lung


lung (lang)

png |Ana |[ Ing ]

lu·ngá

png |Bot |[ Seb War ]

lú·nga

png |[ Gui Bag ]

lú·ngab

png |Heo |[ ST ]

lú·ngad

png
1:
pagluwâ o pagsúka ng sanggol sa sinúsong gatas
2:
ang gatas na iniluwâ var lúngad

lu·ngág

png |[ Seb ]

lúng-ag

png |[ Seb ]
:
saíng1 — pnd i·lúng-ag, lung-á·gan, lung-á·gin, mag·lúng-ag.

lu·ngál

pnr |[ ST ]
:
isinílang na patay.

lu·ngás

pnr
:
bahagyang nasirà ; pingás gaya ng ngiping nabungi.

lu·ngáw

png
1:
hukay sa lupa na malaki at malalim at ginagamit na imbakan ng mga bunga, tapunan ng sukal, at iba pa
2:
kahoy na inuka ang katawan at inilaan sa pag-aasin ng isda o kainan ng malaking hayop.

lu·nga·wán

png |[ ST ]
:
ang puwang na dinudungawan sa bintana.

lu·ngáy

pnr
:
layláy, nakalaylay.

lu·nga·yî

pnr
:
nakayuko o nakatungó, karaniwan kapag namimighati o nalulungkot.

lu·ngá·yi

png |[ ST ]
1:
paghihilig ng ulo sa unan, o sa ibang bahaging mas mababà, upang magpahinga
2:
paghuhugas ng ulo sa pamamagitan ng paglulubog nitó sa tubig, at ang mukha ay nása itaas
3:
paglungayngay nang ang mukha ay nása itaas.

lu·ngay·ngáy

pnr |[ Hil Seb Tag ]
:
nakabagsak ang ulo nang patalikod ; nakakiling ang katawan sa likuran dahil sa kawalan ng lakas.

lung·bós

png |Lit Mus |[ ST ]
:
uri ng awiting naghahatid ng mga pangitain.

lung·gâ

png |[ Kap Tag ]
1:
malalim na hukay sa lupa o sa putik na pinamamahayan ng mga hayop, parasito, at iba pa : HOLE3
2:
Kol pook na taguan ng mga masasamâng-loob, lagalag, at iba pa.

lung·gá·ngan

png |[ Ilk ]
1:
dalawang malaking pútol ng kawayan sa itaas na gilid ng kariton
2:
alinman sa dalawang baras ng kareta.

lung·ga·tî

png |Sik
:
damdamin ng paghahangad na karaniwang may kasámang aktibong pagsisikap na baguhin ang kasalukuyang kalagayan na kulang, labis, o magulo upang umayon o umakma sa layon ng isang indibidwal : DESIRE Cf NASÀ

lung·hâ

png |[ ST ]
:
paglitaw ng kalahati ng katawan.

lu·ngí

png |[ ST ]
1:
Zoo isdang-alat (family Belonidae ) na may payat na katawan, pahabâng panga, at ngipin na tíla karayom : SUSWÎ

lu·ngì

pnd |i·lu·ngì, i·pa·lu·ngì, ma·pa·lu·ngì
:
mapahamak o datnan ng masamâng kapalaran.

lu·ngíb

png
1:
Heo yungib sa ilalim ng tubig, lawà, o dagat : ABUÁB4
3:
Ark [Seb Tag] alkóba.

lú·ngib

png |Ana |[ ST ]
:
uka na kinalalagyan ng matá.

lú·ngig

png |[ ST ]
:
hindi magálang sa pakikiusap.

lu·ngí·na

png |[ Ifu ]
:
kalagitnaan ng Enero hanggang kalagitnaan ng Pebrero, panahon ng paghahanda ng bukid upang tamnan.

lúng·kab

pnr |[ Seb ]

lung·kág

pnr |[ ST ]
:
matabâ o malaki ngunit magaan ang timbang.

lung·kás

png |[ ST ]
1:
pagbababâ ng trapal ng barko
2:
pagtitiklop ng isang bagay tulad ng layag o ng payong

lung·kát

png |[ ST ]
:
hulmahang yarì sa kahoy Cf MÓLDE

lung·kí

png |[ ST ]

lung·kót

png |ka·lung·kú·tan
:
dam-daming nalilikha ng hindi kanais-nais na pangyayari : DUKÓT3, SADNESS, SUBÔ Cf DALAMHATI, HÁPIS, LUMBÁY, PIGHATÎ — pnr ma·lung·kót.

lung·lóng

png |[ ST ]
1:
maliit na bahay na hugis parisukat
2:
panaka-nakang pag-iyak
3:
alulong ng mga áso
4:
pagpapasok ng áso ng ulo sa kung ano upang kunin ang nása loob.

lu·ngó

png |[ ST ]
1:
hiráp na hiráp na paghinga, gaya ng tao na nalulunod Cf SINGHÁP
2:
pagpapakumbaba o pagsuko.

lu·ngók

pnd |lu·ngu·kín, ma·lu·ngók |[ ST ]
:
takutin o sindakin.

lu·ngón

png |[ Bik Hil Ilk Pan Seb War ]

lú·ngon

png
1:
2:
[Seb] písan1

lu·ngó·nen

png |[ Tbo ]

lú·ngos

png |Heo |[ ST ]
:
tulis o ungos ng lupang pumapasok sa katabíng dagat o ilog Cf TANGWÁY

lú·ngoy

png
:
pagsamo nang buong katapatan — pnd i·lú·ngoy, lu·mú·ngoy, mag·lú·ngoy.

lung·sár

png |[ ST ]
:
pagbabâ mula sa duyan, kabayo, o sasakyan.

lúng·say

png |[ ST ]
:
pagsusuot ng damit na lukót at hindi kaaya-aya — pnd lung·sá·yan, lung·sá·yin, mag·lúng·say.

lung·sî

png |[ Bik ]

lung·só

png |[ ST ]
:
mainam ang laki ng bunton ng dayami o damo.

lung·sód

png
1:
bayan na higit na matao at malakas ang komersiyo, karaniwang sentro ng politika at kabuhayan : CITY, DAKBÁNWA, DAKBÁYAN, SIYUDÁD var lunsód
2:
[Seb] náyon1

lung·tád

png |[ ST ]
:
kalagayang malusog o mabuti var lungtár

lung·tî

pnr |lun·tî |[ Chi ]
1:
kulay sa pagitan ng dilaw at ng bughaw sa ispektrum — pnr lung·tí·an
2:
BÉRDE1 GÁDDUNG, GREEN, HALUNGTIYÁNG, LANGTÓ1 ÚNHAW1