balat


ba·lát

png
1:
pinakataklob o bálot ng lamán ng isang bagay, may búhay man o wala : PÁNIT4, SKIN, TÍLBAK, UBÁK1
2:
rabaw ng isang bagay : PÁNIT4, SKIN, TÍLBAK, UBÁK1
3:
[ST] tawag sa bigat ng ginto
4:
[ST] nakatagong katangian sa ilalim ng kapintasan.

bá·lat

png
1:
Ana [Kap ST] marka sa katawan mula pagsílang : BIRTHMARK, ILÁ, LANTÌ, PAMÁLIT, SIRÍNG Cf BÍKAT
2:

ba·la·tà

png
1:
[ST] katad na kolyar ng ásong ipinangangaso
2:
[ST] panatà, karaniwang bahagi ng pagdadalamhati para sa isang namatay
3:
[Zam] telang inilalagay sa ulo ng kalalakíhan hábang isina-sagawâ ang ritwal ng pagdadalamhati sa magulang na namatay
4:
[War] kasunduan ng mga magu-lang ng laláki at ng babae na pag-asawahin ang dalawa págdatíng ng tamang panahon.

ba·la·ták

png |[ ST ]
1:
pagtawag sa mga áso para mangaso : HÁKAW
2:
pagsipol nang mayroon o walang paghanga.

ba·lá·tak

png

Ba·lá·tas

png |Asn |[ Hil ]
:
pangkat ng liwanag na tumatawid sa kalawakan, nakikíta sa mga gabing walang buwan at unang natuklasan ni Galileo : ARIWÁNAS, MILKY WAY, SÍLID

ba·lá·tay

png
1:
[ST] pagpapatong ng isang bagay sa ibabaw ng iba pa, katulad ng paa, braso
2:
pagkakakapit nang paayon sa kinakapitan
3:
marka na iniwan ng latigong inihampas Cf LÁTAY
4:
markang gúhit o guhít-guhít
5:
paglígaw ng laláki sa babae ; o laláking mangi-ngibig — pnd ba·lá·ta·yan, bu·ma· lá·tay, i·ba·lá·tay.

ba·lat·bát

png
1:
bakod na nagpapahiwatig ng hanggáhan
2:
[Ilk Tag] kawayang pahalang sa bubong ng bahay
3:
pagtatalì o paggapos ng isang bagay
4:
Bot [Seb] katutubò at maliit na palma (Licuala spinosa ), makintab ang dahon na hugis pamaypay, at pulá ang bilóg na bulaklak.

ba·lát·bat

pnr |[ ST ]
:
malapit nang matapos.

ba·lát-bu·wá·ya

png |[ ST ]
:
tumpok tumpok at hiwa-hiwalay na ulap sa langit.

ba·lát-dú·hat

png |[ ST ]
:
isang uri ng plorera na hugis duhat : MALADÚHAT

ba·la·tí·an

png |Med |[ Seb ]

ba·la·tí·bat

png |[ Hil ]
:
salá-saláng gawâ sa kawayan, tabla, bakal, at katulad.

ba·la·tík

png |[ ST ]
:
pagtatalik sa pook na karumal-dumal.

ba·lá·tik

png
1:
Asn [Seb] bulalákaw
2:
[Hil] malalim na hukay na nilagyan ng matutulis na bagay at nagsisilbing bitag
3:

Ba·lá·tik

png |Asn |[ Hil ]
:
konstelasyon ng Orion.

ba·la·tí·kal

pnr |[ Hil ]
:
hindi makatayô o makalakad dulot ng pagkatapilok.

ba·la·tí·naw

png |Bot

ba·lá·ting

png |[ ST ]
:
pagiging lasing sa alak o ang tao na may ganitong kalagayan.

ba·lá·ti·ngáw

png |[ Bik ]

ba·la·tí·on

png |Med |[ War ]

ba·la·ti·tí

png |Mit |[ ST ]
:
ibon na nagdadalá ng maganda o masamâng pangitain o mga pangyayaring nagpapahiwatig ng anumang maaaring maganap : BULATITÍ

ba·la·ti·ti·ín

png |[ ST ]
:
tao na pinag-uukulan ng isang awit.

ba·lát-ka·la·báw

pnr
:
walang pakiramdam ; hindi tinatablan ng puna o pangaral Cf KABÁL

ba·lát·ka·yó

png |[ ST ]

ba·lát·ka·yô

png |[ balát+kayo ]
1:
pagpapalit ng anyo upang hindi makilála : BALÁTKAYÓ, TAKUBÁN1
2:
kasuotang nagkakanlong sa anyo ng nagsusuot : BALÁTKAYÓ, TAKUBÁN1
3:
kunwarî o pagkukunwari : BALÁTKAYÓ, TAKUBÁN1
4:
paglilihim sa tunay na kalagayan : BALÁTKAYÓ, TAKUBÁN1 Cf CAMOUFLAGE — pnd ba·lat· ka·yu·án, mag·ba·lát·ka·yô.

ba·lá·to

png
2:
Kol [Esp barato] salapi o bagay na kusang ibinibigay sa ibang tao ng isang nanalong manunugal : SÁLAP4

ba·lá·tok

png
1:
[ST] malalakas na palò ng martilyo
2:
varyant ng balitók.

Ba·lá·tok

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng Tinggian.

ba·la·tóng

png
1:
[ST] pakikisali sa pag-uusap
2:
[ST] isang uri ng tela na may iba’t ibang kulay
3:
[ST] isang magulong awitin
4:
[ST] pagsasalita nang walang katuturan ng isang taong maysakít na hindi naman baliw

ba·lá·tong

png |Bot |[ Bik Hil Ilk Mag Pan Seb ST ]
:
halámang kauri ng munggo : BALÁTUNG, HÁMTAK, HÁNTAK1

ba·lá·tong-á·so

png |Bot
:
palumpong (Cassia occidentalis ) na dilaw ang bulaklak at pipî ang súpot ng butó, katutubò sa tropikong America : ANDADÁSI, KÁBAL-KABÁLAN

ba·lá·tong-pu·lá

png |Bot
:
yerba (Tephrosia purpurea ) na nagagamit na gamot sa paglilinis ng dugo.

ba·lát-si·bú·yas

pnr
:
madalîng masaktan ang damdamin Cf TALUSALÍNG

ba·la·tsí·nuk

png |Bot

ba·la·tu·kíng

png |Mus |[ Mnb ]
:
awit sa paggápas.

ba·lá·tung

png |Bot |[ Iba Kap ]

ba·la·tu·ngún

png |Bot |[ War ]

ba·lat·yáng

png |Kem |[ Pan ]