pin


pin

png |[ Ing ]
1:
Isp bolilyo

pin

pnb |[ Kap ]
2:
kung maaari.

pi·na-

pnl
:
pambuo ng banghay na pangnagdaan ng pa-, -an ; pa-, -in ; pa-, -hin ; at pa-, -han, hal pinaasinan.

pi·ná·dak

png |[ War ]

pi·ná·ding

png |Mit |[ Kal ]
:
mga kalu-luwa ng kalikásan.

pi·ná·dis

png |Bot |[ Ilk ]

pi·nag-, -an

pnl |[ p+in+ag+ -an ]
:
pambuo ng pangnagdaang anyo ng pandiwang pawatas ng pag-, -an, hal pag-arálan, pagsúmbungán.

pi·nag-

pnl |[ p+in+ag ]
:
pambuo ng banghay na pangnagdaan ng pan-laping pag- sa pagbuo ng pandiwang pag-, -in at mga salitang hango, hal pag-isahín, pagsamáhin.

pi·nag·bil·hán

png |[ pinag+bili+han ]
:
tinipil na anyo ng pinagbilihan.

pi·nág·bi·li·hán

png |[ pinag+bili+han ]

pi·nág·bu·há·tan

png |[ pinag+buhat+ an ]
2:
kasáma ng praseng “pinagbuhatan ng kamay, ” sinaktan sa pamamagitan ng suntok o palò.

pi·nág·da·a·nán

png |[ pinag+daan +an ]
1:
pook na dinaanan
2:
bagay na dinanas ng isang tao.

pi·nág·ka·i·sa·hán

pnr |[ pinag+ka+isa +han ]
1:
tumutukoy sa isang bagay na bunga ng pagkakasundo ng isang pangkat
2:
tumutukoy sa isang tao na ipinasiyang salungatin o kalaba-nin ng nakararami.

pi·nág·ka·lak·hán

pnr |[ pinag+ka+laki +han ]
1:
tumutukoy sa ugali na nakuha mula ng kamusmusan
2:
tumutukoy sa anumang damit na maliit na sa nagsusuot.

pi·nág·krú·san

png |[ pinag +krus+an ]
:
varyant ng pinagkurusan.

pi·nag·kú·nan

png |[ pinag+kuha+an ]
:
kung saan kinuha ang isang bagay.

pi·nág·ku·ru·sán

png |[ pinag +kurus+ an ]
:
sabáng var pinágkrusán

Pi·nag·la·bá·nan

png |Kas |Heg |[ pinag+ laban+an ]
:
pook sa Lungsod San Juan na pinangyarihan ng malaking labanan noong 1896 dahil sa pag-lusob ng mga Katipunero sa deposito na binabantayan ng mga Español.

pi·nág·la·má·yan

png |[ pinag+lamay +an ]
:
tao, karaniwang yumao, na sanhi ng paglalamay.

pi·nag·la·sâ

png |[ ST ]
:
masamâng sa-lita at mapanirang puri.

pi·nág·mu·lán

png |[ pinag+mula+an ]

pi·nag·pá·gan

png |[ Ifu ]
:
sinauna o katutubòng kumot, may apat na tra-disyonal na kulay at ilang palamuti.

pi·nág·pa·gú·ran

png |[ pinag+pagod +an ]
:
anumang nakamit sa pama-magitan ng pagsisikap at mabigat na pagtatrabaho.

pi·nág·pa·là

pnr |[ pinag+palà ]
:
tumu-tukoy sa tao na masuwerte at mara-ming tinanggap na biyaya : BENDÍTA

pi·nág·pi·lí·an

png |[ pinag+pilì+an ]
:
anumang natirá pagkaraan ng pagpilì.

pi·nág·sa·má·han

png |[ p+in+ag+ sáma+han ]
:
nagdaang magandang pagtitinginan ng dalawa o higit pang tao.

pi·nág·sa·man·ta·la·hán

pnr |[ pinag+ samantala+han ]
1:
tumutukoy sa sinumang biktima ng hindi makata-rungang gawain
2:
tumutukoy sa babaeng biktima ng gahasa : GAHÍS2

pi·nág·sa·ná·yan

pnr |[ pinag+sánay+ an ]
:
tumutukoy sa isang gawain o la-ro na pinaghandaan ng isang tao sa pamamagitan ng sariling pagsasanay.

