puli


pu·lí

png
:
minánang ugali, talino, o tradisyon : PÉMULÍAN

pu·lî

png |[ Kap ]

pú·li

png
1:
[Seb Tag] panghalili sa na-balda o napaalis na tauhan sa isang tanggapan — pnd mag·pú·li, pu·lí·han
2:
Bot [Bik] hulimbángon.

pu·li·á·gan

png
1:
Ntk pálo1
2:
paa ng katre o papag
3:
puluhan ng bali-bol, barena, at kauri.

pu·lí·do

pnr |[ Esp ]
:
makinis ang pagkakagawâ.

pu·lí·han

png |[ ST ]
:
pagbebenta ng anumang tangan.

pu·lí·kat

png |[ ST ]
1:
Med bigla at hindi sinasadyang pag-urong at paninigas ng lamán sa binti o anumang bahagi ng katawan at nagdudulot ng matinding kirot : BANHÓD, BÉNED2, BÍKOG2, CRAMP, KALÁMBRE2, SPASM1
2:
pagbago sa mga bagay na napaglipasan
3:
pagtatanong hábang naghahanap.

pu·li·kì

pnr |[ Seb ]

pu·lí·lan

png
1:
Heo lawà
2:
timog kanluran ; kaliwa ng lubugan ng araw.

pu·lín

png
:
kahoy na bilóg at habâ o anumang katulad na inilalagay sa ilalim ng isang bagay na mabigat upang madalîng mailipat sa pama-magitan ng pagpapagulong nitó : PARÁLIS1, RODILYO2, RÓLER

pu·líng

png |[ Bik Hil Ilk Kap War ]
:
varyant ng puwing.

pu·lí·ngi

pnr |[ Pan ]

pu·lín·tá·pang

png
:
panibagong lakas o sigla var mulintapang

pu·lí·pol

png |[ Ilk ]

pu·lí·pu·lí

png |[ ST ]
:
pagbuti ng lagay dulot ng mga halaman, gulay, at katu-lad.

pú·lir·pú·lir

png |Zoo |[ ST ]
:
maliliit na talaba.

pu·lís

png |[ Ing police ]

pú·lis

png |[ Kap ]
:
púnas — pnd í·pam· pú·lis, i·pu·lis, mag·pú·lis, pu·lí·san, pu·lí·sin.

pu·lís·ya

png |[ Esp policia ]
1:
organi-sadong puwersang sibil para sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimi-kan, at pagpapatupad ng batas : POLICE
2:
ang kasapi ng pangkat na ito : POLICE
3:
ang regulasyon at kon-trol ng komunidad, lalo sa pagpapa-natili ng katahimikan, kalusugan, moralidad, at iba pa : POLICE

pu·li·tá·na

png |[ Esp napolitana ]
:
var-yant ng politana.

pu·lí·ti·ká

png |[ Esp poltica ]
:
varyant ng politika.

pu·lí·ti·kó

png |[ Esp politico ]
:
varyant ng politiko.

pu·li·tí·pot

png
:
varyant ng palatipot.