pasi


pa·sì

png |[ Kap ]

pa·sî

png
1:
Zoo [War] biik1
2:
Bot [Seb] pálay1,2

pa·sí·ban

png |[ ST ]
1:
pagpapaliban o pagpapaibang-araw

pá·si·bá·yu

pnb |[ Kap ]

pa·sí·bo

pnr |[ Esp pasivo ]
1:
tumatang-gap ng aksiyon : PASSIVE
3:
walang pakialam ; hindi nakikialam : PASSIVE
5:
Gra nása tinig na balin-tiyak : PASSIVE

pa·sí·day

png
:
isang kahilingan sa pagtula.

pá·si di·rí·it

png |Bot |[ Han ]

pasification (pá·si·fi·kéy·syon)

png |[ Ing ]

pa·síg

pnr |[ Pan ]

pá·sig

png |Heo
1:
ilog na dumadaloy patúngo sa dagat
2:
[Kap Tag War] mabuhanging pampang ng ilog : DÁLAS, PASÍGAN

Pá·sig

png |Heg
:
lungsod sa National Capital Region ng Filipinas.

pa·sí·gan

png |Heo |[ pasig+an ]

pa·si·ga·yón

png |[ ST pa+si+gayon ]
1:
pagtigil gawin ang isang bagay
2:
pagkukunwaring walang kinalaman ; pagmamaang maangan.

pá·sik

png
:
pagkabulok ng dayami o haláman.

pa·sí·kar

png |[ ST pa+sikad ]
1:
Kar kilo, o mga tukod ng bubong
2:
isang piraso ng kahoy na nakalatag nang pahalang sa bangka na pinagpapa-tungan ng upuan.

pa·sí·kat

pnr |[ pa+síkat ]

pa·si·kíng

png |[ Bon ]
:
basket na walang takip at isinasakbat sa magkabilâng balikat : KADÁY2

pa·sik·láb

pnr |[ pa+siklab ]

pa·sik·lá·ban

png |[ pa+siklab+an ]
:
laro o paligsahan sa kayabangan.

pa·sí·kot

png |[ pa+sikot ]
:
makipot at likong daan.

pa·si·kót-si·kót

pnr |[ pa+síko-sikot ]
:
paliko-liko o maraming liko hal daan na maraming liko o pangungusap na kung saan-saan napupunta : QUIRK3

pa·sík·yap

png |[ Pan ]

pá·sil

png |[ ST ]
:
laro sa trumpo, pina-tatalsik o pinahihinto ang pag-ikot ng isang trumpo sa loob ng bilog sa pamamagitan ng pagtarget dito ng ibang may trumpo.

Pá·sil

png |Asn |[ ST ]
:
pangkat ng bituin na tinatawag na La Cruz del Sur sa timog, at Ursa Major sa hilaga.

pa·si·lá

png |[ ST pa+silá ]
:
pagbibigay-gálang sa ibang tao.

pa·si·là

png |[ ST pa+silà ]
:
mga ibon o isda na ibinibigay bilang pagkain.

pa·si·lam·báng

pnr pnb |[ pa+si+ lambang ]
:
walang malinaw na ba-langkas o simulain : AGSÁ-AW, KAMÁDAG, TIBÁSANG Cf DASKÓL

pa·sí·li·dád

png |[ Esp facilidad ]
1:
pook o kagamitan na kailangan sa pag-gawâ ng isang bagay : FACILITY
2:
silid o gusali na itinayô para sa isang parti-kular na serbisyo, hal kubetang pub-liko o pasilidad pang-industriya : FACILITY
3:
kakayahan para gawin o matutuhan nang madali at mahusay ang isang bagay : FACILITY

pa·síl·yo

png |[ Esp pasillo ]
1:
daánan na nagdudugtong sa mga bahagi ng gusali, at iba pa : CORRIDOR, KÓRIDÓR

pa·si·má·no

png
:
varyant ng pasa mano.