pi·nag·sóy

png |[ Buk ]
:
blusang pamba-bae na may aplike.

pi·nag·tí·bay

pnr |[ p+in+ag+tibay ]

pi·nag·wa·lu·hán

pnr |[ ST pinag+ walo+han ]
:
sibat na may walong talim.

pi·na·hi·rá·pan

pnr |[ pina+hirap+an ]
:
tumutukoy sa isang tao na ipina-ilalim sa mga pahirap o parusa.

pi·na·hò

png |Ntk |[ ST ]
:
daong mula sa Borneo na gawa sa paho.

pi·na·hu·là·an

pnr |[ pina+hula+an ]
:
tumutukoy sa isang yugto o hiwaga na ibinigay ng isang tao para sagutin.

pi·ná·is

png |[ Kap Pan p+in+ais ]
:
pina-singawan o pinakuluang maliliit na isdang ibinalot sa dahon ng saging : TAMALIS, TÚGMAK

pi·nák

png
1:
2:
bakás ng paa ng kalabaw.

pi·nák

pnr |na·ka·pí·pi·nák

pi·na·ka-

pnl
:
pambuo ng pang-uri sa antas ng superlatibo na hango sa payak na pang-uri, hal pinakamagarà, pinakahuwáran.

pi·na·ka·ma·ha·la·gá

png |[ pinaka+ ma+halaga ]
:
pangunahin sa halagá : KAKANGGATÂ2, KÁTAÁS-TAÁSAN2

pi·na·ká·ti

png |[ ST ]
:
alak na bási.

pi·nak·bét

png |[ Ilk p+in+akbet ]

pi·nak·síw

png |[ p+in+aksiw ]

pi·nál

pnr |[ Esp final ]

pi·na·lá·gad

png |Agr |[ p+in+alagad ]
:
pagtatanim sa bukid kung tag-araw.

pi·na·la·í·yan

png |Mus |[ Kal ]
:
pangkat ng apat na gangsa at isang tambol.

pi·na·lám

png
:
adobong karne ng usa na tinimplahan ng maraming sukà.

pi·na·la·ma·nán

png |[ pina+laman+ an ]
1:
sisidlan na inutos punuin
2:
pakain na may palamán var pina-lamnan

pi·na·lam·nán

png |[ p+in+a+laman+ an ]
:
varyant ng pinalamanán.

pi·na·lan·dók

png |Mus |[ Kal ]
:
pangkat ng anim na gangsa.

pi·na·lang·gà

png |[ Hil ]

pi·na·la·tók

png |[ ST ]
:
maliliit na torta na gawâ sa arina ng bigas, tulad ng maliliit na tinapay.

pi·na·lí·na

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay na may amoy.

pi·nal·sá

png |[ Pan ]
:
likhâ2 o nilikha.

pi·nal·ték

png |Isp |[ Ilk ]
:
laro ng kala-lakihan na sabay-sabay na inihahagis nang pahalang ang bawat barya ng kalahok at ang pinakamalayong barya na maaabot ng dangkal ang magwawagi Cf PÁLMO

pi·na·lúm·ba

png |[ War ]

pi·na·ma·ga·tán

pnr |[ p+i+na+magat+ an ]
:
nilagyan ng pamagat.

pi·ná·ma·lá·han

png |[ Hil Seb ]

pi·na·mal·hán

png |[ Hil pina+malá+ han ]

pi·na·mó·la

png |Bot |[ Mag ]

pi·na·ná·bang

png |[ Pan ]

pi·na·na·gu·tán

pnr |[ pina+lagot+an ]
:
tumutukoy sa anumang tinanggap bílang responsabilidad.

pi·nan-a·rì

png |[ Kap ]

pi·ná·nga

png |Bot
:
nagkukumpol, pandak, at tuwid na palma (Pinanga geonomaeformis ) na 2 m ang taas, may bungang habilog, 3 sm ang diya-metro at kulay mamulá-muláng itim, isa ito sa mga katutubòng pinanga sa kagubatan ng Luzon.

pi·na·ngát

png
1:
[Kap Tag p+in+ angat] pangat
2:
[Bik] láing3

pi·náng·ga·lí·ngan

png |[ pinag+gáling +an ]

pi·náng·ko

png |[ Seb ]

pi·nang·ya·rí·han

png |[ pinang+yari+ han ]
1:
pook ng isang pangyayari
2:
Tro isang tagpo sa drama o dula.

