pati


pa·ti-

pnl
:
pambuo ng pandiwa, kasá-ma ng mag-, nagsasaad ng kawalan ng kontrol sa sariling kalooban, hal patihulóg, patibuwál, patianód, patiwakál.

pa·tí

png |Zoo |[ Seb ]

pa·tí

pnb

pa·tí

pnu |[ Bik Hil Ilk Kap Pan Tag War ]
:
saka ; katagang karaniwang gamit sa pagsang-ayon, pagdaragdag, o pag-sasáma, hal “Patí ako’y idinawit niya”.

pa·tì

png
1:
sagot, karaniwan sa pag-tatálong tulad sa balagtasan
2:
[ST] matatag at matibay sa hangarin o salita.

pa·tî

pnr
:
magkabatî o magkaibigan.

pá·ti

png |[ ST ]
2:
tumpak sa panghuhula.

pa·ti·á·nak

png |Mit |[ pati+anak ]
:
tiyá-nak var patyanak

pa·ti·á·nod

png |[ pa+ti+anod ]
1:
pag-papaubaya na tangayin ang sarili sa agos
2:
pagpapaubaya na sumunod sa anumang mangyayari.

pa·tí·bay

png |[ pa+tibay ]

pa·ti·bóng

png |[ pa+tibong ]
1:
páin o anumang bagay na ginagamit na panlinlang : BITÍK4, ENGGANYO, LÍTAG, LÍT-AG, PATÍT, SALAKÁT2, SÍLO2, SIÓD, TÁ-POK1, ÚMANG1

pa·tíd

pnr
:
putól1 gaya sa patíd na sinulid, koryente, o panahon.

pá·tid

png |pag·pátid
1:
[Hil Ilk Kap Pan Tag] pagkatisod hábang luma-lakad : KULÁWIT1
2:
kusang paghalang ng paa upang matisod ang isang ibig gawan ng ganito — pnd mam·pá·tid, pa·tí·rin, pu·má·tid.

pa·tí·dong

png |[ Mrw ]

patience (péy·shens)

png |[ Ing ]

patient (péy·syent)

png |[ Ing ]

patient

pnr |[ Ing ]

pa·tíg

png |Mil |[ Ing fatigue ]
:
makapal na telang kulay lungti na ginagawâng uniporme ng militar : FATIGUE4

pat-íg

png |[ ST ]

pa·ti·gás

pnr |[ pa+tigas ]
:
nauukol sa anumang ginagamit upang maging matigas o matibay ang isang bagay.

pá·ti·gá·san

png |Kol |[ pa+tigas+an ]
:
hindi pagpansin sa isa’t isa dahil sa labis na pagmamahal sa sarili o upang ipakíta na nakahihigit ng kata-ngian sa kabila, karaniwang nangya-yari sa dáting magkaibigan o mag-kasintahan.

pa·tig·má·an

png |[ Ilk ]

pa·ti·gúng·gung

png |Mus |[ Btk ]

pa·ti·ha·yà

pnb |[ pa+tihayà ]

pa·ti·hu·lóg

png |[ pa+ti+hulog ]
:
sad-yang pagbagsak o pagtalon mula sa isang mataas na pook.

pa·tík

png |Agr
:
maliit na píko.

pá·tik

png |[ ST ]
:
bulak na ginagamit panggamot sa mga pigsa.

pa·tí·kan

png |Bot |[ Seb ]
:
pugahan (Caryota cumingii ).

pa·ti·kî

png
1:
Zoo [Ilk Tag] uri ng ibong ipinapain o ipinakakain sa isda

pa·ti·kím

png |[ pa+tikim ]
:
pagkaing ibinibigay nang libre upang ipaalam ang lasa.

pa·tik·tík

png |[ pa+tiktik ]
:
pasaid na pag-inom ng alak.

pa·tik·yá

png |[ ST ]
:
pagbubuntón ng lahat ng sisi sa isang tao.

pa·ti·lam·bó

png |[ Ilk ]
2:
laro ng mga batàng lalaki, pinag-durugtong ang dalawang kamay upang buhatin ang isang kalaro.

pa·ti·lay·láy

png |[ ST ]
1:
pagdungaw sa bintana nang nakalaylay ang mga braso
2:
paghahayág ng mga kasira-an ng ibang tao.

