taka


ta·ká

png |pag·ta·ta·ká |[ Kap Tag ]
1:
gúlat na may kahalòng paghanga bunga ng isang bagay na maganda, hindi inaasahan, hindi kilalá, o hin-di maipaliwanag : HIBÚLONG, KELÁW, KILÁW3, NGALÁS, SIDDÁAW, TAKHÁ, TINGÁLA, WONDER
2:
damdaming nagtutulak sa tao para magsiyasat o magtanong bunga ng hinala o pagdududa : HIBÚLONG, KELÁW, KILÁW3, NGALÁS, SIDDÁAW, WONDER

ta·kà

png
:
pantaták, gaya ng rubber stamp o selyador.

tá·ka

png
1:
Sin pág·ta·tá·ka proseso ng paghahalò ng sinapal na papel at mga sangkap, gaya ng resina, langis, at katulad, dili kayâ’y pagsasapin-sapin ng mga papel na pinahiran ng pandikit at inihuhulma sa nais na anyo bago matuyo ; o ang likhang sining bunga nitó : PAPIER MACHE
2:
Agr mga patpat na inilalagay sa ibabaw ng umusbong na tanim ng palay
3:
Zoo ibon (Sitta frontalis aenochlamys ) na itim ang noo, bughaw ang itaas na bahagi ng katawan, malaki ang paa, tuwid ang tuka, at maikli ang buntot.

ta·kád

png
:
padyák1 o pagpadyak, karaniwan kapag nagagalit.

tá·kad

png
1:
Bot risoma ng tubó na iniiwan sa bukid upang patubuin o itanim muli
2:
susing nakasuksok sa susian
5:
[Bik] tákal1
6:
[ST] pagpalò pababâ o pagsipà
7:
[ST] pagpapatong ng paa sa lupa
8:
[ST] pagtatama ng isang kolumna sa base nitó
9:
[ST] pagbababâ ng hagdan na dáting nása itaas.

ta·ká·da

png
1:
paraan ng pahayag
2:
sa kara krus, sunod-sunod na panalo.

ta·ka·hán

png
:
inukit na dibuhong kahoy na hulmahan ng takà Cf MÓLDE

ta·kál

png |Zoo |[ Hil Pan ]

tá·kal

png
1:
[Hil Kap Seb ST War] súkat ng dami ng likido, butil, at iba pa : BOLÚMEN1, TÁKAD5, TAKÓS
2:
ha-laga o singil sa kalakal na ipinagbibili sa pamamagitan ng yunit ng súkat Cf TARÍPA, TÁSA3
3:
[ST] uri ng malaking sisidlan na kakaiba na tinatawag gusi
4:
Kol pagpalò sa bilanggo bílang parusa.

ta·ka·lán

png |[ takal+an ]
:
kasangkapang ginagamit sa pagtákal.

ta·ka·lá·nan

png
1:
bayad sa pagbili ng lahat ng inaasahang ani
2:
mapang-abusong sistema ng pagpapautang, binabayaran ng magsasaká ang kaniyang inutang sa pamamagitan ng aning palay.

ta·kám

png |[ Hil Kap Tag ]
1:
palatak ng labì at dila bílang pag-asam sa sarap na tatamasahin, karaniwan sa pagkain : HÍNAM, PÁGUS
2:
asám o pag-asám.

ták-an

png |[ Hil Seb ]

ták-ang

pnd |[ Seb ]
:
isalang o magsalang.

ta·káp

png
1:
malakas na pagsigaw : KUSLÁB1, SÍNGKA
2:
nakaiinsultong pagbubunganga ; pasigaw na pagmumura : KUSLAB1, SÍNGKA Cf SINGHÁL
3:
[Kap] takíp
4:
[ST] pagpapakita ng kagustuhan sa isang bagay.

tá·kap

png |Agr |[ Ilk ]
:
súkat ng lupa na itinakda upang pagtaniman o pag-anihan ng isang tao.

ta·ka·rá

png |[ Ilk ]
:
maliit, mababaw, at bilog na basket, may sapin sa ilalim at lalagyán ng maliliit na bagay.

tá·kas

png |pag·tá·kas
:
pag-alis nang walang permiso, gaya sa pagtakas sa bilangguan o pagtakas sa isang tungkulin : DULÁG, ESKAPE3, FLIGHT9, HULAGPÓS2, KÁGIW, LAGÍW, LÁGYO, LÍKAY, PÚGA2, TÁLAW4 — pnd i·tá·kas, ta·ká·san, tu·má·kas.

ta·kát

png |[ ST ]
:
salitâng Bisaya, puwang sa pagitan ng tinahi at hindi pa.

ta·ka·ták

png
1:
tunog ng patak ng ulan sa láta o bubungang yero Cf TIKATÍK
2:
tunog ng tinitipang makinilya.

ta·ká·tak

png
1:
Bot halámang tumubò mula sa mga nahulog na butó o butil, tumubò nang hindi sadyang ipinunla
2:
[Pan] kálat.

tá·kaw

png
1:
labis na pagnanasà sa isang bagay, lalo na sa pagkain
2:
pagiging sabik na saklawin, tamuhin, o gamitin, lalo na nang labis-labis o walang kabusugan : SIBÀ1 Cf SAKÍM

tá·kaw-bug·bóg

pnr |[ takaw+sa+ bugbóg ]
:
kinayayamutan dahil sa hindi kanais-nais na gawi.

tá·kaw-ma·tá

pnr |[ takaw+ng+mata ]
1:
madalîng matukso sa anumang makíta : TÁKAW-TINGÍN
2:
madalîng maakit na kunin ang isang bagay na hindi naman kailangan, gaya ng pagkaing hindi káyang ubusin : TÁKAW-TINGÍN

tá·kaw-ti·ngín

pnr |[ takaw+sa+ tingin ]

tá·kaw-tuk·só

pnr |[ takaw+sa+tukso ]
:
madalîng umakit ng pansin ng ibang tao.

ta·ká·yan

png |[ Pan ]