bo


png |[ Tir ]

boa constrictor (bó·wa kons·trík· tor)

png |Zoo |[ Ing ]

bo·ák

png |[ ST ]
:
sa Bisaya, singkahulugan ng biyák, pangalan ng isang bayan sa Marinduque.

bó·ak

png |[ Mrw ]

bó·al

png |[ ST ]
:
namuong tipak ng asin, arina, lupa, at katulad.

bo·a·láw

png |[ ST ]
:
binistay na darak.

board (bord)

png |[ Ing ]
1:
sapad at manipis na piraso ng kahoy na karaniwang parihabâ
2:
manipis na tabla o katulad na materyales
4:
pagdudulot ng pag-kain, karaniwan sa nangungupahan.

board and lodging (bord end lád· ying)

png |[ Ing ]
:
pagpapaupa ng tirahan at pagkain.

boarder (bór·der)

png |[ Ing ]
:
tao na umuupa ng tirahan.

boarding house (bór·ding haws)

png |[ Ing ]
:
paupahang bahay Cf DORMITÓRYO

board member (bord mém·ber)

png |[ Ing ]
1:
kasapi ng lupong tagapangasiwa ng isang kompanya, komisyon, at katulad
2:

boastful (bówst·ful)

pnr |[ Ing ]

boat (bowt)

png |Ntk |[ Ing ]

bob

png |[ Ing bob ]
:
estilong maikling gupit para sa babae o batà.

bobbin (bá·bin)

png |[ Ing ]

bób·bol

png |[ Iba ]

bobby socks (bá·bi saks)

png |[ Ing ]
:
maikling medyas na bahagyang lumalampas sa bukong-bukong.

bo·bí·na

png |[ Esp ]

bó·bo

png
1:
[Ilk] Psd salakáb1
2:
[Esp] tunggák.

bo·bó·a

png |Bot |[ Seb ]

bo·bo·án

png |[ ST ]
:
tagdan ng palaso.

bó·bod

png |[ Mrw ]

bo·bó·los

png |[ Mrw ]

bó·bor

png |[ ST ]

bo·bo·ró

png pnr |[ ST ]

bo·bó·to

png
:
tamales na may atsuwete.

bo·bó·tok

png |Zoo
:
ibon (Melopsittacus undulatus ) na kakulay ng kulasisi o loro ngunit higit na malaki var bubútok

bock (bok)

png |[ Ing ]
:
matapang at maitim na serbesang Aleman.

bó·da

png |[ Esp ]
1:
kasál o kasalan
2:
salusalo sa isang kasalan.

bó·da·bíl

png |Tro |[ Ing Fre vaudeville ]
:
pagtatanghal na may kantáhan, pagpapatawa, maiikling dula, at mga presentasyong akrobatiko na popular noong pananakop ng Amerikano : STAGE SHOW, VAUDEVILLE

bó·da de-ó·ro

png |[ Esp ]
:
ikalimampung anibersaryo ng kasal.

bó·da de-plá·ta

png |[ Esp ]
:
dalawampu at limang taóng anibersaryo ng kasal.

bo·dé·ga

png |[ Esp ]
1:
silid o gusaling ginagamit na imbákan o taguán ng mga paninda o kagamitan : DEPÓSITÁRYO, DEPOSITORY, STOREHOUSE, WAREHOUSE
2:
imbákan o tindahan ng alak at pagkain : DEPÓSITÁRYO, DEPOSITORY, STOREHOUSE
3:

bodhisattva (bó·di·sát·va)

png |[ Hin ]
:
sa Budhismo, tao na nakaratíng na sa prajna at nakatakdang maabot ang nirvana.

bodhi tree (bód·hi tri)

png |Bot |[ Ing ]
:
bo tree.

bó·do

png |Bot |[ Ilk ]

bó·do-bó·do

png |Bot |[ Ilk ]

bo·dó·ni

png |[ Ing Ita ]
:
uri ng limbag na tipo na ipinangalan kay Giambattista Bodoni.