pa·tíl·ya

png |[ Esp patilla ]
:
buhok na tumutubò nang palawit sa dako ng dalawang tainga, at malapit sa pilipi-san : GIGÍSING, ÍMING, SIDEBURN, SIDE-WHISKERS

pa·tín

png |[ Esp ]

pa·tí·na

png |Kem |[ Ing ]
1:
lungtiang bálot ng oxide at carbonate na kuma-kapit sa tanso at bronse dulot ng kalu-maan o pagkabilad sa mga elemento
2:
katulad na kalawang o dumi na kumakapit sa rabaw ng anumang metal o kahoy.

pa·ti·na·dór

png |[ Esp ]

pa·tin·dá

png |[ pa+tinda ]
1:
mga panin-da na ipinása o ipinadalá sa ibang tao para itinda : CONSIGN-MENT, KONSIGNASYÓN Cf ANGKÁT2
2:
ang kilos o proseso para sa naturang pagpapása o pagpapadalá : CONSIGNMENT, KONSIGNASYÓN
3:
kasunduan na baba-yaran ang nagpása o nagpadalá ng paninda pagkatapos na ito ay mabili : CONSIGNMENT, KONSIGNASYÓN

pa·tin·díg

pnr |[ pa+tindig ]

pa·ti·ngá

png |[ ST ]
:
prenda na iniiwan ng taong ibig magpakasal.

pa·tí·nga

png |[ Tag War ]
2:
Psd uri ng lambat
3:
Mil bala na ikinakarga sa baril na han-dang paputukin.

pa·ting·kád

png |Psd |[ pa+tingkad ]
:
pa-mamalakaya nang madalîng-araw.

pa·tíng-sud·sód

png |Zoo
:
napakala-kíng isdang-alat (family Rhynchoba-tidae, Rhynchobatus djiddensis ) na kahawig ng pating, may sapád na likod na itim at may mga bátik na putî : ARÁDO2, BARIWÁN, GUITARFISH, IMMARÁDU, ROBARÓB

pa·tí·ni

png

pa·tí·nig

png |Gra Lgw |[ pa+tinig ]
:
tunog na likha ng hindi pinipigil na tinig, gaya ng a, e, i, o, u : KAKATNÌ, VOWEL Cf KATÍNIG2

pá·tin·té·ro

png |Isp |[ pa+Esp tintero ]
:
larong naghaharangan at naghuhu-lihán ang magkakalaban sa isang serye ng mga kuwadranggulong guhit : HARANGÁNG TAGÂ, PATALUNTÓN, TUBIGÁN

pa·tí·pat

png |[ Ifu ]
:
ritwal para sa pag-tataboy ng daga.

pa·típ·rak

png |[ Bik ]

pa·ti·rá

png |[ ST pa+tirá ]
:
kumpol ng buhok na iniwanan dahil sa pangakò.

pa·ti·ra·pâ

png |[ pati+dapa ]
:
pagsusu-mamo na may kalakip na pagluhod at pagdapa sa harap ng tao na hini-hingan ng patawad o awa — pnd i·pa·ti·ra·pâ, mag·pa·ti·ra·pâ.

pa·tís

png |[ Bik Hil Ilk Kap Pan Seb Tag War ]
:
sawsawan na gawâ sa katas ng alamáng o maliliit na isda : SÁNAW5 — pnd mag·pa·tís, pa·ti·sán.

pa·tít

png |[ Pan ]

pa·ti·tî

png |[ pa+titî ]
:
pag-ubos sa tubig o likido sa pamamagitan ng pagpa-patulo nitó nang patak-patak.

pa·tí·tik

pnr |[ pa+titik ]
:
nauukol o kaugnay ng mga titik.

pa·ti·tís

png |Kar |[ ST ]
:
pabigat na ting-gà na nakakabit sa kagamitang gabay sa pagtutuwid ng itinirik na haligi at iba pa.

pa·ti·wa·kál

png |pag·pa·pa·ti·wa·kál |[ Kap Tag pa+tiwakal ]
:
pagpapaka-matay dahil nawawalan ng pag-asa o nababagot sa masamâng kapalaran — pnd mag·pa·ti·wa·kál.

pa·ti·wa·là

pnr |[ pa+tiwala ]
:
nauukol o kaugnay ng isang bagay na ipi-nagtiwalà.

pa·ti·wa·rík

pnb |[ Kap Tag pa+tiwarik ]
:
sa paraang balintuwad, hal nakabitin na ang ulo ang nása ibaba.

pa·tíw·tiw

png |Mus |[ Buh ]

pa·ti·yád

pnr |[ pa+tiyad ]
:
dulo lámang ng daliri ang sumasayad, gaya kung nakatingkayad.