handa


han·dâ

png
:
pagkaing inilagay o inilatag sa mesa lalo na kung may salusalo : HÁIN1, TANGKÁP1

han·dâ

pnr |[ Bik Hil ST ]
:
ginawâ ang isang bagay para sa paggamit o pagsasaalang-alang : AKÁPARÁAN, ÁNDAM2, DISPUWÉSTO, LAÁN1, PREPARÁDO, READY1, SET2, SIDADÁAN, TÁAN, TETÉRANG

han·dá·an

png |[ handâ+an ]
:
pagtitipon ng mga imbitadong panauhin, karaniwang may pagkain, inumin, at aliwan : HÁTSET2, KUMBÍTE, PARTY2

han·dá·gaw

pnr |[ ST ]

han·dá-han·dá

png |[ ST ]
:
babae na ibinibigay ang sarili.

han·dák

png
1:
pagtigil sandali sa paglalakad

hán·dak

pnd |hu·mán·dak, mag·hán· dak |[ Hil ]

han·dál

png
:
pagsandal nang madalas.

han·da·la·pák

pnr
:
walang delikadesa ; hindi namimilì.

han·da·lá·pak

png |Alp |[ ST ]
:
pang-insultong salita sa isang masamâng babae.

hán·dal-ú·sa

png |Bot |[ Seb ]

han·dá·naw

png |Zoo |[ Seb ]

han·da·rák

pnr
:
likás na hilig.