laman


la·mán

png
1:
Bio [Bik Kap Pan Tag] malambot na substance ng hayop o katawan ng tao, kasáma ang masel at taba : FLESH1
2:
Zoo karne
3:
[Kap Tag] nilalamán1
4:
labis na paghahangad sa kamunduhan.

la·mán as·búk

png |Lit |[ Kap ]

la·mán·bá·yan

png |[ ST lamán+ bayan ]
:
mga pag-aaring materyal sa mundo.

la·mán·dá·gat

png |[ lamán+dagat ]
:
anumang bagay o nilaláng na nagmula at nilikha sa dagat, gaya ng damong-dagat, isda, sigay, at iba pa.

la·máng

png |[ Kap Tag ]
:
kahigtan sa anumang bagay o paraan ; nakahihigit : AGWÁT3, BENTÁHA, KAGALÍNGAN2, UNGÓS2 — pnd la·ma·ngán, lu·ma·máng.

Lam-áng

png |Mit |[ Ilk ]
:
bayani sa epikong Biag ni Lam-ang, na muling nabúhay matapos kainin ng berkakan.

lá·mang

pnr pnb |[ Bik Hil Iba Seb Tag War ]
1:
nag-iisa ; solo, hal “Ako lámang ang naglilinis.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
2:
tangi, hal “Paninigarilyo lámang ang bisyo niya.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
3:
bugtong ; kaisa-isa, hal “Siya lámang ang aming anak.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ
4:
katatapos mangyari, hal “Nakíta ko lámang siya kanina.” : JUST1, LABÁT, LÁENG, , ONLY1, SANÁ var láang, lang

lá·mang

pnt |[ Bik Hil Iba Seb Tag War ]
:
ngunit ; subalit, hal “Pumunta ako sa ospital, lámang ay nakaalis na sila.” var láang, lang

la·má·ngan

png |[ lamáng+an ]
:
gawaing pagsasamantala o panlalamáng sa kapuwa.

la·máng-í·sip

png |[ laman+ng-isip ]
1:
nasasaisip o iniisip ng isang tao
2:
taglay na karunungan ng isang tao.

la·máng-u·gát

png |Bot |[ laman+na+ugat ]
:
bunga ng mga halámang-ugat na nakukuha sa ilalim ng lupa gaya ng kamote, gabe, ube, at iba pa : LAMÁNLUPÀ1, ROOT CROP

la·mán·ká·ti

png |[ ST laman+káti ]
:
lahat ng uri ng karne.

la·mán·lo·ób

png |Bio |[ laman+loob ]
:
mga organ na nása loob ng kata-wan gaya ng bituka, puso, bagà, at iba pa : BÍSERÁ, MENUDÉNSIYÁ, RAKÍPA, VISCERA

la·mán·lu·pà

png |[ laman+lupa ]
2:
Mit duwende at iba pang nilaláng na nakatira sa ilalim ng lupa.

la·má·no

png |[ War Esp la mano ]

la·mán·ti·yán

png |[ laman+tiyan ]
:
anumang bagay na maaaring kainin at makabusog.