pi·nan·sín

pnr |[ p+in+ansin ]
:
binigyan ng pansin.

pi·nán·si·yá

png |[ Esp financia ]

pi·nán·si·yál

pnr |[ Ing financial ]
:
may kaugnayan sa pananalapi : FINANCIAL, PISKAL2

pi·nan·tát

png |Zoo
:
uri ng ibong manghúli ng lumilipad na kulisap (Terpsiphone cinnamomea ), kalawa-nging dalandan ang kulay ng buong katawan, mahabà ang buntot lalo na ang lalaki : SÚLOG

pi·nan·yó·wan

png |Say |[ Bon ]

pi·na·pa·ní·lan

png |Say |[ Agt ]
:
sayaw na ginagaya ang panghuhuli ng bu-buyog.

pi·na·rog·tóng

png |Bot |[ ST ]
:
itim na bigas.

pi·na·tá

png
:
bubong na kawayan.

pi·na·táy

pnr |[ p+in+atay ]
:
kung tao, inalis ang búhay ; kung bombilya o lampara, inalis ang liwanag.

pi·na·ú·ban

png |[ Tir ]
:
ritwal bílang papuri sa mga anito at kay Kabun-yian.

pi·na·úd

pnr |[ Ilk ]
:
inatipan ng pawid.

pí·naw

png |[ ST ]
:
pag-aalis sa ilalim ng araw ng bagay na pinatuyo.

pi·na·wà

png |Bot |[ Hil Kap Tag ]
:
binalatang butil ng palay ngunit hindi pinaputî ang bigas : ÍREK1, LAKHÁ2, SINÍLI Cf TIKITÍKI

Pi·náy

png
:
pinaikling tawag sa Pilipina, Pi·nóy kung laláki.

pi·na·yâ

png |[ Hil ]

pi·na·yú·san

png |[ Seb ]
:
telang abaka na kahawig ng sinamay.

pín·boy

png |Isp |[ Ing ]
:
sa bowling, tao na may tungkuling ayusin ang pin sa tamang posisyon, alisin ang mga nai-tumba, at ibalik ang bola sa manla-laro : PINSETTER

pinch (pints)

png |[ Ing ]

pinch bar (pints bar)

|[ Ing ]
:
bareta de-kabra.

pin·dán

png |[ ST ]
1:
uri ng bayong na gawa sa kawayan na ginagamit na pantakip sa ilaw kung nangingisda sa gabi
2:
maliit na bára.

pin·dáng

png pnr |pi·nin·dáng |[ Ilk Kap Pan Tag ]
:
tápa na karne ng baboy, báka, usa, at katulad : BITÁD, KASÁKOS, LUKMÂ, PÁLAG

pin·dang·gâ

png
1:
Zoo igat
2:
matan-dang dalaga
3:
Zoo isdang-tabáng (genus Esox ) na malakí, payat, at may mahabà at sapád na nguso.

pín·dar

png |[ Pan ]

pin·dé·ho

png |[ Ilk Kap Seb Tag Esp pendejo ]
:
tawag sa laláking pinag-tataksilan ng kaniyang asawa : TORÓTOT4

pín·di·yán

png |Mus |[ Sub ]
:
pares ng instrumentong pinggan na yarì sa porselana.

pin·dók

png |Bot
:
uri ng saging.

pin·dól

png
1:
[ST] kurot gamit ang dalawang daliri
3:
[Esp pendon] watáwat.

pin·dóng

png
:
varyant ng pandong — pnd mág·pin·dóng, pín·du·ngán.

pin·dót

png
:
pagpisil o pagdiin sa pamamagitan ng daliri : PÍLDET, PIRLÍS, PÍSLET, TIMÍD — pnd i·pin·dót, pin·du· tín, pu·min·dót.

pine (payn)

png |Bot |[ Ing ]

pineapple (payn·á·pol)

png |Bot |[ Ing ]

pi·né·sa

png |[ Esp fineza ]
1:
pagiging pino o manipis ng isang bagay
2:
pagiging mahusay o magaling

ping

png
:
tunog ng pagdaraan ng punglô mula sa baril Cf BANG