pauna


pá·u·ná

png |[ pa+una ]
2:
anumang sinabi o ginawâ nang una sa iba.

pa·u·na·kán

png |[ Kap ]

pa·ú·nang-bá·yad

png |[ pa+una+na–báyad ]
:
halaga na ibinigay bílang unang hulog sa pagbili ng isang ba-gay, o bílang katibayan ng pangako na babayaran ang kabuuan sa isang takdang panahon bílang bahagi ng isang kasunduan : ADELANTO4, ANTISÍ-PO, EARNEST1, PÁUNÁ1, PATÍNGA1 Cf DEPOSITO4, SANGLÂ, PRÉNDA

pa·ú·nang sa·li·tâ

png |[ pa+una+na salita ]
:
isa sa mga unang bahagi ng aklat, karaniwang isinusulat ng isang awtoridad o eksperto hinggil sa nilalaman ng akda, at nagdudulot ng patnubay sa pagbása at pagpapahala-ga sa aklat : FOREWORD

pa·u·na·wà

png |[ pa+unawa ]
1:
naka-sulat o pormal na paliwanag hinggil sa isang bagay na mahalaga, lalo na yaong nangangailangan ng pagha-handa : ABÍSO1, ABÓG1, ANUN-SIYASYÓN, BIGÁY-ALÁM, PAAMTÁ, PABALÙ, PAGPAHÁTI, PAÍSI, PAKAAMMÓ, PAKATÁO, PAKDÁAR, NOTIFICATION, NOTIPIKASYÓN, NOTÍSYA1 Cf BABALÂ