pa·sim·ba·ló

pnr |[ pa+simbalo ]
:
kilos akrobatiko ng isang tao na lumulun-dag, pinaiikot ang katawan para mailagay ang paa sa itaas, at ang ulo sa ibabâ, at bumagsak na patayô sa lupa : SÍRKO2, SOMERSAULT

pa·si·mu·lâ

png |[ Kap Tag pa+simula ]

pa·si·mú·na

png |[ pa+si+muna ]
:
ang nagpasimula.

pa·si·mun·dán

png |[ pa+sunod+an ]
:
ang unang nayari o nagawâ at nagi-ging batayan o padron ng ibang kasunod.

pa·si·mun·dín

png |[ ST pa+sunod+in ]
:
kalagayan na inaasahang magka-karoon ng kasunod ang panganay na anak.

pa·si·mun·dót

png |Zoo
:
maliit na dagâ na may masangsang na amoy.

pa·si·mu·nò

png |[ pa+simuno ]
1:
ang nangunguna sa isang gawain : INSTI-GATOR, KABESÍLYA3, KAPORÁL
2:
tao na may balak na masamâ at nagpapasi-mula ng gulo : PATÓR, PERPETRATOR

pa·si·mu·nód

pnr |[ pa+sunod ]
:
laging pasimuno sa mga gawaing hindi mabuti.

pa·si·na·tì

png |[ Seb ]

pa·si·ná·wang

png |[ ST ]
:
pagsasayá sa isang okasyon.

pa·si·na·yà

png |[ Kap Tag ]
1:
pagkaka-roon ng pormal na pagsisimula : INAGURASYÓN, INAUGURATION, PAHI-MÍS2, PUNGÁNAY
2:
pagtatalaga sa tungkulin o pagpapakilála sa publiko sa pamamagitan ng pormal na sere-monya : INAGURASYÓN, INAUGURA-TION, PAHIMÍS2, PUNGÁNAY — pnd i·pa·si·ná·ya, mag·pa·si·na·yà, pa·si·na·yá·an.

pa·síng

png |Zoo
:
makapal na batok, gaya sa toro, kalabaw, at kauri.

pás-ing

png |Mus |[ Igo ]

pá·sing

png |Zoo |[ Seb ]

pa·sí·ngan

png |Bot |[ Iba ]

pa·síng-an

png |[ Kal ]
:
ritwal sa kasal.

pa·si·ngáw

png |[ pa+singaw ]
1:
pag-papalabas ng init
2:
pagpapahayag ng hindi matimping damdamin

pa·síng·ko

png |Zoo |[ Bik ]

pa·síng·pa·síng

pnr |[ Kap ]

pa·sin·ta·bì

png |[ Bik Kap Pan Tag pa+ sing+tabi ]
:
paghingi ng paumanhin, hal kung ibig magsalita sa isang pagtitipon, kung ibig nang umalis, kung may ibig hiramin : PADALÁNAN, PANGANGÁPIN, PASANGTÁBI — pnd i·pa· sin·ta·bì, mag·pa·sin·ta·bì, pa·sin·ta· bí·an.

pa·si·nu·ngá·ling

png |[ pa+sinunga-ling ]
:
salungat na katibayan.

pa·si·nu·nga·lí·ngan

pnd |[ pa+sinu-ngaling+an ]
:
patunayan na mali o huwad : PABULAÁNAN

pa·si·pá·ra

png |[ ST ]
:
paggawâ ng isang bagay nang halos walang pag-iingat.

pa·si·pi·ká

pnd |i·pa·si·pi·ká, pa·si·pi· ka·hín |[ Esp pacificar ]
:
bigyan ng kapayapaan o payapain.

pa·si·pi·ká·do

pnr |[ Esp pacificado ]
:
nagkaroon ng kapayapaan o kasiya-han.

pa·si·pi·ka·dór

png |[ Esp pacificador ]
1:
tao na nagpapatahimik o nagpa-pahinahon : PACIFIER
2:
anumang goma o plastik na kadalasang inihugis na tíla utong, para sa sanggol : PACIFIER

pa·si·pi·kas·yón

png |[ Esp pacifica-ción ]
1:
kilos o paraan para tumahi-mik : PACIFICATION
2:
kilos o paraan para huminahon : PACIFICATION

pa·sí·pi·kó

pnr |[ Esp pacífico ]