body (bá·di)

png |[ Ing ]
2:
ang nakararami
3:
pangkat ng mga tao bílang samahán
4:
isang bagay

body building (bá·di bíl·ding)

png |[ Ing ]
:
pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo, pagbabarbel, pagtakbo, pagbabáras, at katulad.

bodyguard (bá·di·gárd)

png |[ Ing ]

bod·yók

png |[ Mrw ]

bog

png |Heo |[ Ing ]
:
pook na basâ at malambot ang lupa.

bó·ga-bó·ga

pnr
:
marahan ngunit panáy.

bo·ga·bók

png |[ ST ]
:
paghanap ng isang bagay sa pamamagitan ng mga katangian nitó.

bo·ga·dór

png |Ntk |[ Esp boga+ador ]
:
tagagaod ng sasakyang pantubig.

bo·gá·han

png |[ Ifu ]
:
básket na hugis bangâ na pinaglalagyan ng bigás, at maaaring isabit para ilayô sa mga dagâ.

bo·gam·bíl·ya

png |Bot |[ Ing bougainvillea ]
:
matinik at matigas na baging (Bougainvillea spectabilis ) na may mahabà at lumalaylay na mga sanga, maramihan kung mamulaklak at bumubuo ng mga pumpon sa dulo ng mga sanga, karaniwang kulay pulá, dilaw, lila, putî, at pink, katutubò sa Timog AmeriCa at naging popular na halámang ornamental sa Filipinas.

bô-gas

png |Bot

bo·gay

png |Agr |[ Ifu ]
:
paglilipat ng punlang palay.

bogey (bó·gi)

png |Isp |[ Ing ]
:
sa golf, puntos na lagpas ng isa sa inaasahang palò sa anumang butas.

bóg-go·óng

png |[ Ilk ]

bog-óng

png |[ ST ]
:
balutan na tinalian ng lubid.

bo·gós

png |[ ST ]
:
lumang kutsilyo o ang puluhan nitó.

bó·gos

png |[ ST ]
:
kahoy na ginagawâng uling.

bog-óy

pnd |bog-u·yín, i·bog-óy, mag·bog-óy |[ ST ]
:
makakíta o makatuklas ng kayamanan.

bo·góy

png |[ ST ]
:
bahagyang pag-uga ng sanga kapag lumipad ang ibong nakadapo.

bóg·su·áng-ta·én

png |Zoo |[ Pan ]

bog·tók

png |[ ST ]
:
pagtiris sa isang bubuyog lámang.

bó·gus

pnr |[ Ing ]

bo·hém·yo

pnr |[ Esp bohemio ]

bo·hól

png |Bot
:
matinik na palumpong (Gmelina elliptica ) na tumataas nang 8 m.

Bo·hól

png |Heg
:
lalawigan at pulo sa Rehiyon 7.

Bo·ho·lá·no

png
1:
Ant pangkating etniko na matatagpuan sa Talibon, Tagbilaran, Ubay, at Loon sa lalawigan ng Bohol
2:
Lgw wika ng mga taga-Bohol.

boil (boyl)

png |Med |[ Ing ]

boil (boyl)

pnd |[ Ing ]
:
pakuluan o magpakulo.

bó-il

pnr |[ ST ]
:
hindi pantay ang upuán.

boiler (bóy·ler)

png |[ Ing ]
1:
kasangkapan sa pagpapakulo
2:
tangkeng ginagamit para gawíng singaw ang tubig.

bok

png |Ana |[ Mrw ]

bó·ka

png |Ana |[ Esp boca ]

bo·ká·blo

png |Lgw |[ Esp vocablo ]
:
salitâ1 terminong panggramatika.

bó·ka-bó·ka

png |[ Esp boca ]
:
munting saranggola na yarì sa papel.

