cent


cent (sent)

png |[ Ing ]
:
pinakamaliit na denominasyon ng dolyar Cf C3, SÉNTIMÓ

centaur (sén·tor)

png |Mit |[ Ing ]

centavo (sen·tá·vo)

png |[ Ing ]

centavos (sen·tá·vos)

png |[ Ing ]

centenary (sen·te·ná·ri)

png |[ Ing ]

centennial (sen·tí·ni·yál)

png |[ Ing ]

center (sén·ter)

png |[ Ing ]

centigrade (sén·ti·gréyd)

pnr |[ Ing ]

centigram (sén·ti·grám)

png |Mat |[ Ing ]

centiliter (sén·ti·lí·ter)

png |Mat |[ Ing ]

centimeter (sen·ti·mí·ter)

png |Mat |[ Ing ]

centimeter-gram-second system (sen·ti·mi·tér-gram-sé·kond sís·tem)

png |[ Ing ]
:
sistémang sentimétro-grámo-segundo.

centipede (sén·ti·píd)

png |Zoo |[ Ing ]

centipede plant (sén·ti·píd plant)

png |Bot |[ Ing ]

Central Cordillera (sén·tral kor·dil·yé·ra)

png |Heo
:
bulubunduking may habàng 275 km mula sa gitnang Luzon túngo sa hilagang Luzon at Bundok Pulog ang pinakamataas na taluktok, 2,928 mula sa pantay-dagat.

Central Intelligence Agency (sén·tral in·té·li·dyéns éy·dyen·sí)

png |Pol |[ Ing ]
:
pangunahing ahensiya ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pangangalap ng impormasyon, lalo na tungkol sa kaaway Cf CIA

Central Processing Unit (sén·tral pro·sé·sing yú·nit)

png |Com |[ Ing ]
:
mahalagang bahagi ng sistema ng computer na naglalamán ng network ng elektrisidad na kailangan upang magsagawa ng instruksiyon : PROCESSOR2 Cf CPU

centrum (sén·trum)

png |[ Lat Ing ]
2:
Zoo katawan ng vertebra.

century (sén·tyu·rí)

png |[ Ing ]

century egg (sén·tyu·rí eg)

png |[ Ing ]
:
burong itlog ng mga Chino na nilagyan ng sangkap na pampaitim, karaniwang kinakain bílang pampagana.

century plant (sén·tyu·rí plant)

png |Bot |[ Ing ]
:
agave (Agave americana ) na walang tangkay at may mahabàng matinik na mga dahon, namumulaklak pagkaraan ng maraming taon at sakâ namamatay.