Pa·sí·pi·kó

png |Heg |[ Esp ]
:
Kar agatang Pasipiko.

pa·si·pís·mo

png |Pol |[ Esp pacifismo ]
:
simulain o patakaran ng pagtatatag at pagpapanatili ng kapayapaang pandaigdig sa ugnayan ng mga bansa : PACIFISM

pa·si·pís·ta

png |[ Esp pacifista ]
:
tao na salungat sa digmaan at paggamit ng dahas : PACIFIST

pa·si·pít

png |[ ST ]
:
panghúli ng dagâ na gawâ sa dalawang maliit na bum-bong.

pa·sí·pit

png |[ pa+sipit ]
:
anyo o ayos na tíla paekis.

pa·sís·mo

png |Pol |[ Esp fascismo ]
1:
noong panahon ni Mussolini, makabansang kilusán : FASCISM
2:
alinmang kilusan na nagtataguyod ng diktadura, pribadong pagmamay-ari, kontrol ng estado sa ekonomiya, at pagsugpo sa katunggaling kilusang pampolitika, lalo na ang sosyalismo at komunismo : FASCISM
3:
politikang makabansa na hindi nagpapahintulot ng anumang pagsalungat : FACISM
4:
anumang sistema na may sukdulan at dulong kanan na pananaw : FASCISM

pa·sís·ta

png |Pol |[ Esp fascista ]
1:
sinumang nakikiisa o naniniwala sa pasismo : FASCIST
2:
kasapi sa lapian o kilusang pasista, lalo sa Italya : FASCIST

pa·si·tán

png |Ntk |[ Iva ]
:
katangan ng sagwan.

pa·sí·ti

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng sili na may maliliit na bunga, ngunit napakaang-háng.

pa·sí·ti

pnr |[ Kap Tag ]

pa·sit·láy

png
:
laro ng mga batà na gumagamit ng mga bao ng niyog.

pa·sí·wal

png
:
paglilihim sa isang bagay na napanalunan o napagwa-gian.

pa·sí·wa·lâng-ba·ha·là

png |[ ST pa+ si+walang+bahala ]
:
mahusay na paglilihim ng natamo.

pa·si·wa·láng·lo·ób

png |[ pa+si+ walang+loob ]
:
pagiging walang utang-na-loob.

pa·sí·wat-síwat

pnr |[ pa+síwat-síwat ]
:
mapaglikha ng dahilan upang mai-liban ang pagbabayad o maantala ang pagsagot.

pa·sí·way

png |[ ST ]
:
paglihis ng daan o pagpapaliban sa gawain.

pa·si·yá

png |[ Kap Tag pa+siya ]
1:
ang pinagtibay sa isip at kalooban na dapat gawin : BAYÀBAYÀ, DESISYÓN1, NEBALÍNAR, NAPASÁDAN, PAGBÚUT, PAMÁTBAT, PANGNGÉDDENG, PASÁBAT, SABAYABÁYA, SÍLOT4, TÁKDIR var pasyá
3:
ang napagkaisahang dapat gawin : BAYÀBAYÀ, DESISYÓN1, NEBALÍ-NAR, NAPASÁDAN, PAGBÚUT, PAMÁTBAT, PANGNGÉDDENG, PASÁBAT, SABAYABÁYA, SÍLOT4, TÁKDIR — pnd i·pa·si·yá, mag· pa·si·yá, pag·pa·si·ya·hán.

pa·si·yág

png |[ Kap ]

pa·si·yám

png |[ pa+siyam ]
:
paghahan-dog ng mga dalangin at nobena para sa alaala ng isang namatay o para sa ibang layuning panrelihiyon sa loob ng siyam na araw Cf NOBENA

pa·si·yáp

png |[ ST ]
:
isang larong pam-batà.

pa·si·yók

png |Mus
1:
[Hil Kap Seb Tag] instrumentong hinihipan na gawâ sa dahon ng niyog o pawid Cf BANGSÍ2
2:
píto na gawâ sa isang bahagi ng uhay ng palay : HUWÁHO
3:
pítong tubig var pasyók