ima


i·mâ

png |[ Kap ST Tsi ]

í·ma

png |Ana |[ Ilk ]

Imaculada Concepcion (i·ma· ku·lá·da kon·sep·si·yón)

png
:
varyant ng Inmaculada Concepción.

image (í·meyds)

png |Lit Sin |[ Ing ]

imagery (í·meyds·rí)

png |Lit |[ Ing ]
1:
produkto ng paglikha ng hulagway
2:
pinatinding paglalarawan ng mga tayutay.

imaginary (i·má·dyi·ná·ri)

pnr |[ Ing ]

imagination (i·má·dyi·néy·syon)

png |[ Ing ]

imagine (i·má·dyin)

pnd |[ Ing ]
1:
bumuo ng larawang diwa o konsepto
2:
isipin o isaisip

Imagism (í·ma·dyí·sim)

png |Lit |[ Ing ]
:
kilusan sa panulaang Ingles noong 1910–1917 na nag-alsa laban sa Romantisismo at may layuning magkaroon ng malinaw na pagpapahayag sa paggamit ng mga eksaktong imahen.

imago (i·méy·go)

png |[ Ing ]
1:
Zoo hulíng yugto sa paglakí ng kulisap ; pagkakaroon ng metamorposis
2:
Sik ideal na larawan ng sarili o ibang tao.

i·má·hen

png |[ Esp imagen ]
1:
2:
Sin pigura ng santo at banal.

i·ma·hi·nár·yo

pnr |[ Esp imaginario ]
1:
umiiral lámang sa imahinasyon : IMAGINARY
2:
Mat may kaugnayan sa imahinaryo.

i·ma·hi·nas·yón

png |[ Esp imaginación ]

i·má·im

pnd |i·ma·í·min, mag-i·má·im |[ ST ]
:
tapusin ang ilang gawain.

í·ma·ku·lá·da

pnr |[ Esp inmaculada ]
:
varyant ng ínmakuláda.

Imallod (i·mál·yod)

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Apayaw.

i·mám

png |[ Ara “pinuno” ]
1:
titulo ng paggálang sa iba’t ibang pinunòng Muslim
2:
ang táong namumunò sa pagdadasal sa loob ng Masjid var íman

í·mam

png |[ Tag Ara Ind Mal ]
1:
tao na namumunò ng dasal sa masjid
2:
titulo ng iba’t ibang pinunò ng Muslim, lalo na ang matagumpay na hahalili kay Muhammad bílang pinunò ng Shiite Islam.

i·mám·mo

png |[ Iba ]

í·man

png |[ Ara ]
:
varyant ng imám2

I·mán·da·yá

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Apayaw.

i·máng

pnd |i·ma·ngín, mang-i·máng |[ ST ]
:
maliin o magkamali ang pagbílang.

i·máng-i·máng

png |Mus |[ Tua-Dus ]
:
ritmo ng pinakamababàng kulintang.

i·má·no

png |[ Pan ]
2:
pansin2 o pagpansin.

i·mán·to

pnb |[ Ilk ]

í·mas

png |[ Ilk ]
:
saráp1 ; linamnám.

i·mát

pnd |[ Bik ]
:
magmasid ; subaybayan.

i·máw

pnh |[ Akl ]

imax (áy·maks)

png |Sin |[ Ing ]
:
teknik sa malakíng iskrin ng sinematograpiya, lumilikha ng larawang halos sampung beses ang lakí sa istandard 35 mm film.

i·má·yo

png |[ ST ]
:
mabaho o mabangong amoy ng bagay na hawak sa kamay.