawâ ng minimalismo sa sining o musika
2:
tao na nagtataguyod ng minor o katamtamang reporma sa politika.

mí·ni·mó

pnr |Ark Mus |[ Esp Lat ]

miniskirt (mín·is·kírt)

png |[ Ing ]
:
palda na napakaikli Cf MÍNI

mí·nis·tér

png |[ Ing ]

mi·nís·ter·yál

pnr |[ Esp ministerial ]

mi·nís·tér·yo

png |Pol |[ Esp ministerio ]
1:
gabinéte o kágawarán1

ministry (mí·nis·trí)

png |[ Ing ]
1:
Pol kagawaran ng pamahalaan na pinamumunuan ng ministro ; o ang gusaling tinatahanan nitó : MINÍSTÉRYO2
2:
bokasyon o propesyon ng isang ministrong panrelihiyon ; o ang opisina nitó
3:
lupon ng mga ministro ng isang pamahalaan o relihiyon
4:
Pol habà ng panahon ng isang pamahalaan na nâsa ilalim ng Prime Minister.

minium (mín·yum)

png |Kem |[ Ing ]

mí·ni·vét

png |Zoo |[ Ing ]

mink (mingk)

png |[ Ing ]
1:
Zoo uri ng mala-akwatikong hayop (genus Mustela )
2:
makapal na balabal na gawâ mula dito.

min·nóng

png |[ Ilk ]

mín·now

png |Zoo |[ Ing ]
:
maliit na isdang-tabáng (Phoxinus phoxinus ).

Minoan (mi·nów·an)

png |Ant Lgw |[ Ing ]
1:
may kaugnayan sa sibili-sasyon ng Edad Bronse, pangunahin sa Crete
2:
ang mga tao dito o ang wika nitó.

mi·no·lí·ang

png |[ Mag ]

minor (máy·nor)

pnr |[ Ing ]

mi·no·ri·dád

png |Pol |[ Esp ]

minority (máy·no·ri·tí)

png |Pol |[ Ing ]

mi·nor·yá

png |Pol |[ Esp minoria ]
:
pangkat o uri na itinuturing na mababà o kakaunti sa isang lipunan : MINORIDÁD, MINORITY

Minos (máy·nos)

png |Mit |[ Ing Gri ]
:
maalamat na hari ng Crete, anak nina Zeus at Europa.

Minotaur (mí·no·tór)

png |Mit |[ Ing Gri ]
:
dambuhalang may katawang gaya ng sa tao at ulo na katulad ng toro, anak ni Pasiphae, at ikinulong ni Minos sa laberinto na gawâ ni Daedalus.

mín·san

pnb
1:
naganap sa isang pagkakataon : ONCE, PISÁ, USÁHAY var minsán
2:
lubhang madálang : ONCE, PISÁ, USÁHAY
3:
muli, gaya sa “Minsan mo pang sabihin. ”

min·sá·nan

pnr |[ minsan+an ]
:
may bisà para sa marami, hal gamot na lumutas sa maraming peste, o isang bayad para sa maraming utang : LANSAK2

min·sá·nan

pnb |[ minsan+an ]
:
lahat sa isang pagkakataon : PAMÍNSAN

mín·san·do·wâ

pnb |[ ST ]
:
minsan o bihira, gaya sa “Minsadowa lámang naparito. ”

míns·trel

png |Mus |[ Ing ]
1:
noong Edad Medya, mang-aawit o musiko na umaawit o tumutula
2:
tao na umaaliw sa mga suki sa pamamagitan ng pag-awit, pagpapatawa, at katulad.

Mín·su·pá·la

png |Heg
:
pinaikling tawag ng pinagsáma-sámang Mindanao, Sulu, at Palawan.

mint

png |[ Ing ]
1:
Bot anumang aromatikong yerba (Menta piperita ) : MÉNTA
2:
kendi na idinudulot pagkaraan ng tanghalian o hapunan
3:
kending nginangata
4:
gawaan ng sensilyo, salaping papel, at natatanging medalya sa ilalim ng pangangasiwa at awtoridad ng pamahalaan.

min·tís

pnr |[ Esp mentís ]
1:
hindi tumama o hindi natupad ang plano : DIPLÁS, PALTÓS2
2:
sumala sa oras o panahon : DIPLÁS, PALTÓS2
3:
hindi tumama sa target : PALTÓS2
4:
kung sa paputok o rebentador, hindi pumutok : DIPLÁS, PALTÓS2

min·tù

png |[ Kap ]
:
tupád1 o pagtupád.

minuend (mín·yu·wénd)

png |Mat |[ Ing ]
:
kantidad o bílang na binabawasan o pinagbabawasan.

minuet (mí·nyu·wét)

png |[ Ing Fre menuet ]
1:
Say mabagal na sayaw pambulwagan : MINWÉ
2:
Mus ang musika nitó, o musika sa katulad na ritmo at estilo, karaniwan bílang galaw sa isang suite, sonata, o simponiya : MINWÉ

mi·núl

png |Bot |[ Tau ]

mi·nú·nga

png |Bot
:
punongkahoy (Macaranga tanarius ) na tumataas nang 4–8 m, may madadálang na bilugang dahon at balakbak na napagkukunan ng pagkit : BÍLAN1, BILÚWAN1, BINGÚWA, HIMÍNDANG, LÁGAW2, MÍNDANG1, SAMÁET1, SAMÁK1, SAMÁRA, SAMÚK1

minus (máy·nus)

pnr |[ Ing ]
1:
Mat may negatibong bílang o halaga
2:
Ele may negatibong karga.

minus (máy·nus)

png |[ Ing ]
1:
Mat negatibong kantidad, may simbolong (–) para sa subtraction
2:
sa temperatura, mababà sa zero.

minuscule (may·nus·kyúl)

pnr |[ Ing ]

mi·nus·kú·la

pnr
:
varyant ng menúskulá.

minus one (máy·nus wan)

png |[ Ing ]
1:
pagbabawas ng isa
2:
Mus teyp ng musika na walang tinig ng orihinal na mang-aawit.

mi·nú·ta

png |[ Esp ]

minute (mi·nít)

png |[ Ing ]

mi·nu·té·ro

png |[ Esp ]
1:
isa sa tatlong kamay ng relo at nakalaan sa pagtatakda ng minuto ang tungkulin
2:
tao na may tungkuling subaybayan ang paglipas ng minuto.

minutes (mi·níts)

png |[ Ing ]

mi·nú·to

png |[ Esp ]

min·wé

png |Mus Say |[ Esp minué ]

mín·yak

png |Zoo |[ Seb ]

min·ya·tú·ra

png |[ Esp miniatura ]
1:
pinaliit na representasyon o imahen : MINIATURE
2:
Sin maliit na larawan : MINIATURE

min·ya·tu·rís·mo

png |Sin |[ Esp miniaturismo ]
:
estilo ng pagpipinta ng larawang minyatura na nagpapamalas ng pinakamaliit na detalye, at itinatagò ang anumang bakás ng pinsel.

min·yá·tu·rís·ta

png |Sin |[ Esp miniaturista ]
:
tao na gumagawâ ng minyatura.

min·yò

png |[ Seb ]
:
may asawa.

mín·yo

png |Kem |[ Esp minio ]
:
puláng lead : MINIUM