pa-layaw


pa·lá·yaw

png |[ pa+layaw ]
2:
[Ilk Pan Tag] pangalang idinaragdag o inihahalili sa tunay na pangalan ng isang tao, pook, at iba pa : ÁGNAY, ÁLYAS1, AMBÍL3, ANGGÀ, ÁNGON, ÁPODÓ, BIRNGÁS, COGNOMEN1, DÁGNAY, GAHÂ2, HAYÔ, LANÒ, LULÔ1, NICKNAME, PALÁYO, PANANAWAG, SOB-RIQUET1, TAGURÎ — pnd mag·pa·lá·yaw, pa·la·yá·wan, i·pa·lá·yaw.