bago


ba·gó

png |Ana Zoo |[ Pan ]

bag-ó

pnr |[ Hil Seb War ]

ba·gô

png |[ Seb ]
1:
Med uri ng sakít na kakikitahan ng panghihina o panlalambot ng buong katawan, pamamaga sa bahagi ng tiyan, at paninilaw ng balát, karaniwang sanhi o dalá ng lamok at susô Cf MALÁRYA

bá·go

png |Bot
1:
malakí-lakíng punongkahoy (Gnetum gnemon ) na tumataas nang 10 m, magkakatapat ang mga dahong matutulis ang magkabilâng dulo at matingkad na lungti ang kulay, kumpol-kumpol at mapulá ang bunga : LAMPÁRAN
2:
maliit na punongkahoy na karaniwang 2–3 m ang taas, ginagamit na pantalì ang balát, at magkakatapat ang mga dahon, makinis, at may bahagyang tulis sa dulo at punò
3:
[ST] unang bunga.

bá·go

pnb
:
una sa tutukuying panahon, pook, o pangyayari : BEFORE, PANIBÁGO1, PRIOR1 Cf PRE-

bá·go

pnr
2:
kayayari, kalalabas, o kagaganap lámang ; hindi pa katagalan : BAG-Ó, BÁLO, BARÓ, BÉGO, NEW, NUEVO, PANIBÁGO1, VAYÚ
3:
iba sa nakíta o naláman na : BAG-Ó, BÁLO, BARÓ, BÉGO, NEW, NUEVO, PANIBÁGO1, VAYÚ
4:
hindi pa sanay : BAG-Ó, BÁLO, BARÓ, BÉGO, NEW, NUEVO, PANIBÁGO1, VAYÚ — pnd ba·gú·hin, i·pa·bá·go, mag·bá·go.

Bá·go A·nong

png |[ Igo ]
:
dasal o seremonya ng agnas at obaya.

ba·gó·en

png |Bot |[ Ilk ]

ba·gók

png
1:
tunog ng pagbagsak ng isang malaki at mabigat na bagay : BÁG-OK
2:
biglang umpog ng dalawang bagay na matigas : BÁG-OK
3:
mahinàng tunog ng nalaglag na barya o metal, karaniwang nagpapahiwatig ng pagiging huwad.

bág-ok

png |[ ST ]

ba·go·kán

png |Zoo |[ ST ]
:
tandang na may parang balbas na balahibo : BAOKÁN, BAUKÁN

ba·gó·ko

png |Zoo |[ Seb ]

ba·gól

png
2:
Ekn lumang baryang Filipino na katumbas ng limáng sentimo
3:
[Bik Seb War] báo1
4:
Mit [Ifu] bathalà1

ba·gól

pnr
1:
magaspang ang ugali ; kakatwa o asiwa ang anyo o kilos : BUNDAGÓL
2:
malaki ang katawan ngunit mahinà
3:
[Bik ST] tamád at mabagal
4:
[Bik] walang pakialam.

ba·gól-ba·gól

png
1:
[ST] isang bagay na maraming bukol
2:
Ana [Seb] bungô.

ba·gón

png |[ Esp ]
1:
bahagi ng tren na pinagkakargahan ng mga gamit : BAGÓL1, COACH4, MARKANSÍYA, WAGÍNG
2:
[Bik] sasakyan ng mga bagahe : WAGÍNG

bá·gon

png |Bot |[ Seb ]
:
báging var balagon

ba·gon·dón

png |Zoo |[ Seb ]
:
uri ng wrasse (genus Stethojulis ) na may tíla mga laso na guhit sa katawan mula ulo hanggang gawing buntot : BUGÁY-BUGÁY

ba·go·né·ta

png |[ Esp vagoneta ]
:
maliit at bukás na trak, kinakargahan ng mga produktong karaniwang mula sa minahán.

bá·gong

png |[ Igo ]
:
kaluluwa ng isang tao na napugutan ng ulo.

bág-ong

png |[ ST ]
:
mahabà at umuugong na boses Cf HÁGONG

Bá·gong·ban·tâ, Fer·nán·do

png |Lit
:
kauna-unahang nalathalang makatang ladino.

ba·gong·bóng

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng pesteng kulisap na tulad ng salagubang.

bá·gong-go·là

png |[ ST ]
:
sa sinaunang lipunan, kahon na yarì sa isang buong pirasong kahoy.

bá·gong-tá·o

png |[ ST bago+na+tao ]

Bá·gong Ta·ón

png |[ bago+na taon ]
:
unang araw sa buwan ng Enero : ÁNYONUWÉBO, NEW YEAR

Bá·gong Ti·pán

png |[ bago+na tipan ]
:
dalawampu’t pitóng aklat sa Bibliya na nagtatalâ ng búhay, ministro, kamatayan sa krus, at muling pagkabúhay ni Jesucristo at ang mga turo ng Kaniyang mga apostol : NEW TESTAMENT

bá·gong-yá·man

png |[ bago+na-yaman ]
:
tao na bago pa lámang yumaman at hindi gáling sa angkan ng dati nang mayayaman : NOUVEAU RICHE Cf BIGLÂNG-YÁMAN

Bág-ong Yáng·gaw

png |Mit |[ Hil ]
:
aswang na kumakain at umiinom ng dugo ng tao.

ba·gó·ok

png |[ ST ]
1:
mabaón nang bahagya mula sa mataas na pagkakalaglag, tulad ng niyog na bagóok sa putikan

ba·go·óng

png
:
binurong isda o hipon : BAGÚK, BÓGGOÓNG, GINAMÓS2 var bagóong

ba·go·óng

pnr |[ ST ]
:
napakatagal bago dumatíng o napakatagal naghintay, hal nabagoong ang dáratíng na kalakal o nabagoong sa paghihintay.

ba·gó·ong

png |[ ST ]
:
varyant ng bagoóng.

ba·go·óng-ba·lá·yan

png
:
bagoóng na gawâ sa Balayan, Batangas.

bá·gos

pnr |[ Seb ]

bá·gos

pnd |[ Seb ]

ba·gót

pnr |[ ST ]
:
nayayamot o inip na inip sa paghihintay : BURÁT2

ba·gót

png |pag·ka·ba·gót
1:
[ST] pagkayamot sa isang bagay na nakasasawà na sa pandinig o paningin
2:
[ST] pag-ubos o pag-aksaya sa isang bagay
3:
Bot [Ilk] dahon ng isang halámang tubig.