api


a·pí

png
1:
pang·a·a·pí hindi makatarungan at malupit na trato sa iba : OPPRESSION, OPRESYON
2:
pag·ka·a·pí pagdanas ng pang-aapí.

a·pí

pnr

a·pì

png |[ Kap ]
2:
[ST] kung ano ang natatangay ng agos.

a·pî

png |[ Kap ]

a·pî

pnr |[ ST ]
:
hinati nang hindi pantay

a·pí·ap

png |[ ST ]
:
napakaraming tao.

a·pi-a·pì

png |Bot |[ Hil ]
:
hindi kalakihang punongkahoy (Avicennia officinalis ), manipis at may manuklap-tuklap na katawan, at kumpol na bilugán ang bulaklak.

á·pi·á·pi

png |Bot |[ ST ]
:
punongkahoy na ginagawâng uling : BUNGÁLON2

a·píd

png |pa·ki·ki·a·píd
:
seksuwal na pakikipagtalik ng isang may asawa sa ibang tao na hindi niya asawa : ÁBIG2, ADULTERY, ADULTÉRYO, PANÁMBAY

á·pid

png |Zoo |[ Ing aphid ]
:
kuto ng haláman (genus Aphis ) : ÁPIDÓ Cf DAPÚLAK

a·pi·dá·bid

png |[ Mrw ]

a·pi·dá·bit

png |Bat |[ Esp afidavit ]
:
deklarasyong nakasulat at pinagtibay sa pamamagitan ng panunumpa, bílang ebidensiyang magagamit sa hukuman : AFFIDAVIT, HÚRA Cf ALUSITHÂ

á·pi·dó

png |Zoo |[ Esp afido ]

a·pí·ho

png |Gra |[ Esp afijo ]

a·pí·ho

pnd |i·a·pí·ho, mag-a·pí·ho |[ Esp afijo ]
1:
ikabit ; isáma
2:
idagdag sa liham
3:
tatakán, tulad ng sa selyo.

a·pí·ke

pnb |[ Esp apique ]
:
nása kasidhian ng isang karera, lumbay, trapik, at katulad na sitwasyon.

a·pik·ló

pnr |[ Pan ]

a·pi·kul·tór

png |[ Esp apicultor ]
:
tagapag-alaga ng pukyutan.

a·pi·kul·tú·ra

png |Zoo |[ Esp apicultura ]
:
sining ng pag-aalaga ng laywan o pukyut.

a·píl

png
1:
Med [ST] pamumuo ng dugo sanhi ng pagkakabunggo, at katulad
2:
[Bik Seb] kalahók — pnd a·pi·lán, u·ma·píl
3:
[Bik] kampí
4:
Kol [Ing appeal] pang-akit — pnr ma·a·píl.

á·pil

png |[ Tau ]

á·pin

png
1:
[ST] pagtitinda at pagbilí ng binhi
2:
[Ilk] anumang dahon na isinasapin sa loob ng palayok bago ilagay ang bigas upang hindi masunog ang sinaing Cf SAPÍN

a·pi·ná

pnd |i·a·pi·ná, mag-a·pi·ná Mus |[ Esp afinar ]
:
isaayos ang tunog o tono ng piyano at katulad na instrumentong pangmusika.

a·pi·ná·do

pnr |Mus |[ Esp afinado ]
:
nása ayos ang tunog o tono ng instrumentong pangmusika.

a·pi·na·dór

png |Mus |[ Esp afinador ]
:
tagaapina ng instrumentong pangmusika.

a·pi·nas·yón

png |Mus |[ Esp afinación ]
:
kilos o paraan ng pag-aapina o pagiging apinado.

a·píng

png |[ Pan ]

á·ping

png |Ana |[ Seb War ]

a·ping·ping·lís

pnr |[ Pan ]

a·pi·ni·dád

png |[ Esp afinidad ]
1:
relasyon o pagkakamag-anak dahil sa matrimonya : AFFINITY
2:
tulad o pagiging magkatulad : AFFINITY

a·pi·pi·lá

png |Zoo |[ Tau ]
:
langgam (Momemenium pharaonis ) na malakí at pulá, may pakpak, at lumalabas kung tag-ulan.

a·pír

png |[ ST ]
:
pagtatalik, pakikiapid sa iba.

A·pír!

pdd |[ Ing up here ]
:
pagbatì kasabay ang pagtatampalan ng mga nakalahad na palad ng dalawang nagkatagpo ; nagsimula sa pagbabatian ng mga bakla Cf GIBMEPÁYB

a·pí·ra

png |Zoo
:
uri ng ibong panggabi, kahawig ng kuwago var pirapira Cf LAPÍRA, TIKTÍK

a·pi·rán

png |[ ST ]
:
higaan ng mag-asawa.

a·pi·ráng

png |[ Ilk ]

a·pí·ring

pnr |[ Ilk ]
:
túlad o katúlad.

a·pir·má

pnd |a·pir·ma·hín, i·a·pir·má, mag-a·pir·má |[ Esp afirmar ]
1:
magpatunay o patunayan : AFFIRM
2:
magpatibay o pagtibayin : AFFIRM

a·pir·mas·yón

png |[ Esp afirmación ]
1:
pagsang-ayon hinggil sa isang bagay : AFFIRMATION
2:
Bat pormal na deklarasyon na pinilìng ihayag sa halip na panumpaan ng isang tao : AFFIRMATION

a·pir·ma·tí·ba

png |[ Esp afirmativa ]
1:
tugon o pahayag ng pagsang-ayon
2:
sang-ayong panig.

a·pir·ma·tí·bo

pnr |[ Esp afirmativo ]
1:
paayón o nagpapahayag ng pagsang-ayon : AFFIRMATIVE
2:
Pil nagmumungkahi na may katangian o paksang sinasang-ayunan ang proposisyong tinutukoy : AFFIRMATIVE

a·pís

png
1:
Bot uri ng yantok
2:
[Pan] sapín1
3:
[Kap] hímas1

a·pí·sang

png |Bot |[ Igo ]

á·pi·sé

png |[ Esp ápice ]

a·pis·yón

png |[ Esp afición ]
:
kinahuhumalingang gawin ; gawain o sangay ng karunungan.

a·pis·yo·ná·do

png |[ Esp aficionado ]
:
tao na mahilig sa isang bagay na nagdudulot ng pansariling kasiyahan sa halip na kíta Cf AMATYUR

a·pis·yo·ná·do

pnr |[ Esp aficionado ]

á·pit

png |Agr |[ Ilk ]

a·pí·tong

png |Bot
:
matigas na punongkahoy (Dipterocarpus grandiflorus ) na ginagamit sa paggawâ ng bahay.

a·pi·yák

png |Bio
:
pulá ng itlog.