pagi


pá·gi

png |Zoo
:
varyant ng páge.

pá·gi

pnr |[ ST ]

pa·gí·bang-da·má·ra

png

pag-í·big

png |[ pag+ibig ]
1:
matinding pakiramdam o damdaming nag-uugnay, tulad ng sa magulang, anak, o kaibigan : AMÓR, DÁLIT5, ÍBIG4, LOVE, PAGGÍLIW, PAG-ÍROG, PAGKAMÚOT, PAGMAMAHAL, PAGSINTÁ, PALÁYAW1, PAMALSINTÁ, SUYÒ2
2:
malakíng interes o ligaya sa isang bagay : AMÓR, DÁLIT5, ÍBIG4, LOVE, PAGGÍLIW, PAG-ÍROG, PAGKAMÚOT, PAGMAMAHAL, PAGSINTÁ, PALÁYAW1, PAMALSINTÁ, SUYÒ2
3:
seksuwal na pagnanasà o damdamin, o ang kasiyahang dulot nitó : AMÓR, ÍBIG4, LOVE
4:
malasákit para sa kapakanan ng iba : AMÓR, ÍBIG4, LOVE

pag·i·í·ngat

png |[ pag+i+ingat ]

pag-i·i·sá

png |[ pag+i+isá ]
2:
kalagayang walang kasáma : SOLEDAD1, SOLITUDE

pa·gík·kan

png |[ Ilk ]

pag-í·kot

png |[ pag+ikot ]

pa·gik·pík

png

pá·gil

png |Zoo
:
baboy-damo na may mahabàng pangil : PANGILÁN, PASAWÍT var pág-il

pa·gí·las

png |[ ST pa+gilas ]
:
pagpapakíta ng tapang o pagtatapang-tapangan.

pa·gí·lid

png |Lgw |[ pa+gilid ]
:
sa punto ng artikulasyon, tunog na nanggagáling sa gilid ng dila hábang ito ay bahagyang nakadampi sa ngalangala, gaya ng sa katinig na l : LATERAL2


pa·gin·da·pá·tin

pnd |[ paging+dápat +in ]
1:
tanggapin o tumulong na tanggapin ng iba
2:
bigyan ng mabuting pagsasaalang-alang.

pa·gíng

pnd |ma·gíng, na·gíng, pa·gí·ging |[ ST ]
:
magpalit o magbago ang isang bagay.

pag-í·nit

png |[ pag+ínit ]
1:
paglitáw ng araw, lalo na matapos ang ulan
2:
pagkakaroon ng init, hal pag-init dahil sa apoy o pag-init dahil sa lagnat
3:
pagkakaroon ng matinding pag-uusap o pagtatálo.

pag-i·ní·tan

pnd |[ pag+inít+an ]
1:
gamitin ang kaldero, kaserola, at katulad para mag-init ng pagkain o tubig sa kalan
2:
maging tuon ng galit.

pá·gi·pa·sâ

png |Zoo |[ Mrw Tau War ]

pa·gíp·pi

png |Bot |[ Iba ]

pag-í·ral

png |[ pag+íral ]

pa·gi·ri·sén

png |Bot |[ Mrw ]

pag-í·rog

png |[ pag+irog ]

pag-í·sog

png |[ War ]
:
múra o pagmumurá.

pa·gis·pís

png

pá·git

png |Bot |[ Mnb ]

pa·gí·tan

png
1:
puwang na nása gitna ng dalawang bagay : AGWÁT1, ESPÁSYO2, LÁSAW1, SALANG2
2:
halang na humahati sa anuman — pnd ma·ma·gí·tan, pa·ma·gi·tá·nan, pu·ma·gí·tan
3:
bisà ng pagkakaiba o salungatan ng dalawang katangian o katayuan.

pa·gi·tá·nan

pnd |[ pagitán+an ]
:
lagyan ng pagitan o maglagay ng harang sa pagitan.

pa·gi·tá·nin

pnd |[ pagitán+in ]
:
ilagay sa pagitan.

pa·git·nâ

pnd |[ pa+gitnâ ]
:
pumunta sa gitna o ilagay ang sarili sa gitna.

pa·git·na·án

pnd |[ pa+gitnâ+an ]
1:
maglagay ng isang bagay sa gitnâ
2:
ilagay ang sarili sa gitnâ o pagitan
3:
maglagay ng palamutî sa gitnâ, hal sa gitnâ ng mesa.

pa·git·na·ín

pnd |[ pa+gitnâ+in ]
:
pabayaan o tawagin ang isang tao para pumunta sa gitna o mamagitan.