plan


plan

png |[ Ing ]

planarian (pla·ne·rí·yan)

png |Zoo |[ Ing ]
:
bulate na nakalalangoy at may tat-long bituka.

plane (pleyn)

png |[ Ing ]
1:
patag o pan-tay na rabaw
2:
Mat rabaw na likha ng guhit na may hindi nagbabagong velocity sa pagkilos patúngo sa isang tiyak na point : PLÁNO4
3:

plá·nel

png |[ Ing flannel ]

plá·net

png |[ Ing ]

pla·né·ta

png |Asn |[ Esp ]
1:
alinman sa mga lawas na umiikot sa araw at su-misikat sa pamamagitan ng pagtal-bog ng liwanag mula sa araw : BUNTALÀ1, PLÁNET
2:
lawas pangkala-wakan na ipinalalagay na may bisà o kapangyarihan sa sangkatauhan at mga pangyayari : BUNTALÀ1, PLÁNET

planetarium (pla·ne·tár·yum)

png |Asn |[ Ing ]

planetary (pla·ne·tá·ri)

pnr |Asn |[ Ing ]

pla·ne·tár·yo

pnr |Asn |[ Esp planetario ]
:
hinggil sa mga planeta : PLANETARY

pla·ne·tár·yum

png |Asn |[ Ing planeta-rium ]
1:
aparato o modelong nagla-larawan ng sistema ng mga planeta : PLANETARIUM
2:
kagamitan na lumilik-ha ng larawan ng langit, sa pamama-gitan ng paggamit ng mga gumaga-law na projektor : PLANETARIUM
3:
ang estruktura na kinalalagyan nitó : PLANETARIUM

plank (plangk)

png |[ Ing ]
:
mahabà at sapád na piraso ng tabla na higit na makapal kaysa board.

plankton (plángk·ton)

png |Bio |[ Ing ]
:
ang kabuuan ng mga lumulutang na organismo sa lawas ng tubig.

planner (plá·ner)

png |[ Ing ]
1:
tao na nagpaplano
2:
talaan na ginagamit sa pagpaplano ng gawain.

plá·no

png |[ Esp ]
2:
isang detalyadong disenyo, drowing, o mapa : PLAN
3:
isang paghahanda para sa isang palatuntunan : PLAN
4:
Mat sa heometriya, plane.

plán·sa

png
:
varyant ng plantsa.

plant

png |[ Ing ]
1:

plán·ta

png |[ Esp ]
1:
pook o gusaling kinapapalooban ng mga aparato, kagamitan, at iba pa na pawang kaila-ngan sa negosyong pang-industriya : PLANT2
2:
ang kompletong kagamitan o aparato para sa partikular na proseso o operasyong mekanikal : PLANT2

plan·tá·do

pnr |[ Esp ]
:
sa laro ng baraha, hindi umaatras.

plantain (plán·teyn)

png |Bot |[ Ing ]
:
anumang haláman (genus Plantago ) na may malalaki at kalát na dahong halos sumayad sa lupa, at may maliliit na bulaklak.

plán·tas·yón

png |Agr |[ Esp plantacion ]
:
malawak na bukirin na inilaan upang pagtamnan ng mga halámang gaya ng tabako, bulak, at kape : PLANTATION Cf ASYÉNDA

plantation (plan·téy·syon)

png |Agr |[ Ing ]

plán·ter

png |[ Ing ]
1:
tao na nagtatanim
2:
Agr kasangkapan o mákiná sa pagtatanim ng mga butó
3:
may-ari ng plantasyon
4:
sisidlan na iba-iba ang sukat, pinalamutian, at para sa mga haláman.

plan·tíl·ya

png |[ Esp plantilla ]
1:
talaan ng mga pinunò, kawani, o mangga-gawà, kasáma ang kanilang tungkulin at suweldo
2:
bahagi ng sapatos na pansapin sa paa.

plán·tsa

png |[ Esp plancha ]
1:
kasang-kapang pinaiinit sa pamamagitan ng koryente o bága, ginagamit sa pag-unat ng mga gusot, gaya sa tela, papel, at katulad : HAPÍTAN, IRON4 var plánsa Cf PRÍNSA — pnr plan·tsá·do — pnd mag·plán·tsa, ma·ma·lán·tsa, plán·tsa·hín
2:
manipis na piraso ng metal, karaniwang ginagamit sa paglilimbag : PLATE5, PÓHAS4

plán·tsa·dór

png |[ Esp planchador ]
:
tao na pamamalantsa ang gawain.

plán·tsu·wé·la

png |[ Esp planchuela ]
:
metal na ginagamit sa pagkakabit ng poste sa piyer upang manatili ito sa pagkakatayô.