laka


la·kâ

png
1:
[ST] bahayan para sa mga sundalo at kanilang pamilya
2:
Bot [Mrw Tag] talukap ng labong.

lá·ka

png |[ Esp laca ]

la·ka·bó

png |[ Bik ]
:
tunog na nabubuo sa pagpalò ng kamay sa tapat ng bibig o sa pagbubukás ng bote.

la·kád

pnr
2:
naglakbay nang hindi nakasakay sa anumang sasakyan — pnd i·lá·kad, la·ká·ran, la·ká·rin, lu·má·kad, mag·la·kád.

lá·kad

png
1:
pag·lá·kad kilos o paraan ng paghakbang o pagyapak : ÁYAM5, LÁKAW2, PAGNÁ, WALK var lákar
2:
pag·lá·kad pagsulong o pag-unlad ng negosyo
3:
pag·lá·kad pagkilos pasulóng ng kasangkapang de-motor o mekanikal
4:
pag·la·la·kád mahabàng paglakad, gaya sa nag-eehersisyo o namamasyal
5:
pag·la·la·kád pagsasaayos ng papeles o problema
6:
pag·la·la·kád pakiusap para maisaayos ang problema
7:
salitâng-ugat ng kálakarán.

Lá·kad!

pdd
:
Umalis ka na! Hayo na! : LÁRGA!

lá·kad-pá·to

png |[ lakad+pato ]
:
mumunting hakbang na may paggiwang ng balakang.

la·kál

png |[ Mrw ]

lá·kal

png
1:
[ST] isang pangkat ng patpat na pamilang
2:
[Kap] dikín.

la·ka·más

png |Bot |[ Pan ]

La·kám·bá·kod

png |Mit |[ ST ]
:
isa sa mga bathala ng mga Tagalog.

la·kam·bí·ni

png
1:
Mit [ST] diwatà1
2:
[ST] maybahay ng isang lakan
3:
reyna ng kagandahan.

lak-á·men

png |[ Ilk ]

la·kán

png
:
pamagat ng pagiging maginoo.

la·kan·da·í·tan

png |Mit |[ ST ]
:
uri ng diwata1

lá·kang

png |[ Seb ]

la·kan·só·lan

png |[ ST ]
:
tawag sa isang pinunò.

la·káp

png |[ Pan ]

lá·kap

png |[ Kap ]

la·ka·pá·ti

png |Mit |[ ST ]
:
bathala na itinuturing na tagapagtanggol ng kabukiran.

la·ka·rán

png |[ lakad+an ]
2:
pangkat ng mga tao na maglalakbay
3:
paghimok sa isang tao upang makamit ang bagay na mahirap makuha.

la·kás

png |[ Kap Tag ]
2:
tindi ng bisà, gaya ng lakas ng suntok at lakas ng hangin : FORCE, PUWÉRSA1
4:
tindi ng ingay o tunog — pnd la·ka·sán, lu·ma·kás, pa·la·ka·sín
5:
Med mataas na lagnat
6:
Med sa sakít, ang tindi ng atake
7:
Med paggalíng mula sa sakít.

la·ká·sa

png |[ Ilk ]

la·kás-ng-lo·ób

png

la·kás-tá·o

png |[ lakas+tao ]
1:
puwersa o lakas na nagmumulâ sa paggawâ : BÍSIG2, MANPOWER
2:
bílang o da-mi ng tao na handa sa gawain, serbisyo, at iba pa : BÍSIG2, MANPOWER

lá·kat

pnd |i·lá·kat, lu·má·kat, mag· lá·kat |[ Bik ]
:
paikot-ikutin ang bingwit sa kalawit matapos mahuli ang isda.

la·ka·tán

png |Bot |[ Bik Kap Hil Ilk Pan Tag ]
:
uri ng saging.

la·káw

png
1:
[Mrw] bakás1
2:
[Seb] lákad1 — pnd lu·ma·káw, mag·la·káw.

la·káw

pnr |[ Bik Seb Tag ]

la·káy

png |[ Ilk ]
1:
matandang lalaki
2:
tawag ng paggálang sa mga respetadong tao
3:
asawang lalaki.

la·ká·ya

png |Psd
2:
uri ng lambat na yarì sa sinamay o tela at karaniwang ipinanghuhúli ng maliliit na isda.

la·ká·yo

png |[ Esp lacayo ]
:
payáso var lukáyo