bo·ka·bu·lár·yo

png |Lgw |[ Esp vocabulario ]

bó·ka de-tíg·re

png |Bot |[ Esp boca de tigre ]
:
maliit at tuwid na yerba (Torenia fournieri ), may bulaklak sa dulo ng tangkay, kulay líla ang talulot na may malaking dilaw na bátik sa gitna, katutubò sa katimugang China.

bo·ka·díl·yo

png |[ Esp bocadillo ]

bo·ká·do

png |[ Esp bocado ]
:
panrenda sa takbo ng kabáyo, karaniwang ikinakabit sa may ulo’t bibig nitó var bukádo

bo·ka·dú·ra

png |[ Esp bocadura ]
1:
husay sa pagsasalita
2:
3:
Mus kakayahan sa pag-awit o pagtugtog ng instrumentong hinihipan var bukadúra

bo·ká·ki

png |Bot |[ ST ]
:
bulaklak ng dapdap.

bo·kál

png |[ Esp vocal ]
1:
kagawad ng komiténg panlalawigan at pandistrito ng bilangguan
2:
Pol kágawad ng sangguniang panlalawigan : BOARDMEMBER2

bo·ka·li·sas·yón Mus

|[ Esp vocalización ]
:
pagsasánay ng boses para makuha ang tamang tono : VOCALIZATION

bo·ka·lís·ta

png |Mus |[ Esp vocalista ]
:
mang-aawit ; tao na kumakanta : VOCALIST

bo·ka·ríl·yo

png |[ War ]
:
kakanín na gawâ sa minatamis na niyog na may itlog at gatas.

bo·kas·yón

png |[ Esp vocación ]
1:
hilig o propesyon : VOCATION
2:
pagsisilbi sa Diyos gaya ng pagpapari : VOCATION
3:
karagdagang gawain bukod sa hanapbuhay o trabaho : VOCATION

bo·kas·yo·nál

pnr |[ Esp vocaciónal ]
1:
hinggil sa bokasyon o hanapbuhay : VOCATIONAL
2:
hinggil sa gabay o alituntunin sa isang propesyon o hanapbuhay : VOCATIONAL

bo·ka·tí·bo

pnr |[ Esp vocatibo ]
1:
Gra hinggil sa kaukulan ng pangalan ng tao o bagay na tinutukoy sa pa-ngungusap : VOCATIVE
2:
hinggil sa o ginagamit sa pagtawag o pagtukoy : VOCATIVE

bo·káw·kaw

png |Med |[ ST ]
:
malubhang uri ng ketong.

bó·kay

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay mula sa tubigan.

bó·kay-pá·to

png |[ Esp boca+y Tag páto ]
:
kasangkapang pang-ipit ng maliliit na bagay o pambaluktot at pamputol ng alambre.

bo·kay·sén·dyo

png |[ Esp boca+y+ insendio ]
:
kuhanan ng tubig at pinagkakabitan ng bombang pamatay-sunog : FIRE HYDRANT

bók·bok

png |[ Mrw ]

bo·kél

png |Bot |[ Pan ]

bó·kel

pnr |[ Mrw ]

bo·ké·lod

png |[ Mrw ]

bo·kíg

png |[ Mgd Tau ]

bo·kíl·ya

png |[ Esp boquilla ]
1:
tumutukoy sa bibíg o ngusò ng isang bagay na may ganitong húgis Cf NOZZLE
2:
Mus bahagi ng instrumentong pangmusika na ginagamitan ng bibíg : BOKADÚRA2
3:
sisidlan ng bombilya ng ilaw var bukílya

bo·king·kí·ngan

png
:
pitik sa tainga na parusa kapag tálo sa larong holen.

bok·lór

png |[ ST ]
:
singsíng na gawâ sa yantok o bakal Cf BUKLÓD

bok·nós

png |Zoo |[ ST ]
:
maliit na dalag.

bó·ko-bó·ko

png |Ana |[ Mrw ]

bok·se·a·dór

png |Isp |[ Esp boxeador ]